ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 711.52 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202001006
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Децентралізація – шлях до розвитку сільських територій в Україні / Рябоконь В.П. // Економіка АПК. - 2020. - № 1 - С. 6

Мета статті – розкрити сутність процесу децентралізації влади, його вплив на розвиток сільських територій та намітити шляхи подальшого розвитку сільських об’єднаних територіальних громад. Методика дослідження. Використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний (аналіз соціальної інфраструктури та стану створення сільських ОТГ), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування висновків), порівняльного аналізу (визначено причини і відмінності в динамічному розвитку українського села),емпіричний (комплексна оцінка і аналіз об’єкта дослідження). Результати дослідження. Проаналізовано процес децентралізації влади і створення сільських об’єднаних територіальних громад, визначено етапи соціального розвитку українського села, причини його деградації, обґрунтовано негативний вплив на формування і розвиток сільських територій надмірної централізації влади, відсутності чіткого розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; досліджено роль місцевого самоврядування у розвитку сільських територій, а також визначено фактори, які сприятимуть прискоренню децентралізації влади в Україні. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні й практичні положення щодо процесу децентралізації влади, успішне проведення якої є запорукою розвитку сільських територій; обґрунтовано необхідність створення на сучасному етапі якісно нової системи суспільного життя і побуту селян, які б змінили демографічну ситуацію й негативні тенденції в соціальному розвитку сільських територій; удосконалено методичні підходи щодо створення об’єднаних територіальних громад та посилення ролі місцевого самоврядування в інституційному забезпеченні соціально-економічного розвитку сільських територій. Практична значущість. Основні положення і висновки, викладені у статті, містять певні методичні і практичні рекомендації щодо проведення децентралізації влади та її впливу на формування і розвиток сільських територій. Проаналізовано процес децентралізації не тільки через призму досягнення повної самостійності місцевих бюджетів при використанні наявних фінансових ресурсів незалежно від центрального бюджету, а й через чітке розмежування влади і передачі більшості повноважень від центральних до місцевих органів. На конкретних прикладах показано позитивний вплив децентралізації на розвиток сільських територій, відзначено недоліки і прорахунки, які допускаються (адміністративне втручання, поспішність, порушення принципу добровільності при об’єднанні громад тощо), запропоновано заходи з їх ліквідації та успішного завершення процесу децентралізації. Табл.: 2. Бібліогр.: 32.
Ключові слова: децентралізація влади; сільські території; об’єднані територіальні громади; місцеве самоврядування; сільська інфраструктура

Список використаних джерел

 1. Аграрний устрій України : наукове видання / за ред. Ю. О. Лупенка, М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 72 с.
 2. Бабінова О. О. Державна регіональна політика і регіональний розвиток: сучасні реалії України та європейський досвід. Київ : Фенікс, 2011. 263 с.
 3. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : монографія. Київ : Юрид. думка, 2010. 656 с.
 4. Бородіна О. М., Прокопа І. В. Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію (теоретико-методологічний аспект). Економіка України. 2014. № 4. С. 55–73.
 5. Василенко О. П., Дяченко М. І. Децентралізація влади і її наслідки для громади. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/36.pdf.
 6. Гладка Т. І. Децентралізація влади в Україні як засіб посилення демократії та підвищення її стабільності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 12. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?%20op=1&z=937.
 7. Данилишин Б. М. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 5-11.
 8. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу : аналіт. доп. / [Жаліло Я. А., Шевченко О. В., Романова В. В. та ін.] ; за наук. ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2019. 192 с.
 9. Заєць Т.А. Розвиток сільських поселень України в умовах децентралізації: можливості та ризики. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 3. (31). С. 48-60.
 10. Конституція України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
 11. Косач А. О. Теоретичні аспекти впливу процесів децентралізації на економічний розвиток країни. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 8. С. 16-21.
 12. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 квітня 2019 року. URL : https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring#main_ info.
 13. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. Мінрегіонрозвитку. 2019. Індикатор 7.
 14. Про порядок формування стратегій об'єднаних територіальних громад : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р.
 15. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 р. № 1508-VII. Голос України. 2014. 23 лип.
 16. Про схвалення Концепції розвитку сільських територій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. № 995-р. Урядовий кур'єр. 2015.
 17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації проведення перших виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 04.09.2015 р. № 676. Голос України від 06.10.2015 р., Офіційний вісник України від 16.10.2015 р.
 18. Про добровільне об'єднання територіальних громад : Закон України від 5.02.2015 № 157-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 13. Ст. 91.
 19. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015 № 156-VІП. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19.
 20. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 02.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/print1394882263968161.
 21. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. Урядовий кур'єр. 2014. 11 квітня.
 22. Розвиток саморегулювання та самоорганізації в АПК України / Ю. О. Лупенко, М. Ф. Кропивко та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка, М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ «ІАЕ». 2014. 44 с.
 23. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : монографія / наук. ред. В. В. Борщевський ; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Львів, 2012. 216 с.
 24. Саблук П. Т. Розвиток сільських територій – запорука відродження аграрної України. Вісник аграрної науки. 2006. № 5. С. 21–23.
 25. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України : стат. зб. Київ : Державна служба статистики України, 2014. 187 с.
 26. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / О. М. Бородіна, І. В. Прокопа, В. В. Юрчишин та ін. ; за ред. чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. 320 с.
 27. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Булавка та ін.; за ред. Ю. О. Лупенка та О. Г. Булавки. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 74 с.
 28. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування / А. П. Павлюк та ін. URL : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/AD-Teritor_alna-gromada-103fe.pdf.
 29. Формування соціального капіталу в інституційному механізмі аграрного ринку / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк, В. П. Рябоконь та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 84 с.
 30. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2009. 480 с.
 31. Шумляєва І. Д. Функціональна характеристика діяльності територіальних громад. Аспекти публічного управління. 2013. № 2 (2). С. 83–89.
 32. Lemann N. The myth of community development. New York Times Magazine. 2005. Jenuary 9.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_01_p_6_17.pdf