ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201911105
Наукова дискусія

Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі / Гонтарук Я.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 11 - С. 105

Мета статті – розглянути перспективи створення енергозабезпечуючих кооперативів із надання послуг з переробки соломи на пелети для потреб домогосподарств, а також перспективи реалізації програми розвитку сільськогосподарських енергозабезпечуючих кооперативів. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи, як аналіз і синтез (у процесі дослідження складових державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів), монографічний (аналіз наукових здобутків українських й іноземних учених щодо проблем розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів), абстрактно-логічний аналіз (теоретичні узагальнення та формулювання висновків і пропозицій за результатами проведеного дослідження). Результати дослідження. Висвітлено проблеми і перспективи розвитку сільськогосподарських енергозабезпечуючих кооперативів та напрями їх розвитку в Україні. Проаналізовано позитивний досвід державної підтримки обслуговуючої кооперації на прикладі «Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки» Вінницького регіону. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку варіанти інтеграції господарств населення в більш укрупнені господарські форми. Аргументовано пріоритетність розвитку енергозабезпечуючої кооперації в сільському господарстві, спрямованої на посилення енергонезалежності держави та розвитку альтернативних джерел енергії. Обґрунтовано економічну доцільність створення енергозабезпечуючих кооперативів. Практична значущість. Вмотивовано перспективи створення кооперативів щодо надання послуг з переробки соломи для енергетичних потреб агропідприємств та сільського населення. Вказано перспективи реалізації програми розвитку сільськогосподарських енергозабезпечуючих кооперативів у межах України. Табл.: 5. Рис.: 1. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: енергозабезпечуючий кооператив; сільське господарство; сільськогосподарський обслуговуючий кооператив; фермерське господарство; особисте селянське господарство; державна підтримка

Список використаних джерел

 1. В українському АПК налічується 610 працюючих кооперативів. URL : https://usba.com.ua/v-ukrainskomuapk-nalicuetsa-610-pracuucih-kooperativiv.
 2. Галайко А. М. Фінансова підтримка розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Інтелект XXI. 2018. № 5. С. 28-31.
 3. Гончарук І. В. Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 8. С. 56-67.
 4. Горить солома: життєва ситуація у світлі соціальних теорій. URL : https://petrimazepa.com/burninggrass.html.
 5. Дегодюк С., Дегодюк Е., Літвінова О., Кириченко А. Стратегія застосування соломистих решток для удобрення та енергетичних потреб в Україні. Вісник Львівського національного аграрного університету. 2013. № 17 (1). С. 205-211. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_act_2013_17%281%29__41.
 6. Енергетична стратегія України до 2035 року: «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 605-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-р.
 7. Калетнік Г. М., Гончарук І. В. Складові розвитку сільських територій та моделі аграрного підприємництва і кооперації. Розвиток малого і середнього підприємництва та кооперації на селі. Проблеми та перспективи: зб.матеріалів наук. конф. І навч.-практ. семінару. Вінниця, 2015. С. 5 -17.
 8. Котельні установки: блочно-модульні водогрійні котельні установки. URL : https://energetik.ua/ua/catalog/kotelni_ustanovki/bmvku/.
 9. Логоша Р. В. Стан та перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в галузі овочівництва. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 9. С. 74-86.
 10. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 11. Польська фірма пропонує використання соломи в якості джерела енергії. URL : http://www.biowatt.com.ua/novosti/polska-firma-proponuye-vikoristannya-solomi-v-yakosti-dzherela-energiyi/.
 12. Про затвердження Стратегії з енергоефективності та енергозбереження на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ, на 2018-2020 роки. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0004767-18.
 13. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР; станом на 19 січня 2013 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 05.09.2019).
 14. Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва. URL : http://www.vin.gov.ua.
 15. Програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України на 2013-2020 роки. URL : http://соорunion.org.ua.
 16. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 73.
 17. Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 50 с.
 18. Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність: монографія. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 19. Шпикуляк О. Г., Іванченко В. О. Досвід Німеччини у розвитку енергетичних кооперативів: перспективи для України. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 92 — 101.
Читати статтю: eapk_2019_11_p_105_114.pdf