ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [338.1+332.2]:[061+63+004] DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201912046
Управління та інформаційне забезпечення

Інформаційне забезпечення в дорадництві з використанням сучасних інноваційних Інтернет-технологій / Скрипник А.В., Саяпін С.П. // Економіка АПК. - 2019. - № 12 - С. 46

Мета статті – обґрунтувати доцільність бінарної системи сільськогосподарського дорадництва, яка представлена структурою класичного дорадництва та провідними аграрними університетами, науковими установами з використанням технологічної веб-платформи електронного дорадництва. Методика дослідження. Застосовано методи статистичного аналізу для обґрунтування використання бінарної системи дорадництва. Результати дослідження. Проаналізовано аграрний сегмент інформаційного простору офіційних інформаційних джерел. Запропоновано напрями розвитку дорадництва з використанням сучасних інформаційних технологій. Виокремлено переваги впровадження системи електронного дорадництва для різних категорій користувачів. Отримано оцінки потенційної клієнтської бази системи електронного дорадництва, що складається з домогосподарств, які самостійно обробляють власні ділянки, фермерських господарств і аграрних підприємств із площею землекористування до 1000 га, Елементи наукової новизни. Запропоновано інтерактивна інформаційна платформа інформаційного забезпечення сільських територій з адаптацією структури для ефективного залучення існуючої системи дорадчих служб. Практична значущість. Робота представляє значний інтерес з точки зору концепції побудови системи дуального дорадництва, обсягів її фінансування та оцінок перспектив її практичного впливу на стан малого та середнього аграрного бізнесу. Табл.: 3. Рис.: 5. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: інформаційний простір; ефект масштабу; електронне сільськогосподарське дорадництво; цифровий розрив; домогосподарства; фермерство; аграрні підприємства

Список використаних джерел

 1. Держпідтримка-2019: Уряд повертає 90% вартості дорадчих послуг. Як отримати кошти (інструкція з отримання коштів). URL : https://www.kmu.gov.ua/news/derzhpidtrimka-2019-uryad-povertaye-90-vartosti-doradchih-poslug-yak-otrimati-koshti-instrukciya-z-otrimannya-koshtiv (дата звернення: 21.10.2019).
 2. Досягнення рівноваги на потенційному ринку землі України в умовах макроекономічної нестабільності / Скрипник А., Ткачук В., Андрющенко В., Букін Е. Економіка АПК. 2019. № 2. С. 19-32.
 3. Інформаційно-дорадчий веб-портал «Аграрний сектор України». URL : http://www.agroua.net/ (дата звернення: 21.10.2019).
 4. Коваленко Т. До питання сільськогосподарської дорадчої діяльності. URL : http://agro-business.com.ua/agro/u-pravovomu-poli/item/1852-do-pytannia-silskohospodarskoi-doradchoi-diialnosti.html.
 5. Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2018 році. Статистична інформація. URL : http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/opsgd/oschd_2018_xl.xlsx (дата звернення: 21.11.2019).
 6. Про затвердження вартості соціально спрямованих дорадчих послуг : Наказ Міністерства аграрної політики та Міністерства економіки України № 816/394 від 21.11.2007 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1330-07 (дата звернення: 24.10.2019).
 7. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність : Закон України від 17.06.2004 р. № 1807-IV URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-15 (дата звернення: 21.10.2019).
 8. Реєстр сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників. URL : https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/rozvitok-silskih-teritorij/silskogospodarske-doradnictvo/reyestr-silskogospodarskih-doradnikiv-i-ekspertiv-doradnikiv (дата звернення: 20.11.2019).
 9. Саяпін С. П. Чому вигідна система електронного дорадництва (на прикладі веб-порталу Agroua.net). Сборник научных трудов Sworld. 2014. Вип. 3(36). Т. 17. Иваново: Маркова АД, 2014. С. 50-53.
 10. Саяпін С. П., Швиденко М. З. Впровадження системи електронного дорадництва в Україні. Цілі сталого розвитку 3 тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 23-25 травня 2018 р.). Київ : НУБіП України, 2018. С. 445-447.
 11. Система електронного дорадництва eDorada.org. URL : http://edorada.org//uk/vet/question/ (дата звернення: 21.10.2019).
 12. Скрипник А., Букін Е. Аналіз ефективності та ризиків інновацій в аграрному секторі економіки України : монографія. Київ : ЦП Компринт, 2016. 324 c.
 13. Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2018 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств). URL : http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/soc_ek_stan_dom_2018.zip (дата звернення: 28.10.2019).
 14. Соціально-економічний розвиток України. Архів 2019. URL : http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/so_ek_r_u/soekru_u/arh_soekru_19.htm (дата звернення: 10.11.2019).
 15. Сучасні інформаційно-консультаційні технології в дорадництві : монографія / Т. П. Кальна-Дубінюк, К. Г. Рогоза, В. В. Самсонова, І. П. Кудінова, М. В. Бесчастна, М. М. Гнідан, Ю. В. Дубінюк, С. І. Данилюк, О. І. Бас. Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2017. 216 с.
 16. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2019 року. Стат. збірник. URL : http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2019/zb_chnn2019.pdf (дата звернення: 20.11.2019).
 17. Швиденко М. З., Саяпін С. П. Побудова інформаційної системи підтримки розвитку агропромислового виробництва та сільських територій регіону. Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні : Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2019 р. URL : http://econference.nubip.edu.ua/index.php/grpi/grpi19/paper/view/1711/256 (дата звернення: 21.11.2019).
 18. Arrow K J. Social Choice and Individual Valluers, John Wiley, N.Y. 1963.
 19. Babu S, C., JoshiP. K. Agricultural Extension Reforms in South Asia//Elsevier Science; June 2019. URL : https://www.elsevier.com/books/agricultural-extension-reforms-in-south-asia/babu/978 (дата звернення 25.11.2019 р.).
 20. Bahn H., McAleer P. U.S. Agricultural Extension Services: Adapting Farmer Education to Contemporary Market Requirements1. URL : http://www.ncap.res.in/Contract_%20farming/Resources/12.1%20Henry%20Bahn.pdf (дата звернення 25.11.2019 р.).
Читати статтю: eapk_2019_12_p_46_60.pdf