ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.137.2(100):633.11(477):519.233.5-047.58 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910088
Зовнішньоекономічні відносини

Кореляційно-регресійне моделюванняконкурентоспроможності української пшениці на світових ринках / Голомша Н.Є., Голомша О.Я. // Економіка АПК. - 2019. - № 10 - С. 88

Мета статті – здійснити факторний аналіз параметрів, які визначають конкурентоспроможність української пшениці на світових ринках та сформувати комплекс рекомендацій щодо використання виявлених тенденцій та закономірностей. Методика дослідження. Використано методику факторного аналізу для виявлення параметрів забезпечення конкурентоспроможності української пшениці на світових ринках. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу сформовано перелік найбільш вагомих факторів, визначено напрям та силу їх впливу на рівень конкурентоспроможності вітчизняної пшениці. Результати дослідження. Обгрунтовано методику факторного аналізу для виявлення параметрів забезпечення конкурентоспроможності української пшениці на світових ринках. На основі кореляційно-регресійного аналізу, заснованого на поєднанні методологічних засад теорій конкуренції та міжнародної торгівлі, сформовано перелік найбільш вагомих факторів, визначено напрям та силу їх впливу на рівень конкурентоспроможності вітчизняної пшениці. На відміну від існуючих моделей та концепцій, такий підхід враховує комплексний вплив конкурентних сил, масштабів ринку, умов торгівлі, що дозволяє з високою долею вірогідності досягати конкурентоспроможності українського зерна на світових ринках. Розроблено пропозиції щодо реакції учасників ринку на об’єктивні умови зовнішньої торгівлі – параметри ринків, діяльність конкурентів, умови торгівлі. Обґрунтовано доцільність активізації експортних зусиль на ринках значної місткості, які імпортують пшеницю із віддалених країн, а також характеризуються високим ступенем ділової співпраці з Україною. Елементи наукової новизни. Удосконалено методику факторного аналізу забезпечення конкурентоспроможності української пшениці, за результатами якого визначено об’єктивний перелік сприятливих і стримуючих факторів, а також обґрунтовано основні реакції учасників ринку на їх вплив. Практична значущість. Отримані результати моделі та факторні залежності формують вагому методичну основу для моделювання і прогнозування параметрів конкурентоспроможності українського зерна на світових ринках, а також дозволяють розробляти сценарії реагування вітчизнаних ринкових суб’єктів на події та сили, які супроводжують зерновий експорт. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: факторний аналіз; конкурентоспроможність; світовий ринок пшениці; кореляційно-регресійне моделювання; експорт; зерно; зовнішня торгівля

Список використаних джерел

 1. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика : монография. Москва : Центр экономики и маркетинга, 1996. 208 с.
 2. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізми реалізації : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 275 с.
 3. Єгорова О. І. Порівняльна характеристика методів вибору багатофакторної лінійної регресійної моделі на прикладі дослідження залежності величини валового продукту від ряду факторних ознак. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2012. № 12(7). С. 29-35.
 4. Колесник О. О. Кореляційно-регресійне моделювання розвитку ринку туристичних послуг в Україні. Вісник ЖДТУ. 2011. № 2 (56). С. 38-40.
 5. Кончин В. Гравiтацiйна модель розвитку мiжнародної торгiвлi послугами України в контекстi євроiнтеграцiйних процесiв. Вісник ТАНГ. 2005. № 1 (5). С. 107-116.
 6. Кончин В. І., Ложачевська А. С. Зони вільної торгівлі та мультигравітаційна регіональна торговельна модель України: перспективи розвитку. Стратегія розвитку України. 2012. № 2. С. 85-106.
 7. Линдер С. К вопросу о торговле и трансформации. Вехи экономической мысли. Москва : ТЕИС. 2006. Т. 6. С. 417-435.
 8. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран / М. Портер ; пер. с англ. В. Д. Щетинина. Москва : Международные отношения, 1993. 896 с.
 9. Руська Р. В. Економетрика: навч. посіб. Тернопіль : Тайп, 2012. 224 с.
 10. International Trade Centre (United Nations Comtrade Database – International Trade Statistics). URL : http://www.intracen.org/.
 11. Food and Agricultural organization of UN (FAO). Official site. URL : http://www.fao.org/faostat/en/.
 12. Hеckscher E. F. The Effect of Foreign Trade on Distribution of Income. Blakiston Series of Republished Articles on Economics. 1919. № 4. 386 p.
 13. Ohlin B. Interregional and International Trade. Cambridge: Harvard University Press. 1933.
 14. Poyhönen P. Tentative Model for the Volume of Trade between Countries. Weltwirtschaftliches Archive. 1963. Vol. 90. P. 91–113.
 15. Ricardo D. The Principles of Political Economy and Ta-xation. London : J.M. Dent and Sons. 1948. 316 p.
 16. Tinbergen J. Shaping the World Economy. New York: Twentieth Century Fund. 1962.
 17. United Nation Conference on Trade and Development. Official site. URL : http://unctadstat.unctad.org/EN/.
 18. United Nations Commodity. Trade Statistics Database (Comtrade). Official site. URL : https://comtrade.un.org/.
 19. World bank. URL : http://www.worldbank.org/uk/ country/ukraine.
Читати статтю: eapk_2019_10_p_88_97.pdf