ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.72:332.2 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002126
Наукова дискусія

Невідкладні заходи для врахування при запровадженні ринкових земельних відносин / Саблук П.Т. // Економіка АПК. - 2020. - № 2 - С. 126

Мета статті – розкрити напрями і зміст роботи щодо невідкладного запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в практику господарювання, розглянувши можливості формування необхідних умов для ефективного та прозорого ринкового обігу земель. Методика дослідження. Використано діалектичні методи для формування основних чинників, що слугують передумовою запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення; системний підхід для визначення напрямів організації проведення подальших земельних перетворень, абстрактно – логічний метод для визначення можливостей запровадження ринку земель в Україні. Результати дослідження. Обґрунтовано доцільність визначення передумов запровадження ринкового обігу земель та суб’єктів земельних відносин в Україні. Елементи наукової новизни. Визначено послідовність дій, що передують запровадженню ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення (на макрорівні та по всій вертикалі управління), роль і місце в цих процесах цінового фактора, комерційного госпрозрахунку тощо. Практична значущість. Цей підхід доцільно застосовувати в теперішній час, коли вирішується питання запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Першочергово це стосується тих, хто може стати суб’єктом ринкових земельних відносин, тобто усіх проживаючих і працюючих на землі людей, які повинні мати перше право на землю. Рис.: 1. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: ринок сільськогосподарської землі; земля – товар; земельний ресурс; цінове регулювання; комерційний внутрішньогосподарський розрахунок; земельні відносини

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства. Економіка АПК. 2013. № 1. С. 3-15.
 2. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Нові методичні підходи до вдосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2016. № 2. С. 22–28.
 3. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери : наук. доп. / за заг. ред. акад. НААН П. Т. Саблука. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 342 с.
 4. Підлісецький Г. М., Могилова М. М. Удосконалення переоцінки основних засобів аграрного сектору в системі їх відтворення. Економіка АПК. 2010. № 12. С. 41–47.
 5. Проблеми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі / [Я. К. Білоусько, В.О. Бурилко, В. О. Галушко та ін.] ; за ред. Я. К. Білоуська. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2007. 216 с.
 6. Рекомендації з розроблення Дорожньої інвестиційної карти розвитку аграрного району / за ред. Я. М. Гадзала, П. Т. Саблука. Київ : Аграр. наука, 2017. 148 с.
 7. Федоров М. М. Земельна реформа і розвиток ринку земельних відносин. Економіка АПК. 2011. № 7. С. 55–60.
 8. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК / за ред. Г. М. Підлісецького. Київ : ІАЕ УААН, 2001. 428 с.
 9. Гадзало Я. М., Гладій М. В., Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Модернізація державної політики розвитку аграрної сфери України: виклики, шляхи вирішення : монографія. Київ : Аграр. наука, 2020. 380 с.
 10. Шпичак О. М. Рівень цін земель сільськогосподарського призначення - запорука ефективного функціонування їх ринку. Економіка АПК. 2018. № 3. С. 38–43.
 11. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / пер. з англ. В. Старка. Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2011. 242 с.
 12. Pryor F. L. Market economic systems. Journal of Comparative Economics. Vol. 33, 2005. P 25-46.
 13. Salter, W.E.G. Productivity and Technical Change. Cambridge University Press, Cambridge.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_02_p_126_134.pdf