ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 005.932:338.43-044.252(477)(045) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202001046
Аграрний ринок

Інклюзивний підхід до формування логістичних ланцюгів аграрного ринку України / Нікішина О.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 1 - С. 46

Мета статті – визначити ступінь інклюзивності діючих логістичних ланцюгів аграрного ринку (ЛЛАР) України та обґрунтувати напрями їх трансформації, розбудови і взаємодії в контексті інклюзивного підходу. Методика дослідження. Використано системний підхід та загальнонаукові методи, зокрема, аналітичних узагальнень – для встановлення домінуючого напряму міграції доданої вартості у ланцюгах аграрного ринку; структурний – для визначення часток суб’єктів індивідуального й корпоративного секторів ринку, видової структури кооперативів; індексний – для цінового аналізу; порівняльний – для порівняння рівнів рентабельності різних категорій виробників; графічний – для наочного відображення логістичної структури аграрного ринку. Результати дослідження. Розглянуто основні проблеми доступу дрібних і середніх агровиробників до корпоративних ринкових ланцюгів, встановлено потоковий «розрив» та логістичну відторгненість суб’єктів індивідуального сектору виробничої ланки від прибуткових ланок доробки й розподілу продукції. Визначено домінуючий напрям перерозподілу доданої вартості на користь корпоративних структур, низький ступінь інклюзивності логістичних ланцюгів корпоративного типу. Обґрунтовано доцільність формування в Україні кооперативних логістичних ланцюгів, які є інклюзивними ринковими ланцюгами, здатними ефективно конкурувати та взаємодіяти із корпоративними ланцюгами аграрного ринку. Елементи наукової новизни. Удосконалено теоретичні засади логістики товарних ринків в частині обґрунтування сутності категорії «ринкова інклюзія», інклюзивної природи кооперативних логістичних ланцюгів аграрного ринку. На базі емпіричних досліджень визначено ступінь інклюзивності ринкових ланцюгів різних типів, що дозволило обґрунтувати напрями підвищення конкурентоспроможності інклюзивних ланцюгів в українських реаліях. Практична значущість. Результати можуть бути використані органами влади в процесі розробки стратегії розвитку кооперативних логістичних ланцюгів аграрного ринку, а також механізмів стимулювання створення багатофункціональних обслуговуючих кооперативів та оптимізації їх логістичних зв’язків із стейкхолдерами. Табл.: 5. Рис.: 1. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: ринкова інклюзія; логістичні ланцюги; ланки; додана вартість; аграрний ринок; інклюзивні кооперативні ланцюги

Список використаних джерел

 1. Аджемоглу Д., Робинсон Д. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождене власти, процветания и нищеты. Москва : АСТ, 2015. 693 с.
 2. Бобух І. М., Щегель С. М. Стратегічні орієнтири економічного зростання України: інклюзивність як ключовий пріоритет. Вісник Національної академії наук України. 2018. № 7. С. 55-70.
 3. Бородіна О. М. Інтеграція дрібних сільськогосподарських виробників до агропродовольчих ланцюгів доданої вартості: методологічні підходи та емпіричні дослідження. Економіка і прогнозування. 2014. № 2. С. 73-83.
 4. Бородіна О. М., Прокопа І. В. Подолання структурних деформацій в аграрному секторі України: інституціалізація і модернізація малотоварного сільськогосподарського виробництва. Економіка України. 2015. № 4 (641). С. 88-96.
 5. Буркинський Б. В., Нікішина О. В. Принципи формування ефективних логістичних ланцюгів товарних ринків : монографія. Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2019. 80 с.
 6. Ємельяненко Л. М., Дзензелюк К. В. Проблеми та перспективи соціально орієнтованого інклюзивного розвитку в Україні. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 1. С. 125-134.
 7. Кондратьев В. Инфраструктура и экономический рост. Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 11. С. 18-24.
 8. Логістика товарного ринку : монографія / [Буркинський Б. В., Лисюк В. М., Тараканов М. Л. та ін.] ; за ред. Б. В. Буркинського, В. М. Лисюка. Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2018. 244 с.
 9. Лях О. В., Ляшенко В. І., Кузьменко Н. В. Концепція інституційної підтримки інклюзивного підприємництва на регіональному рівні. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 2(52). С. 212-232.
 10. Модернизация предприятий в цепочках создания стоимости / Авдашева С. Б., Буданов И. А., Голикова В. В., Яковлев А. А. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2005. № 3. С. 361-377.
 11. Нікішина О. В., Бібікова Н. О. Формування та розвиток регіональних обслуговуючих кооперативів зернового ринку: інтеграційний підхід : монографія. Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2018. 230 с.
 12. Нікішина О. В., Діленко В. О., Тараканов М. Л. Логістичний фактор трансформації теоретичних положень функціонування товарних ринків. Проблеми економіки. 2019. № 3 (41). С. 164-170.
 13. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 14. Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди і перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1(51). С. 187-197.
 15. Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами в 2016 році : статистичний бюлетень / відп. за випуск О. М. Прокопенко. Київ : Державна служба статистики України, 2017. 54 с.
 16. Сільське господарство України за 2018 рік : статистичний збірник / відп. за випуск О. М. Прокопенко. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 235 с.
 17. Цілі сталого розвитку 2016-2030. URL : http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.
 18. Шебанін В. С. Розвиток кооперації в АПК: проблеми та напрями її подолання. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 9-12.
 19. Шеремета В. В Україні зростає кількість обслуговуючих кооперативів. Урядовий портал. URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-zrostaye-kilkist-obslugovuyuchih-kooperativiv-viktor-sheremeta/.
 20. Hollander S., Bolling R. Practice, don’t preach: getting serious about inclusive development. URL: https://www.thebrokeronline.eu/.
 21. Podesta J. Inclusive Economic Growth: Increasing Connectivity, Expanding Opportunity, and Reducing Vulnerability. URL : https://www.americanprogress.org/issues/economy/reports/2013/02/07.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_01_p_46_56.pdf