ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11: 330.332(477.46) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202001082
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Насіння і садивний матеріал – інноваційний товар рослинництва / Захарчук О.В., Завальнюк О.І. // Економіка АПК. - 2020. - № 1 - С. 82

Мета статті – дослідити та надати пропозиції щодо необхідності посилення інноваційного розвитку рослинництва за рахунок використання нових сортів та гібридів сільськогосподарських культур. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний метод (аналіз розвитку та забезпечення інноваціями в рослинництві в Україні та світі), емпіричний (щодо комплексної оцінки сучасного стану об’єкта дослідження), порівняльного аналізу (визначено проблеми й цілі інноваційного забезпечення в Україні), абстрактно-логічний метод (узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. У процесі вивчення питань розвитку інновацій у рослинництві країни та в деяких європейських державах розкрито сучасний стан інноваційного забезпечення та проаналізовано його економічні й соціальні аспекти. Виявлено головні результати щодо інноваційного забезпечення рослинницької галузі України. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо інвестиційного розвитку в сільському господарстві, в основу яких покладено модернізацію сортового складу насінництва сільськогосподарських підприємств з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, прискорення вирішення важливих завдань щодо своєчасного сортооновлення та сортозаміни, що сприятиме впровадженню в галузях рослинництва прогресивних технологій, підвищенню продуктивності праці та отриманих прибутків. Практична значущість. Поряд з окремими позитивними змінами в інноваційному забезпеченні встановлено системні перешкоди на шляху розвитку. Внесено пропозиції щодо їх усунення активними методами, в тому числі й за рахунок державного регулювання. Табл.: 4. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: насіння і садивний матеріал; інноваційний товар; інноваційний розвиток; сортооновлення; сортозаміна; банк генетичних ресурсів

Список використаних джерел

 1. Бакай С. С. Економіка насінництва. Київ : Урожай, 1977. 110 с.
 2. Захарчук О. В. Економіка насінництва. Київ : ННЦ ІАЕ, 2015. 272 с.
 3. Зубець М. В., Тивончук С. О. Наукові основи розвитку агропромислового виробництва на інноваційних засадах. Київ : Аграр. наука, 2006. 480 с.
 4. Литвиненко М. А., Волкодав В. В. Наукові основи формування сортового складу зернових культур в Україні. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2005. № 1. С. 28–36.
 5. Насіння і садивний матеріал як об’єкт інтелектуальної власності / [Захарчук О. В., Кісіль М. І., Кропивко В. С. та ін.] ; за ред. О. В. Захарчука, М. І. Кісіля. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 92 с.
 6. Пічкур О. В. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві : монографія. Київ : Авокадо, 2006. 804 с.
 7. Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал»: Закон України від 2 жовт. 2012 року № 5397-VI / Верховна Рада України. URL zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5397-17.
 8. Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» : Закон України від 8 груд. 2015 р. № 864-VIІІ / Верховна Рада України. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/864-19/paran241#n241.
 9. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 17 січ. 2002 р. № 2986 / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. № 23. Ст. 163.
 10. Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку : Закон України від 15 лют. 2011 р. № 3019 / Верховна Рада України. URL : zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3019-17.
 11. Худолій Л. М. Економічний механізм формування і функціонування ринку зерна в Україні. Київ : ІАЕ, 1998. 211 с.
 12. Шелепов В. В. Сорт і його значення в підвищенні врожайності. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. Київ : Алефа, 2006. 140 с.
 13. Шпикуляк О. Г., Тивончук С.О. Ефективність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності. Економіка АПК. 2011. № 12. С. 109–116.
 14. Enabling the Business of Agriculture, 2015. Progress Report / O. V. Zakharchuk and others. Washington : World Bank Group, 2015. 158 p.
 15. Gatunki, których odmiany wpisane są do krajowego rejestru (KR). Centralny ośrodek badania odmian roślin uprawnych. URL : http://www.coboru.pl/polska/Rejestr/gat_w_rej.aspx.
 16. Tadeusz Oleksiak, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie / Rynek nasienny wpanstwach Unii // Nauka. Doradztvo. Praktyka / Wies gulra Warszawa: Lipiec-wrzesien, 2013. №3 (176).
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_01_p_82_94.pdf