ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.48-53:63 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201912028
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Агротуризм як інструмент диверсифікації діяльності агроформувань / Грановська В.Г., Алєщенко Л.О. // Економіка АПК. - 2019. - № 12 - С. 28

Мета статті – надати науково-теоретичне обґрунтування та розробити рекомендації щодо впровадження агротуризму як ефективного напряму диверсифікації діяльності аграрних формувань. Методика дослідження. Виявлення проблем нормативно-правового забезпечення, обґрунтування висновків та розробка рекомендацій для використання агротуризму різними формами господарюючих суб’єктів засновані на монографічному методі дослідження. Абстрактно-логічний метод використано для виявлення сучасних проблем і перспектив розвитку агротуризму, формулювання його сутності, узагальненні світового досвіду. Розроблена структурно-логічна схема впливу економічних, соціокультурних, етнокультурних, особистісних та соціальних детермінант агротуризму на активізацію діяльності господарств і населення передбачає використання методу системного аналізу. Метод моделювання організаційної структури агротуризму, що включає відпочинковий, брендовий та тематичний напрями інноваційної агротуристичної діяльності в Херсонській області. Результати дослідження. Обґрунтовано значення агротуризму як ефективної бізнес-ідеї диверсифікації діяльності агроформувань, розкриті проблеми нормативно-правового регулювання згаданої сфери. Здійснено оцінку чинників та пріоритетних напрямів розвитку агротуризму, що дозволило розробити інноваційні моделі, запровадження яких забезпечить не тільки зростання доходів і прибутків господарюючих суб’єктів, а й соціально-культурний розвиток сільських територій. Елементи наукової новизни. Набуло подальшого розвитку трактування сутності категорії «агротуризм», удосконалено поняття соціально-економічних детермінант розвитку агротуризму, вперше побудована модель ефективного розвитку агротуризму за інноваційними напрямами в Херсонській області. Практична значущість. Запропоновані моделі розвитку агротуризму можуть бути використані окремими господарюючими суб’єктами з метою диверсифікації діяльності, об’єднаними територіальними громадами – при розробці програм розвитку, регіональними органами влади – для поширення досвіду і розвитку дорадництва на базі передових підприємств. Рис.: 2. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: агротуризм; агроформування; диверсифікація; конкурентоспроможний розвиток; туристичний продукт; детермінанти

Список використаних джерел

 1. Бізнес-ідея з вирощування шафрану. URL : http://jak-zarobyty.pp.ua/4008-bznes-deya-z-viroschuvannya-shafranu.html.
 2. Бізнес-ідея: як заробити на зеленому туризмі. URL : http://my.rv.ua/hotnews/biznes-ideya-yak-zarobiti-na-zelenomu-turizmi/.
 3. Виноробне господарство князя П. М. Трубецького. URL : https://vina-trubetskogo.com.ua/vinnyj-turizm/.
 4. Європейський досвід організації сільського зеленого туризму. URL : http://tourlib.net/statti_ukr/siltur2.htm.
 5. Здоровило Т. І на роботі, і вдома: як сільський туризм може стати в нагоді українським фермерам. URL: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3240/159/117922/.
 6. Ільчук М. М., Нікітченко С. О., Перегуда Є. Ф. Диверсифікація діяльності підприємницьких структур аграрної сфери. Економіка АПК. 2016. № 4. С. 13–20.
 7. Перегуда С. Агротуризм, як форма диверсифікації діяльності аграрних формувань. Зерно і хліб. 2013. С. 70–71. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zikh_2013_4_28 [In Ukrainian].
 8. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні. URL : http://tourlib.net/statti_ukr/siltur7.htm.
 9. Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність : проект Закону України. URL : http://ruraltourism.com.ua/?a=viewmaterial&id=9.
 10. Про туризм : Закон України від 15.09.1995 р. № 324. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр/ed19950915.
 11. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 12. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М., Шпикуляк О. Г. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 13. Туристи на селі: приховані можливості України. URL : https://www.radiosvoboda.org/a/svoboda-v-detalyah/29374595.html.
 14. Філюк С. М. Сутність поняття, умови та перспективи агротуристичної діяльності. Молодий вчений. 2017. № 5.1 (45.1). С. 141–145.
 15. Херсонський фермер Микола Халупенко розповів про унікальне сімейне підприємство. URL : http://kherson.ua.city/society/7710-khersonskij-vinorob-mikola-khalupenko-na-pidpriemstvi.
 16. Херсонцям пропонують запастися яблуками й грушами – збираєш сам, купуєш дешевше. URL : http://favoritekherson.co/2018/09/12/hersoncyam-proponuyut-zapastisya-yablukami-y-grushami-zbirayesh-sam-kupuyesh-deshevshe/.
Читати статтю: eapk_2019_12_p_28_36.pdf