ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2019 рік

Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств

Об’єднання територіальних громад в Україні: перспективи і ризики для розвитку сільських територій

Конкурентоспроможність та позиціонування України на світовому ринку молочної продукції

Розвиток харчової промисловості Польщі протягом її членства в Європейському Союзі (англомовна)

Оцінювання трансформаційних тенденцій на ринку праці в сільській місцевості

Маркетинговий аналіз органічного ринку агропродовольчої продукції в країнах ЄС та України

Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення сільського господарства технічними засобами

Параметризація оцінювання перспектив розвитку сільських територій різних типів

Економічна оцінка потенціалу галузі виноградарства регіону

Стратегічні орієнтири розвитку ринку зерна та механізму його регулювання

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності: вимоги та реалії впровадження (англомовна)

Оцінка перспектив конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

Індикатори продуктивності та конкурентоспроможності аграрних підприємств у системі інтегральної результативності

Людський капітал як фактор економічного зростання

Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект

Становлення основної термінології в органічному секторі аграрної галузі

Організаційно-економічне забезпечення управління землями лісогосподарського призначення: зарубіжний та вітчизняний досвід

Трансформація професії бухгалтера в умовах диджиталізації управління

Детермінанти формування попиту на ринку агротехнологічного сервісу

Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного ринку праці

Оцінка та аналіз ефективності виробництва зерна та зернобобових культур в Україні методом DEA

Особливості формування попиту та пропозиції на ринку яловичини

Просте товaриство як форма кооперації виробників сільськогосподарської продукції

Запровадження наукометричної системи оцінки науково-технологічного потенціалу науково-дослідних установ НААН в умовах євроінтеграції

Максимальна урожайність або прибутковість: пріоритети вибору в умовах інноваційного розвитку

Світове виробництво сільськогосподарської продукції

Аналіз світових тенденцій поширення державно-приватного партнерства у зрошуваному землеробстві

Розвиток сімейних фермерських господарств в Україні та зарубіжний досвід їх функціонування

Концептуальні засади формування стратегії подолання бар'єрів входу підприємств на нові зовнішні ринки

Економічне стимулювання раціонального використання сільськогосподарських земель (англомовна)

Управління маркетингом як інструмент підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств

Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії

Аналіз та моделюванняенергетичного потенціалу рослинних решток вітчизняного аграрного сектору

Моніторинг сільськогосподарських угідь із застосуванням систем дистанційного зондування земель

Розподіл доходів у сільському господарстві в контексті інклюзивного розвитку

Проблеми оптимізації кредитного забезпечення операційних витрат сільськогосподарських підприємств

Оцінка сільськогосподарського майна: проблеми та перспективи дій

Соціальний капітал у механізмі саморегулювання підприємницької діяльності в сільському господарстві

Сільські території як об’єкт управління у контексті їхньої нормативно-правової інтерпретації

Світовий ринок органічної продукції та Україна (англомовна)

Концептуальні засади збереження та відновлення стійкості національних екосистем

Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств

Лісокористування на територіях районів Житомирської області, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Неоліберальні підходи до формування моделі ринкового обігу земель: завищені очікування та реальність

Особливості функціонування вертикально інтегрованих бізнес-структур холдингового типу в аграрному секторі

Еволюційні засади розвитку виробництва продукції коноплярства в Україні

Оцінка нематеріальних активів у сільському господарстві (англомовна)

Екологічні складники та інструменти здійснення соціальної відповідальності підприємствами агробізнесу (англомовна)

Формування соціальної відповідальності в аграрних закладах вищої освіти України

Удосконалення інституційного забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні

Сторінки