ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.28 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202001111
Історія аграрної економічної думки

Земельні реформи в Україні: історія проведення / Баланюк І.Ф., Іванюк Т.Л. // Економіка АПК. - 2020. - № 1 - С. 111

Мета статті – розкрити та проаналізувати особливості розвитку земельних відносин на території України та запропонувати заходи, що сприятимуть функціонуванню ринкового обігу землі. Методика дослідження. Під час дослідження використано наступні методи: системного аналізу – для вивчення економічних процесів у їх взаємозв’язку та взаємозалежності з урахуванням причинно-наслідкових зв’язків; синтезу – для узагальнення розрізнених аспектів дослідження земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах; абстрагування – для формулювання узагальнених висновків на основі системного аналізу і синтезу теорії та практики організації особливостей земельних відносин у цих підприємствах. Результати дослідження. Розглянуто історію формування та розвитку земельних відносин на території України. Визначено основні передумови та встановлено причинно-наслідкові зв'язки, що передували появі кожній земельній реформі. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку напрями щодо регулювання земельних відносин в Україні в сучасних умовах господарювання. Розгорнуто та проаналізовано теоретичні положення щодо становлення та розвитку земельних відносин. Розкрито основні умови запровадження ринку землі в Україні. Практична значущість. Розроблено пропозиції щодо запровадження заходів регулювання земельних відносин у сучасних ринкових умовах. Запропоновано основні напрями щодо завершення сучасної земельної реформи. На сьогодні успішний розвиток земельної реформи полягає у запроваджені функціонування повноцінного ринку землі, удосконаленні механізму орендних відносин і стимулюванні до кооперації. Рис.: 2. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: земельні відносини; землекористування; власність; землі сільськогосподарського призначення; земельна реформа; ринковий обіг землі

Список використаних джерел

 1. Баланюк І. Ф., Козак І. І., Шеленко Д. І. Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2019. № 5. С. 59–67.
 2. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти. Економіка АПК. 2015. № 1. С. 5-13.
 3. Земельний кодекс України № 2768-ІІІ від 25.10.2001. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
 4. Іванюк Т. Л. Земельні реформи в Україні: матеріали Сімнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників та міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 трав. 2019 р.). Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. С 383-386.
 5. Коріненко П. С. Трансформації земельних відносин в українському селі (ІХ – початок ХХІ ст.). Порівняльний аналіз. Тернопіль, 2015. 496 с.
 6. Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В. Трансформація земельних відносин у сільському господарстві (аналітичний огляд). Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 52 с.
 7. Микитенко І. А. Земельні реформи і селянська психологія в Україні. Київ : Ін-т аграр. екон., 2002. 40 с.
 8. Могильний О. М. Оцінювання відповідності земельних відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 5-16.
 9. Розвиток земельних відносин в аграрній сфері : монографія / [М. М. Федоров, В. Я. Месель-Веселяк, О. В. Ходаківська та ін.] ; за ред. Лупенка Ю. О., Ходаківської О. В. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 432 с.
 10. Трансформація земельних відносин до ринкових умов: збірник матеріалів Одинадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (м. Київ, 26–27 лют. 2009 р.) / Редкол.: П. Т. Саблук та ін. Київ : ІАЕ, 2009. 518 с.
 11. Третяк А. М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні : навч. посіб. Київ : Аграрна наука, 2002. 280 с.
 12. Федоров М. М., Месель-Веселяк В. Я. Реформування земельних відносин і механізм їх регулювання. Розвиток форм господарювання на селі : наук. вид. / [В. Я. Месель-Веселяк, П. Т. Саблук, М. Й. Малік та ін.]. Київ : Урожай. 1993, С. 28–39.
 13. Шульга О. Історія розвитку земельних відносин в Україні. Вісник КНЕТУ. 2010. № 4. С. 123-134.
 14. Balaniuk I., Kozak I., Shelenko D., Balaniuk S., Kozak-Balaniuk I. Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA software. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 2019. № 28 (5). P. 148–163.
 15. Jianyun Hou, Xuexi Huo, Runsheng Yin. Land Rental Market Participation and Its Impact on Fixed Investment and Household Welfare: Evidence from Chinese Apple Production Sites. Sustainability. 2017. Vol. 9, Issue 11. URL : https://www.mdpi.com/2071-1050/9/11/1961.
 16. Kozak I., Balaniuk I., Szelenko D., Balaniuk S., Kozak H. Traditional village system – case study from the Krempna Commune (Poland). 2019, Vol. 38, No. 1. P. 87-100.
 17. Noichl, M. Report on the state of play of farmland concentration in the EU: how to facilitate the access to land for farmers (2016/2141(INI)). Committee on Agriculture and Rural Development. European Parliament. 2017. P. 18.
 18. Swinnen J., Vranken L., Stanley V. Emerging Challenges of Land Rental Markets. A Review of Available Evidence for the Europe and Central Asia Region. The World Bank. Washington, D.C. 2006. Vol. 1. № 4. 99 р.
 19. Wineman A., Saweda Liverpool-Tasie, L. Land Markets and Equity of Land Distribution in Northwestern Tanzania. Selected Paper prepared for presentation at the 2016, Boston, Massachusetts, July 31-August 2. 31 р.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_01_p_111_120.pdf