ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.117:338.43 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910079
Управління та інформаційне забезпечення

Проблеми та перспективи використання інтернет-технологій у сільськогосподарських підприємствах / Руденко М.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 10 - С. 79

Мета статті – виявити вплив сучасних інтернет-технологій на функціонування сільськогосподарських підприємств шляхом глибинного аналізу основних трендів цифровізації та тенденцій науково-технічного розвитку аграр-ного виробництва. Методика дослідження. Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань залучено цілісний методичний інструментарій, зокрема: абстрактно-логічний метод (при вивченні теоретичних основ використання інтернет-технологій в управлінні сільськогосподарськими підприємствами), монографічний (для узагальнення теоретичних аспектів й уточнення сутності відповідних категорій), економіко-статистичний (при виявленні тенденцій та закономірностей розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах стрімкого розвитку інтернет-технологій), графічний (для наочного виявлення динаміки збільшення обсягу даних та інформації, які генеровані сільськогосподарськими підприємствами), а також методи системного підходу, групування й узагальнення та інші у сфері економічних досліджень. Результати дослідження. Виявлено проблеми із покриттям швидкісним Інтернетом у більшості вітчизняних сільськогосподарських підприємств, оскільки Інтернет достатньої якості та швидкості наявний лише на досить незначній території, що унеможливлює нормальне його використання для виробничих потреб. Проведено аналіз кількості даних, які продукуються середнім сільськогосподарським підприємством за день, та виявлено сталу тенденцію до щорічного динамічного збільшення обсягу інформації, що пояснюється пропорційним збільшенням кількості використовуваних в сільському господарстві IoT пристроїв. Здійснено порівняння традиційних поставок сільськогосподарської продукції із можливостями використання блокчейн-систем, які здатні створити систему інформаційного обміну та підвищити ефективність операцій за рахунок поліпшення системи поставок, полегшення пошуку інформації про походження товарів і скорочення витрат на ділову документацію. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо використання інтернет-технологій в процесі функціонування сільськогосподарських підприємств, що створює можливості сформувати систему орієнтирів задля побудови комплексної оновленої системи управління підприємствами в умовах цифровізації аграрного виробництва. Практична значущість. Обґрунтовано необхідність та доцільність використання інтернет-технологій в управлінні сільськогосподарськими підприємствами, що дозволяє обробляти інтенсивний потік даних, які генерують комп’ютери, машини, техніка, обладнання, пристрої, сенсори та датчики, з метою акумулювання інформації та даних таким чином, щоб вони могли працювати як так звана розумна система. Загальні дані від різних учасників виробничого ланцюга, зібрані в одному місці, дозволяють отримувати інформацію нової якості, що слугує основою побудови інформаційної цифрової системи управління. Табл.: 1. Рис.: 4. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: інтернет-технології; сільськогосподарські підприємства; цифровізація; аграрне виробництво; блокчейн; сільське господарство

Список використаних джерел

 1. Гайдуцький П. І. Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання. Економіка АПК. 2015. № 11. С. 5-14.
 2. Денисенко М. П., Михайлова Л. І., Грищенко І. М. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія. Суми: ВТД Університетська книга, 2016. 1050 с.
 3. Дугінець Г. В. Концепція «Інтернет речей» у глобальному виробництві: досвід для України. Економіка і регіон: науковий вісник. 2018. № 1(68). С. 127-133.
 4. Использование блокчейн-технологии в агробизнесе. URL : https://aggeek.net/ru-blog/ispolzovanie-blokchejn-tehnologii-v-agrobiznese (дата звернення 16.09.2019).
 5. Карта покриття всіх операторів 4G/3G. URL: https://3gstar.com.ua/4g-pokrytie.html (дата звернення 16.09.2019).
 6. Корж І. Смарт контракти як інноваційний правовий інструмент. URL : https://www.businesslaw.org.ua/smatr-contracts-as-a-legal-innovative-tool (дата звернення 16.09.2019).
 7. Кропивко М. Ф. Стратегічні напрями реформування управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій. Київ: ННЦ ІАЕ, 2012. 82 с.
 8. Кудирко О. В. Інновації в логістиці: перспективи використання технології блокчейн у ланцюгах поставок. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 15. Ч. 1. С. 158–162.
 9. Лобас М. Г., Россоха В. В., Соколов Д. О. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2016. 416 с.
 10. Лупенко Ю. О., Захарчук О. В., Могилова М. М. Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 5-10.
 11. Малік М. Й. Підприємництво і розвиток сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 97–103.
 12. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/67-2018-%D1%80 (дата звернення 16.09.2019).
 13. Саблук П.Т. Структурно-інноваційні зрушення в аграрному секторі України як фактор його соціально-економічного зростання. Економіка АПК. 2004. № 6. С. 3-8.
 14. Шпикуляк О. Г. Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності. Економіка АПК. 2011. № 12. С. 109-116.
 15. Borodina O., Krupin V. Is it possible to utilise the agricultural potential of Ukraine under the current agrarian system? EuroChoices. 2018. Vol. 17 (1). P. 46-51. DOI: https://doi.org/10.1111/1746-692X.12151.
 16. What is blockchain technology? URL : https://www.ibm.com/blockchain/what-is-blockchain (дата звернення 16.09.2019).
 17. Company OnFarm. URL : http://www.onfarm.com/about (дата звернення 16.09.2019).
 18. Europe’s Digital Progress Report. URL : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-progress-report (дата звернення 16.09.2019).
 19. Internet of things (IoT). URL : https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/Internet-of-Things-IoT (дата звернення 16.09.2019).
 20. Internet of Things (IoT) connected devices installed base worldwide from 2015 to 2025. URL : https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide (дата звернення 16.09.2019).
 21. Why IoT, big data & smart farming are the future of agriculture. URL : https://www.businessinsider.com/internet-of-things-smart-agriculture-2016-10 (дата звернення 16.09.2019).
Читати статтю: eapk_2019_10_p_79_87.pdf