ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.012.123:631.11 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202001095
Управління та інформаційне забезпечення

Систематизація методів у інформаційному забезпеченні управління підприємствами / Павлик В.П. // Економіка АПК. - 2020. - № 1 - С. 95

Мета статті – запропонувати синтез методів планування, контролю, організації, регулювання господарської діяльності підприємств для удосконалення інформаційного забезпечення управління. Методика дослідження. Використано метод абстракції у виділенні основної інформації для прийняття управлінських рішень, монографічний метод під час узагальнення теорії в управлінні підприємствами, метод синтезу при встановленні взаємозв’язку планування, контролю, організації, регулювання господарської діяльності підприємства. Результати дослідження. Викладено основні положення теорії інформаційного забезпечення, зокрема методів обробки, аналізу та використання інформації в управлінні підприємствами. Наведено схему систематизації методів у інформатизаційному забезпеченні управління підприємствами. Запропоновано схему механізму дослідження системи управління підприємствами. Обґрунтовано економічні показники, критерії оцінки в управлінні підприємствами. Елементи наукової новизни. Наукова новизна полягає у запропонованому синтезі методів планування, контролю, організації, регулювання господарської діяльності підприємства, їх систематизації у певному порядку та послідовності, що має єдині підходи в інформаційному забезпеченні управління підприємствами та відмінність від традиційних методів обробки, аналізу й використання економічної інформації. Практична значущість. Використання схеми механізму дослідження системи управління підприємствами дає змогу передбачати планування господарської діяльності підприємства на основі співвідношення обсягів реалізації й виробництва продукції, контроль виробництва продукції за його обсягом, організацію ринку виходячи з обсягу реалізації продукції, регулювання господарювання підприємств забезпечуючи баланс попиту і пропозиції, рівноваги всієї системи управління підприємством. Рис.: 2. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: управління; сільськогосподарські підприємства; методи; планування; контроль; організація; регулювання; інформаційне забезпечення; система

Список використаних джерел

 1. Баланюк І. Ф., Мегедин Н.Р. Розвиток організації сільськогосподарських підприємств : монографія. Івано-Франківськ : ЛІК, 2012. 200 с.
 2. Дацій О. І. Планування і контроль діяльності підприємства : навч. посіб.; Гуманітарний ун-т «Запоріжський ін.-т держ. та муніципального управління». Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2005. 206 с.
 3. Малік М. Й., Нужна О. А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 270 с.
 4. Новий тлумачний словник української мови. Т. 3 П – Я. Укладачі Василь Яременко, Оксана Сліпушко. Київ : Вид-во «АКОНІТ», 2003. 864 с.
 5. Охріменко І. В. Витрати та собівартість сільськогосподарської продукції в регулюванні економічних відносин сільськогосподарських підприємств : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2009. 360 с.
 6. Павлик В. П. Ефективність інформаційно-аналітичної моделі регулювання господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2017. № 10. С. 64 – 69.
 7. Павлик В. П. Інформаційно-аналітична модель організації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2017. № 8. С. 65 – 69.
 8. Павлик В. П. Контроль господарювання у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 73–77.
 9. Павлик В. П. Удосконалення методичного інструментарію складання та реалізації господарських планів сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 58–64.
 10. Поліщук Н. В. Результативність діяльності суб’єктів господарювання: сутність, оцінка, основи регулювання : монографія. Київ : КНТЕУ, 2005. 252 с.
 11. Риггс Дж. Производственные системы: планирование, анализ, контроль / сокр. пер. с англ. ; общ. ред. и послесловие А. И. Анчишкина. Москва : Прогресс, 1972. 344 с.
 12. Сесар Идальго. Как информация управляет миром и определяет историю нашей Вселенной и живущих в ней видов. Москва : ООО Издательство «Эксмо», 2016. 256 с.
 13. Donald D. Osburn, Kenneth C. Schneeberger. Modern Agriculture Management. The University of Missouri. Reston Publishing Cjmpany, Inc. A Prentice – Hall Company Reston, Virginia, 1978. 370 p.
 14. Pearce I.I., John A, Robinson R. B. Strategic management: Formulation, implementation and control. 7. ed. Boston: Irwin : McGraw – Hill, 2000. XXXI, 468 p.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_01_p_95_100.pdf