ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 657.2:330.322 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202001065
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Удосконалення підходів до визнання та обліку капітальних інвестицій / Сергєєва Н.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 1 - С. 65

Мета статті – уточнити порядок оцінки та обліку капітальних інвестицій з урахуванням галузевих особливостей. Методика дослідження. Методи аналізу та синтезу було використано при розробці критеріїв віднесення витрат до капітальних або до витрат періоду. Абстрактно-логічний метод застосовано для узагальнення і формування висновків. Результати дослідження. Проаналізовано вітчизняні та міжнародні нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку капітальних інвестицій. Визначено загальні критерії визнання активу у фінансовій звітності. Уточнено критерії розмежування витрат періоду та капітальних витрат щодо таких об’єктів обліку, як основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові біологічні активи, інвестиційна нерухомість. Узагальнено підходи щодо відображення капітальних витрат на рахунках обліку. Елементи наукової новизни. Удосконалено умови ідентифікації капітальних інвестицій як активу шляхом виокремлення наступних: продовження строку експлуатації активу; зміна або оновлення основних частин; значне поліпшення техніко-економічних характеристик об’єкта; збільшення балансової вартості об’єкта на понад 50% Практична значущість. Встановлення чітких критеріїв дозволить правильно відображати балансову вартість активів у звітності, не занижуючи її, що важливо при залученні потенційних інвесторів. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: капітальні інвестиції; активи; ідентифікація; первісна вартість; оцінка; критерії

Список використаних джерел

 1. Деньга С. М. Облік інвестицій. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 12. С. 3-16.
 2. Задорожний З. В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2006. 336 с.
 3. Ізмайлов Я.О. Облік інвестицій в інновації за національними та міжнародними стандартами. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2011. Вип. 28. Ч. І. С. 33-37.
 4. Крупка Я. Д. Облік інвестицій : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2001. 302 с.
 5. Майданевич П. М. Облікове забезпечення інвестиційної діяльності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2009. № 647. С. 424-429.
 6. Мэтьюс М. Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учёта : учебник / пер. с англ. ; под. ред. Я. В. Соколова, И. А. Смирновой. Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1999. 663 с.
 7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 20.12.2019).
 8. Нестеренко І. В. Актуальні проблеми обліку та аудиту інвестиційної діяльності підприємства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. Вип. 2. С. 61–68.
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : наказ Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (дата звернення: 20.12.2019).
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» : наказ Мінфіну України від 18.10.1999 р. № 242. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 (дата звернення: 20.12.2019).
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : наказ Мінфіну України від 20.10.1999 р. № 246. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (дата звернення: 20.12.2019).
 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» : наказ Мінфіну України від 28.07.2000 р. № 181. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00 (дата звернення: 20.12.2019).
 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : наказ Мінфіну України від 29.11.1999 р. № 290. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (дата звернення: 20.12.2019).
 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : наказ Мінфіну України від 31.12.1999 р. № 318. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (дата звернення: 20.12.2019)
 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» : наказ Мінфіну України від 18.11.2005 р. № 790. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 (дата звернення: 20.12.2019).
 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість»: наказ Мінфіну України від 02.07.2007 р. № 779. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07 (дата звернення: 20.12.2019).
 17. Сажинець С. Й. Організаційні аспекти розвитку системи обліку капітальних інвестицій на підприємствах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. № 628. С. 288–293. URL : http://vlp.com.ua/files/45_2.pdf.
 18. Столярчук Н. М. Облік капітальних витрат в об’єкти інтелектуальної власності. Облік і фінанси. 2018. № 4 (82). С. 70-76.
 19. Чирик Н. В. Організаційно-методичні аспекти обліку капітальних інвестицій на промислових підприємствах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2009. № 647. С. 535-539.
 20. Шарп У. Инвестиции / пер. с англ. Москва : ИНФРА-М, 1997. 864 с.
 21. Шнейдман Л.З. Как пользоваться МСФО. Москва : Изд-во «Бухгалтерский учёт», 2003. 96 с.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_01_p_65_74.pdf