ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 638.432:502.131.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201912087
Наукова дискусія

Засади еколого-економічної безпеки АПК за умов сталого розвитку: теоретико-концептуальні аспекти / Лутковська С.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 12 - С. 87

Мета статті – розкрити теоретичні засади і концептуальні аспекти визначення характеристик еколого-економічної безпеки АПК за умов сталого розвитку. Методика дослідження. Використано загальнотеоретичні методи наукового пізнання, зокрема за допомогою прийомів абстрактно-логічного методу узагальнено теоретичні підходи до визначення поняття еколого-економічної безпеки. Для визначення змісту дефініцій «економічна» та «екологічна» безпека з урахуванням особливостей розвитку АПК за умов сталості застосовано методи порівняння, аналізу та синтезу. Результати дослідження. Встановлено методичну зіставність понять «економічна» і «екологічна» безпека та охарактеризовано доцільність їх сутнісного проектування на галузь АПК із визначенням умов сталого розвитку. Проаналізовано складові, які формують еколого-економічну безпеку АПК, виокремлено відповідні наслідки для розвитку суспільства, економіки, соціуму і аграрної галузі. Елементи наукової новизни. Запропоновано методичні положення концептуального бачення теоретичної характеристики засад еколого-економічної безпеки за умов сталого розвитку на прикладі АПК; систематизовано і зіставлено складові її формування. Практична значущість. Сформульовані теоретико-методичні положення доцільно застосовувати для поглиблення концептуального визначення засад сталого розвитку економічних систем. Рис.: 1. Бібліогр.:22.
Ключові слова: сталий розвиток; еколого-економічна безпека; агропромисловий комплекс; збалансований розвиток; ресурсний потенціал; глобалізація

Список використаних джерел

 1. Акімова Л. М. Сутнісна характеристика основних загроз в економічній безпеці держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 10. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247.
 2. Буркинский Б. В., Степанов В. Н., Харичков С. К. Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития. Одесса : Феникс, 2005. 575 с.
 3. Варламова С. І. Екологічна безпека та сталий розвиток взаємозв’язок та взаємовплив. Ефективна економіка. 2017. № 7. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5679.
 4. Довідник економіста сільськогосподарського підприємства / [Лупенко Ю. О., Захарчук О. В., Пугачов М. І.] ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. В. Захарчука. Київ : ННЦ «ІАЕ». 2018. 600 с.
 5. Дружиніна В. В., Макаров А. І. Результативність оцінки добробуту населення на місцевому рівні. Ефективна економіка. 2016. № 5. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=4946.
 6. Економічна безпека : навч. посіб. / [О. Є. Користін, О. І. Барановський, Л. В. Герасименко та ін.] ; за ред. О. М. Джужі. Київ : Правова єдність, 2010. 368 с.
 7. Калетнік Г. М. Біопаливо: продовольча, енергетична та екологічна безпека України. Біоенергетика. 2013. № 2. С. 12-14. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Bioen_2013_2_6.
 8. Лупенко Ю. О. Стан та перспективи розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2017. № 6. С. 7–10.
 9. Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України / [Гадзало Я. М., Жук В. М., Могилова М. М., Лупенко Ю. О. та ін.] ; за ред. Я. М. Гадзала. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 40 с.
 10. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери : наукова доповідь / за заг. ред. акад. НААН П. Т. Саблука. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 342 с.
 11. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону) : науково-аналітична доповідь / [В. В. Борщевський, Х. М. Притула, В. Є. Крупін, І. М. Куліш] ; НАН України. Інститут регіональних досліджень ; [наук. ред. В. В. Борщевський]. Львів, 2011. 60 с.
 12. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наукова доповідь / [Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ». 2016. 546 с.
 13. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 14. Саблук П. Т., Шпикуляк О. Г., Курило Л. І. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2010. 706 с.
 15. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 16. Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій / Ю. О. Лупенко, М. І. Пугачов та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 44 с.
 17. Хвесик М. А. Економіка природокористування: вектори розвитку : монографія. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. 398 с.
 18. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL : http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_ Web_1.pdf.
 19. Черненко Н. О. Аналіз стану сучасного ринку міжнародного лізингу в Україні. Ефективна економіка. 2017. № 6. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5636.
 20. Шпикуляк О. Г. Становлення соціального капіталу в аграрній сфері трансформаційної економіки. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 20017. Vol. 8. P. 28.–34. URL : http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/678/704.
 21. Shpykuliak Oleksandr, Bilokinna Ilona. «Green» cooperatives in the formation of an institutional mechanism of evelopment of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5. № 2. Riga : Publishing House «Baltija Publishing», 2019. Р. 249–255. DOI : http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255.
 22. URL : http://www.sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/.
Читати статтю: eapk_2019_12_p_87_96.pdf