ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 334.722:338.432 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910098
Сторінка молодого науковця

Підприємництво: сутність та особливості розвитку в аграрній сфері / Алєксєєва О.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 10 - С. 98

Мета статті – проаналізувати погляди вітчизняних і зарубіжних науковців на сутність понять «підприємництво» та «підприємець», визначивши особливості розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері економіки. Методика дослідження. Проведене дослідження ґрунтується на таких наукових методах: ретроспективного аналізу (еволюція становлення й розвитку понять «підприємець» і «підприємництво» у світовій та вітчизняній науці); еволюційний та історичний (для окреслення етапів розвитку теорії підприємництва); порівняльного аналізу (для визначення поняття «підприємець» залежно від функцій, які він виконує); синтезу (для представлення особливостей розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері); абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень та формулювання висновків). Результати дослідження. Розглянуто сутність понять «підприємництво» та «підприємець», а також визначено особливості розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері. Встановлено, що підприємництво являє собою самостійну ініціативну діяльність, головним стимулом якої виступає прибуток. Охарактеризовано погляди науковців минулого і сучасності, які підкреслювали інноваційність як характерну рису підприємця. Розглянуто основи, на яких ґрунтується підприємницька діяльність. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо визначення сутності поняття «підприємництво». Визначено поняття «підприємець» залежно від функцій, які він виконує. Зображено етапи розвитку теорії підприємництва та ролі держави як регулятора підприємницького процесу. Практична значущість. Окреслено особливості, що визначають підприємницьку діяльність в аграрному секторі. Наведено заходи, спрямовані на створення сприятливого інституціонального розвитку сільського підприємництва. Визначено необхідність розробки загальнодержавної програми розвитку аграрного підприємництва. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 31.
Ключові слова: підприємництво; підприємець; теорії підприємництва; концепції підприємництва; аграрне підприємництво; інновації; інституціональний розвиток

Список використаних джерел

 1. Блинов А. О., Шапкин И. Н.. Малое предпринимательство: теория и практика. Москва : Изд.-торг. корпорация «Дашков и К», 2003. 356 с.
 2. Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс : учебник для вузов. Москва : ИНФРА-М, 1998. 608 с.
 3. Варналій З. С., Сизоненко В. О. Основи підприємницької діяльності : підручник для учнів 10–11 кл. Київ : Знання України, 2004. 404 с.
 4. Васільєва Л. М. Поняття і сутність підприємництва. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2010. № 1. С. 175-178.
 5. Герчикова И. Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное : учеб. пособие. Москва : Консалтбанкир, 2002. 704 с.
 6. Друкер П. Ф. Бизнес и инновации / пер. с англ. Москва : Вильямс, 2007. 432 с.
 7. Економічна енциклопедія : у 3 т./ відп. ред. С. В. Мочерний. Київ : Академія, 2001. Т. 2. 848 с.
 8. Кенэ Ф., Тюрго А. Р. Ж., Дюпон П. С. де Немур. Физиократы. Избранные экономические произведения. Москва : Эксмо, 2008. 1200 с.
 9. Ковалюк Б. І. Проблеми розвитку сільського підприємництва в Україні. Економіка АПК. 2010. № 2. С. 130-134.
 10. Коуз Р. Фирма, рынок и право / пер. с англ. Москва : Новое издательство, 2007. 224 с.
 11. Лапуста М. Г. Предпринимательство : учебное пособие. Москва : ИНФРА, 2002. 224 с.
 12. Лопатинський Ю. М. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади : монографія. Чернівці : Рута, 2006. 344 с.
 13. Мадзігон В. Історичний розвиток підприємництва та основні функції підприємництва. Молодь і ринок. 2012. № 2 (85). 2012. С. 46-52.
 14. Мадзігон В. В., Вачевський М. В. Основи підприємництва та підготовка підприємців у системі економічної освіти : навч. посіб. для учнів 10–11 класів і студентів вищих навальних закладів / за наук. ред. М. Вачевського. Київ : Педагогічна думка, 2011. 312 с.
 15. Макаренко П. М. Моделі аграрної економіки. Київ : ННЦ ІАЕ, 2005. 682 с.
 16. Малік М. Й. Перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях України. Економіка АПК. 2015. № 8. С. 5-14.
 17. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки. Економіка АПК. 2006. № 4. С. 3–10.
 18. Мочерний С. В. Основи економічної теорії : підручник. Тернопіль: АТ «ТАРНЕКС», 1993. 686 с.
 19. Основи аграрного підприємництва: наукове видання / П. Т. Саблук та ін. ; за ред. М. Й. Маліка. Київ, 2000. 582 с.
 20. Петрович Й. М., Захарчин Г. М., Теребух А. А. Організація підприємництва в Україні : навч. посіб. Львів : Оскар, 2000. 320 с.
 21. Рикардо Давид. Начала политической экономии и налогового обложения / пер. с англ. ; предисл. П. Клюкина. Москва : Эксмо, 2016. 1040 с. (Великие экономисты).
 22. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 23. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 24. Сизоненко В. Теорія підприємництва: здобутки і проблеми дослідження. Економіка України. 2002. № 9. С. 45–51.
 25. Смит Адам. Исследование о природе и причинах багатства народов / пер. с англ. П. Клюкина. Москва : Эксмо, 2016. 1056 с. (Великие экономисты).
 26. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року / [Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, В. М. Заяць та ін.] ; за ред. М. Й. Маліка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 50 с.
 27. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 28. Струве П. Б., Кантильон Ричард. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : [в 86 т]. Санкт-Петербург, 1890-1907 (82 т. и 4 доп.).
 29. Шпикуляк О. Г. Інституціональне забезпечення розвитку та регулювання аграрного ринку: аналітична оцінка. Економіка АПК. 2010. № 4. С. 150-157.
 30. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 73-82.
 31. Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). Москва : Прогресс, 1982. 199 с.