ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.2:339.5:631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202001101
Зовнішньоекономічні відносини

Дієвість податку на додану вартість при експорті продукції рослинництва / Педорченко А.Л., Шпичак О.О. // Економіка АПК. - 2020. - № 1 - С. 101

Мета статті – обґрунтувати економічну недоцільність в сучасних умовах звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання на митній території України та експорту основних експортоорієнтованих позицій з категорії продуктів рослинного походження: товарного насіння зернових та олійних культур і продуктів його переробки. Методика дослідження. За теоретичну і методологічну основу дослідження слугували фундаментальні положення економічної теорії, закони й категорії ринку, наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів. У процесі досягнення мети дослідження застосовувалися такі методи: абстрактно-логічний (при формуванні висновків і пропозицій), історичний, монографічний, системного аналізу (для оцінки формування логістичних витрат, собівартості, доданої вартості), статистико-економічний, абстрактно-логічний, аналізу і синтезу (для обґрунтування висновків і пропозицій), експертного оцінювання. Результати дослідження. Визначено ефективність і доцільність оподаткування або звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з обігу та експорту товарного насіння зернових та олійних культур і продуктів його переробки, виявлено й згруповано проблеми оподаткування податком на додану вартість у галузі, сформовано пропозиції щодо їх вирішення. Встановлено значимість оподаткування податком на додану вартість для сільськогосподарських підприємств і можливі наслідки використання різних режимів оподаткування для всіх учасників ринку: сільгоспвиробників, трейдерів, переробників та держави. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання на території України та експорту продукції рослинництва у сучасних умовах. Практична значущість. Запропоновано підходи до використання нетарифних методів державного регулювання механізму експорту аграрної продукції з метою стимулювання експорту товарів з більшою доданою вартістю і зменшення сировинної частки в аграрному експорті України. Табл.: 3. Рис.: 3. Бібліогр.: 33.
Ключові слова: експорт; продукція рослинництва; податок на додану вартість; відшкодування; зернові; олійні культури

Список використаних джерел

 1. Варченко О. М. Організаційно-економічні засади формування експортного потенціалу олійних культур в Україні. Економічний дискурс. 2018. № 4. С. 23–31.
 2. Васильчук В. В. Втрати бюджету України внаслідок зловживань із ПДВ. Гроші, фінанси і кредит. 2018. № 1. С. 83–90.
 3. Виконання державного бюджету 2018 рік. Міністерство фінансів України. URL : https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/MinFin_budget_2018_.pdf. Дата звернення: 28.12.2019.
 4. Гаркушенко О. М., Філіппова Н. В. Шляхи гармонізації ставок ПДВ з європейськими: проблеми та виклики. Економіка промисловості. 2016. № 3. С. 80-89. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2016_3_6. Дата звернення: 28.11.2019.
 5. Длугош І., Ващенко М. Способи незаконного отримування ПДВ у Польщі. Економіка розвитку. 2017. № 1. С. 31-38. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2017_1_6.
 6. Зварич О. В. Податкові надходження: методологія прогнозування: монографія. Київ : Нац. торг.-екон. ун-т. 2013. 444 с.
 7. Іванов Ю. Б., Тищенко О. М. Регулятивний потенціал податкової системи України : монографія. Харків : Вид-во ХНЕУ, 2009. 336 с.
 8. Критерії, яким мають відповідати платники ПДВ, що мають право на автоматичне бюджетне відшкодування. Сайт Оболонської районної в м. Києві адміністрації. URL : https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/kryterii-yaki-dayut-pravo-na-otrymannya-avtomatychnogo-byudzhetnogo-vidshkoduvannya-pdv.html. Дата звернення: 13.11.2019.
 9. Лупенко Ю. О., Тулуш Л. Д. Стратегічні напрями податкового регулювання розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року : наук. вид. Київ : ІАЕ, 2013. 38 с.
 10. Лупенко Ю. О., Тулуш Л. Д. Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 5–15.
 11. Мілашов Д. Реєстрація податкових накладних. Вісник Державної фіскальної служби України. 2017. № 47 (951). URL : http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100006609-reyestratsiya-podatkovikh-nakladnikh-3. Дата звернення: 11.12.2019.
 12. Осташко Т. О. Структурні зміни у торгівлі сільськогосподарськими товарами під впливом імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Економіка України. 2015. № 12 (649). С. 48–58.
 13. Педорченко А. Л. Економіко-організаційний механізм експорту насіння олійних культур і продуктів його переробки : дис. канд. екон. наук: 08.00.03. Київ, 2019. 174 с.
 14. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14/15-16/17. С. 112.
 15. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України. Київ : НІСД, 2015. 684 с.
 16. Рева Т. М., Ковальчук К. Ф. ПДВ: ефективність і проблеми справляння. Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. 2009. № 1. С. 124-130. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2009_1_19. Дата звернення: 12.11.2019.
 17. Рекова Н. Ю. Особливості ПДВ в Україні в контексті зближення з європейським законодавством. Бізнес інформ. № 3. 2016. С. 214 – 219.
 18. Сайт Міністерства сільського господарства США. URL : https://www.usda.gov/. Дата звернення: 09.01.2020.
 19. Серебрянський Д. М., Вдовиченко А. М., Зубрицький А. І. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності адміністрування ПДВ Державною фіскальною службою України. Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. 31 с. URL : http://ndi-fp.nusta.com.ua/files/NAD/019_RA-GAP_03_03_2015.pdf. Дата звернення: 02.12.2019.
 20. Соколовська А. М. Податкова політика в Україні у 2009–2010 роках: особливості та уроки на перспективу. Фінанси України. 2011. № 4. С. 24–37.
 21. Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2018 р. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/. Дата звернення: 09.12.2019.
 22. Тулуш Л. Д. Фіскальне регулювання розвитку ринку олійних культур в Україні. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 63-76.
 23. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Верховна Рада України: офіційний веб-портал. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page. Дата звернення: 10.12.2019.
 24. Шпичак О. М., Боднар О. В. Вигоди та проблеми експорту зерна з України. Економіка АПК. 2013. № 10. С. 5–15.
 25. Шпичак О. О. Оподаткування експорту-імпорту продукції рослинництва та продуктів її переробки. Київ : ІАЕ УААН, 2004. 240 с.
 26. Council of the European Commission Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax. Council of the European Commission. Official Journal of the European Union. 2006. 11 December. L347-L347.
 27. Directive First Council 67/227/EEC of 11 April 1967 on the harmonisation of legislation of Member States concerning turnover taxes. Official Journal. 1967. № 071. Р. 1301-1303.
 28. Hellerstein W., Gillis T. The VAT in the European Union. Tax Analysts. 2010. April, 26. P. 461–471.
 29. James K. The rise of the value-added tax. NY : Cambridge University Press, 2015. 475 p.
 30. Keen M., Lockwood B. The value-added tax: its causes and consequences. Journal of Development Eco¬nomics. 2010. Vol. 92. P. 138–151.
 31. Keen М. The Anatomy of the VAT. IMF. Fiscal Affairs Department. May 2013. WP/13/111. Р. 27.
 32. Kiziukiewicz T. Problemy współcz esnej rachunkowości. Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Szczecin : WNUS, 2013. Tom 2, nr. 61.
 33. OECD, Committee on Fiscal Affairs.International VAT/GST guidelines. Draft commentary on the international VAT neutrality guidelines /OECD, Committee on Fiscal Affairs. Paris: OECD Publishing, 2015. P. 81.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_01_p_101_110.pdf