ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202001075
Аграрний менеджмент і підприємництво

Методологічні основи управлінських рішень як інструмент ефективного управління підприємствами / Овдіюк О.М., Левківська Л.М. // Економіка АПК. - 2020. - № 1 - С. 75

Мета статті – висвітлити методологію діагностики ефективності прийняття та реалізації управлінських рішень у підприємницьких структурах. Методика дослідження. За методологічну основу слугували загальнотеоретичні та спеціальні методи економічного дослідження, які дають можливість вирішувати проблемні наукові завдання. Дослідження побудовано на використанні діалектичного методу пізнання економічних процесів, наукових розробок та публікацій вітчизняних і зарубіжних вчених з питань теорії рішень. При застосуванні абстрактно-логічного методу (а саме наукового абстрагування, аналогії й зіставлення, індукції і дедукції, аналізу та синтезу) було зроблено теоретичні узагальнення та сформовано висновки. Результати дослідження. Одержані результати свідчать, що ефективність будь-яких управлінських рішень залежить від особливостей методології втілення ідеї на практиці. Підходи за своїм змістовним наповненням щодо специфічних особливостей прийняття управлінських рішень мають бути тотожними процесу реалізації самого рішення. Побудова ефективного механізму прийняття управлінських рішень залежить від визначення концептуальних елементів процесу прийняття рішень, що сприятиме в подальшому ефективній реалізації та досягненню поставлених цілей. У процесі дослідження удосконалено методику діагностики ефективності прийняття та реалізації управлінських рішень в підприємницькій структурі. Представлено формулу розрахунку оцінки діагностики ефективності процесу прийняття та реалізації управлінських рішень на підприємстві. Елементи наукової новизни. Запропоновано як елемент новизни удосконалену методику діагностики ефективності процесу прийняття і реалізації управлінських рішень на підприємстві та підхід до її оцінки. Розроблено й обґрунтовано модель оптимального поєднання складових елементів діагностики ефективності процесу прийняття та реалізації управлінських рішень. Визначено основні проблемні елементи управлінської структури, які впливатимуть на ефективність процесу прийняття та реалізації управлінських рішень. Практична значущість. Результати дослідження можуть використовуватися для підвищення ефективності прийнятих управлінських рішень та досягнення результативності поставлених цілей. Рис.: 3. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: управлінські рішення; організаційна структура; підприємство; технологія управління; методологія діагностики; інформаційне забезпечення

Список використаних джерел

 1. Асаул А. М., Коваль О. С. Основні напрями підвищення якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень у підприємницьких структурах. Економіка України. 2012. № 11. С. 29-37. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2012_11_4.
 2. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики : монографія. Київ : Вид-во УАДУ, 2000, 328 с.
 3. Бленко М., Манкинс М., Роджерс П. Решить и воплотить. Как превратить компанию в лидера: пять шагов к успеху / пер. с англ. М. Поповой ; под ред. О. Раменской. Москва : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2012. 160 с.
 4. Друкер П. Ефективний керівник / пер. з англ. Р. Машкової. Київ : Вид. група КМ-БУКС, 2018. 248 с.
 5. Карпов А. В., Карпов А. А., Маркова Е. В. Психология принятия решения в управленческой деятельности. Метасистемный подход. Ярославль : ЯрГУ. Москва : ИД РАО, 2016. 644 с.
 6. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Киев : МАУП, 2004. 504 с.
 7. Коттер Дж. Лидерство Мацуситы: Уроки выдающегося предпринимателя ХХ века / пер. с англ. 5-е изд. Москва : Альпина Паблишер, 2015. 254 с.
 8. Крейнер С. Ключевые идеи менеджмента / пер. с англ. Москва : ИНФРА-М, 2002. XVIII, 347 с. (Серия «Менеджмент для лидера»).
 9. Мацусита К. Миссия бизнесса / пер. с англ. Москва : Альпина Паблишера, 2010. 193 с.
 10. Мескон М., Альбер М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. 3-е издание / пер.с англ. Москва : ООО “И.Д. Вильямс”, 2006. 672 с.
 11. Мизулин М., Федулов Ю., Юсоф А. Методы принятия управленческих решений. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2014. 340 с.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_01_p_75_81.pdf