ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.101.262 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202001033
Економіка агропромислового виробництва

Оцінка економічного потенціалу виробництва продукції коноплярства в Україні / Михайлова Л.І., Коренівська Л.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 1 - С. 33

Мета статті – дослідити на засадах економічного аналізу потенційні можливості розвитку виробництва продукції коноплярства в Україні та її окремих регіонах; довести необхідність участі держави у відродженні галузі; спрогнозувати можливі канали збуту продукції на світовому ринку. Методика дослідження. За методологічну основу дослідження слугували положення економічної теорії та систем-ного аналізу. Динаміку і структуру виробництва продукції коноплярства вивчали з використанням статистично-економічного методу. Розрахунково-конструктивний метод та метод порівняння застосовано для оцінювання сучасного стану управління економічним потенціалом галузі коноплярства. За допомогою логіко-евристичного методу, зокрема, методу експертних оцінок, оцінювали канали збуту продукції коноплярства на вітчизняному та закордонних ринках. Аргументація теоретичних положень та одержаних висновків щодо перспектив розвитку виробництва продукції коноплярства в Україні ґрунтується на системному підході та абстрактно-логічному методі. Результати дослідження. Окреслено основні складові потенціалу виробництва продукції коноплярства в Україні та Сумській області. Проведено аналіз динаміки посівних площ, урожайності та валових зборів волокна й насіння технічних конопель, динаміки споживчих цін на продукцію коноплярства. Обґрунтовано необхідність всебічної державної підтримки галузі коноплярства – як пріоритетного напряму щодо забезпечення виробників екологічною сировиною та продукцією глибинної переробки не тільки на внутрішньому ринку, а й зайняти вагому нішу на зовнішньому ринку. Визначено роль Інституту луб’яних культур НААН у створені унікальних сортів технічних конопель, які вирощуються не лише в зонах Полісся, Лісостепу та Степу України, а й у світі. Елементи наукової новизни. Проведене дослідження надало змогу окреслити особливості виробництва продукції коноплярства та проблеми, які стримують його розвиток. Обґрунтовано необхідність на рівні держави в найкоротші строки оптимізувати нормативно-правове регулювання функціонування цієї галузі, продовжити розробку та фінансування програм із забезпечення підприємств різних організаційно-правових форм господарювання насінням конопель вітчизняної селекції категорій базове та сертифіковане. Доведено доцільність інвестування коштів у будівництво заводів для первинної переробки технічних конопель. Практична значущість. Реалізація запропонованих заходів забезпечить нарощування економічного потенціалу виробництва продукції коноплярства та дозволить значно підвищити ефективність діяльності виробників цієї галузі. В цілому вирішення поставлених завдань сприятиме створенню робочих місць у нових підприємствах із виробництва та переробки даної культури в усіх регіонах України. Табл.: 1. Рис.: 8. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: продукція коноплярства; технічні коноплі; економічний потенціал; площі посівів конопель; урожайність та сорти конопель; ціни на продукцію коноплярства

Список використаних джерел

 1. Бойко Г., Тихосова А., Кутасов А. Технічні коноплі: перспективи розвитку ринку в Україні. URL : http://tr.knteu.kiev.ua/files/2018/01(25)/11.pdf.
 2. Гілязетдінов Р. Н., Жуплатова Л. М., Мохер Ю. В. Наукове забезпечення галузей льонарства і коноплярства. Луб’яні та технічні культури : зб. наук. пр. Суми : ВД «Еллада», 2014. Вип. 3(8). 155 с.
 3. Державний реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва на 2019 р. URL : http://www.minagro.gov.ua/node/2585.
 4. Духницький Б.В. Потенціал розвитку агропродовольчого ринку України. Економіка АПК. 2019. № 11. С. 27-34.
 5. Ігнатюк О. Чому вам треба займатися бізнесом на коноплях? П’ять аргументів «за» і три «проти». URL : https://shotam.info/chomu-vam-treba-zaymatys-biznesom-na-konopliakh-p-iat-arhumentiv-za-i-dva-proty/.
 6. Ігнатюк О. Чому українські виробники конопель йдуть з високорентабельного бізнесу. URL : https://agroinsider.com.ua/2018/06/22/chomu-ukra%D1%97nski-virobniki-konopel-jdut.
 7. Конопля: оденет, обует, накормит и вылечит. URL : https://aggeek.net/ru-blog/konoplya-odenet-obuet-nakormit.
 8. Льонарство та коноплярство: сучасний стан і перспективи розвитку / Жуплатова Л. М., Маринченко І. О., Мохер Ю. В., Примаков О. А. Інновації у льонарстві та коноплярстві – 2015 : матеріали четвертої наук.- практ. конф., 11- 13 лютого 2015 р. Суми : ВД «Еллада», 2016. С. 3-10.
 9. Маринченко І. О., Примаков О. А. Економічні аспекти виробництва конопель / Луб’яні та технічні культури : зб. наук. пр. Суми. 2015. № 4(9). С. 127-136.
 10. Марченко Ж. Ю. Напрями використання коноплепродукції у світі. Луб’яні та технічні культури : зб. наук. пр. Суми : ВД «Еллада», 2015. Вип. 4(9). С. 159-166.
 11. Михайлова Л. І., Коренівська Л. В. Еволюційні засади розвитку виробництва продукції коноплярства в Україні. Економіка АПК. 2019. № 9. С. 30-39.
 12. Михайлова Л. І., Киричок О. В. Нематеріальні активи в складі ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія. Суми : Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2015. 208 с.
 13. Могилова М. М. Об’єднання територіальних громад в Україні: перспективи і ризики для розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2019. № 5. С. 68-76.
 14. Примаков О. А., Маринченко І. О. Технічні коноплі – перспективи розвитку культури. Технічні культури: інноваційні напрями досліджень : матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених (Глухів, 17-19 жовт. 2012 р.) / ДСЛК ІСГ Північного Сходу НААН. Харків : ПП «Озеров», 2013. С. 145-150.
 15. Примаков О., Маринченко І. Особливості ведення господарської діяльності в коноплярстві. URL : https://propozitsiya.com/ua/.
 16. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України № 800 від 22 серпня 2012 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2012-п.
 17. Програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року. URL : http://www.apk.sm.gov.ua/index.php/en/programi-rozvitku.
 18. Россоха В. В. Теоретико-методичні засади формування, розвитку та оцінювання виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства. Київ : ННЦ ІАЕ, 2009. 94 с.
 19. Фінансова підтримка фермерських господарств у 2019 році: правові питання. URL : https://www.growhow.in.ua/finansova-pidtrymka-fermers-kykh-hospodarstv-u-2019-rotsi-pravovi-pytannia/.
 20. Amberznectarz. Hemp production around the World. Retrieved October 10, 2018. URL : from. https://hempedification.wordpress.com/2016/08/27/hemp-production-around-the-world/.
 21. Anthony J. Saliba and Daniel L. E. Waters. Hemp seed for human consumption – consumerinsights. Australian Industrial Hemp Conference, 27 February – 2 March 2018. URL https://www.agrifutures.com.au/wp-content/uploads/2018/06/18-017.pdf.
 22. Johnson Renée. Hempasan Agricultural Commodity. Congressional Research Service, March 10, 2017. Congressional Research Digital Collection. URL : https://fas.org/sgp/crs/misc/ RL32725.pdf.
 23. Carus M. The European Hemp Industry. Retrieved September 10, 2018. URL : https://hempedification.wordpress.com/2016/08/27/hemp-production-around-the-world/.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_01_p_33_45.pdf