ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.122 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201911096
Наукова дискусія

Оцінка сучасного стану та напрями розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації / Самборська О.Ю., Колесник Т.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 11 - С. 96

Мета статті – дослідити сучасний стан і особливості розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні та визначити напрями вдосконалення управлінської діяльності органів місцевого самоврядування. Методика дослідження. У процесі дослідження тенденцій розвитку об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в Україні використано системний підхід та економіко-статистичні методи (графічний, порівняння, середніх величин); аналітичний та прогнозування для виділення окремих груп областей, які відрізняються чисельністю населення, соціальним та економічним зростанням, міжбюджетними трансферами. Результати дослідження. Запропоновано нові напрями розвитку та вдосконалення процесів децентралізації. Доведено, що бюджетна децентралізація не є необхідною і достатньою умовою диференціації регіонального розвитку в Україні. Елементи наукової новизни. Подальша реалізація напрямів розвитку об’єднаних територіальних громад дозволить максимально ефективно та швидко сформувати належний рівень організаційно-економічної роботи органів місцевого самоврядування. Практична значущість. Запропоновано заходи щодо напрямів удосконалення засад оцінки соціально-економічних процесів, які відбуваються у розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. Табл.: 2. Рис.: 4. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: децентралізація; місцеве самоврядування; громада; трансфери; інфраструктура; видатки

Список використаних джерел

 1. Арабчук Я. І. Фінансова децентралізація - основна складова спроможної громади. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2016. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_20.
 2. Бюджетний кодекс України № 2456-VI. Відомості Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 3. Возняк Г. В. Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти. Проблеми економіки. 2015. № 2. С. 253–257.
 4. Гройсман В.Б. Ukraynia-nini-blizka-do-vtilennya-khartiy-mistsevogo-samovryaduvannya from. 2017. URL: http//www.unn.com.ua/uk/news/15100373.
 5. Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади: монографія / [Лупенко Ю.О., Кропивко М.Ф., Малік М.Й. та ін.] ; за ред. М.Ф. Кропивка, В. В. Россохи. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2015. С. 482.
 6. Луніна І. О. Розвиток бюджетної децентралізації в Україні. Київ: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2016. 70 с.
 7. Податковий кодекс України № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17.
 8. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02. 2015 року №157-VIII/Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
 9. Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 р. № 275-р. /Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80.
 10. Про Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014. № 333 - р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
 11. Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020»: Указ Президента України від 12 01.2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
 12. Самборська О. Ю. Людський капітал як фактор економічного зростання. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 64-72.
 13. Серьогін С. М., Гончарук Н. Т. Теоретичні засади та основні напрямки реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні. Аспекти публічного права. 2015. № 4. С. 111–120.
 14. Скупченко Д. О. Нормативно-правове забезпечення розвитку територіальних громад в Україні. Теорія та практика державного управління. 2017. № 2. С. 1-7.
 15. Слободянюк Н. О., Коніна М. О. Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 611-616.
 16. Сухарська Л. В. Правове регулювання фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні в умовах бюджетної децентралізації. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. № 3. С. 144-151.
 17. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій: монографія / [Саблук П. Т., Кропивко М. Ф., Булавка О. Г. та ін.]; за ред. П. Т. Саблука, М. Ф. Кропивка. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2011. С. 450.
 18. Фінансова децентралізація: результати та перспективи. URL:http://decentralization.gov.ua/news/8342.
 19. Pronko L., Kolesnyk T. Decentralization of public and local authorities in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Volume 2, Number 1. Rigа. Baltic Publishing. 2016. P. 96-101.
 20. Pronko L., Kolesnik T., Samborska O. Activities of united territorial communities as a body of local government in the conditions of power decentralization in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4, N 2. Rigа: Pablishing House. Р 184-190.
 21. The Constitution of Ukraine. 28.06.1996. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
 22. URL: https://decentralization.gov.ua/news/11417.
 23. URL: https://decentralization.gov.ua/news/11425.
 24. URL: http://cost.ua/news/698-detsentralizatsiya-korotko-pro-holovne.
Читати статтю: eapk_2019_11_p_96_105.pdf