ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.97:332 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201912037
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційне забезпечення аграрного сектору економіки: аналіз стану / Мазуренко О.В., Столярчук Н.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 12 - С. 37

Мета статті – дослідити механізми інноваційності вітчизняної економіки, проаналізувати її сучасний стан та обґрунтувати перспективні напрями розвитку. Методика дослідження. Ґрунтуючись на діалектичному методі пізнання, використано монографічний метод (у процесі аналізу підходів до впровадження інновацій), емпіричний (під час оцінки інноваційного забезпечення розвитку економіки), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Визначено стан інноваційного розвитку економіки України, основні джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств, проаналізовано динаміку капітальних інвестицій за окремими видами економічної діяльності, проведено порівняння питомої ваги інновацій у ВВП України. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано напрями розвитку вітчизняної економіки, що включають застосування інноваційних технологій, впровадження сучасного обладнання, інвестиції в підвищення кваліфікації персоналу, що дозволяють підвищити ефективність і конкурентоспроможність виробництва. Практична значущість. Рекомендації сприяють вирішенню проблеми підвищення ефективності національної економіки на основі активізації інноваційних процесів, досягненню більшої стійкості розвитку підприємств і зміцненню конкурентних позицій вітчизняних товаровиробників на ринку. Табл.: 5. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: інновації; сталий розвиток; інвестиції; економічне зростання; структура фінансування; інноваційність; підприємства

Список використаних джерел

 1. Дацій О. І. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку. 2011. № 1. С. 65–76.
 2. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке : пер. с англ. Москва : Изд. дом «Вильямс», 2004. 272 с.
 3. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект : монографія / П. Т. Саблук, О. Г. Шпикуляк, Курило Л. І. та ін. Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с.
 4. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. ; НАН України. Київ, 2015. 336 с. URL : http://ief.org.ua/docs/nr/4pdf.
 5. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 516 с.
 6. Малік М. Й. Методичні підходи до організації маркетингу інновацій наукоємного ринку агропромислового виробництва. Економіка АПК. 2013. № 8. С. 22-26.
 7. Наукова та інноваційна діяльність України у 2018 році : стат. зб. Київ : Державна служба статистики України, 2018. С. 108. URL : http://www.ukr-stat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.html (дата звернення: 20.10.2019).
 8. Портер М. Конкуренция / пер. с англ. Москва : Вильямс, 2000. 495 с.
 9. Проект Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року. URL : https://minagro.gov.ua/ua/gromadyanam/konsultaciyi-z-gromadskistyu/inshe-obgovorennya/proekt-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-rozvitku-agrarnogo-sektoru-ekonomiki-na-period-do-2022-roku?v=5d3e9f404f7b1 (дата звернення: 20.10.2019).
 10. Проект Стратегії сталого розвитку України до 2030 року. URL : https://igu.org.ua/sites/default/files/ (дата звернення: 20.10.2019).
 11. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наукова доповідь / Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 12. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL : https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/ 2015 (дата звернення: 20.10.2019).
 13. Тивончук С. О., Тивончук Я. О. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах (концептуальні та методичні положення). Економіка АПК. 2013. № 7. С. 98 -105.
 14. Трегобчук В. Інноваційно-інвестиційний розвиток національного АПК: проблеми, напрямки, механізми. Економіка України. 2006. № 2. С. 412.
 15. Шкільов О.В. Інноваційно-інвестиційне забезпечення сільськогосподарського виробництва та його наслідки. Агросвіт. 2011. № 4. С. 2¬5.
 16. Шумпетер Й. Теория экономического развития / пер. с нем. ; под ред. А. Г. Милейковского. Москва : Изд-во Прогресс, 1982. 454 с.
 17. European innovation scoreboard 2019. URL : https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en (дата звернення: 20.10.2019).
 18. National Innovation Agenda Report. URL : https://agenda-report.agrohub.org/ (дата звернення: 20.10.2019).
 19. The Global Competitiveness Index 4.0 Methodology and Technical Notes. – The Global Competitiveness Report 2018. URL : http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/04Backmatter/3.%20Appendix%20C.pdf (дата звернення: 20.10.2019).
 20. The impact of standards and regulation on innovation in uncertainmarkets. Research Policy. 2017. Vol. 46. Р. 249–264.
Читати статтю: eapk_2019_12_p_37_45.pdf