ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 657.631.162:349.412 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002033
Аграрний менеджмент і підприємництво

Аналітичне забезпечення антикризового управління агроформувань / Правдюк Н.Л. // Економіка АПК. - 2020. - № 2 - С. 33

Мета статті – визначити методичні підходи до формування інформації, яка забезпечує виявлення проблемних аспектів кризового стану аграрних підприємств, надає можливість системного аналізу їх фінансових показників, сприяє визначенню дії факторів впливу на фінансовий стан та слугує основою для ефективного управління. Методика дослідження. Методологічною основою дослідження стала сукупність методів наукового пізнання аналітичного забезпечення антикризового управління, насамперед засобами інформаційного забезпечення та обліку. Для розкриття теми, як впливає вибір та аналіз інформації на прийняття управлінських рішень, використано загальнонаукові методи: абстракції, формалізації, ідеалізації, порівняння, функціонального та статистичного аналізу, історіографії. Основу дослідження становить міждисциплінарний підхід, тому в арсеналі методів наявні типові для аналізу, планування, управління підприємством та фінансами. Результати дослідження. У процесі вивчення питань антикризового управління проаналізовано фінансовий стан аграрних підприємств за 2012-2018 рр., а також фінансових показників, причетних до кризового стану на прикладі галузі й окремих аграрних підприємств. На основі цього запропоновано уточнене розуміння кризового стану, насамперед у частині ліквідності з урахуванням специфіки діяльності аграрних підприємств, доведено необхідність перегляду нормативних значень коефіцієнтів ліквідності для агропідприємств на рівні їх форм, видів, роду діяльності, регіону тощо. Елементи наукової новизни. Запропоновано алгоритм аналітичного забезпечення управління кризовим станом через множину інформаційних ресурсів. Уточнено вимоги до системи бухгалтерського обліку в частині забезпечення збору даних для фінансового аналізу щодо фінансової стійкості та ліквідності. Практична значущість. Очікується, що викладені пропозиції сприятимуть частковому вирішенню проблем аналітичного забезпечення антикризового управління агроформувань, підвищення їх дохідності, а також управлінню фінансовими ресурсами. Табл.: 8. Рис.: 3. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: аналітичне забезпечення; агроформування; фінансові результати; управління; фінансова звітність; фінансові показники; фінансовий аналіз

Список використаних джерел

 1. Гавриленко В. О. Обліково-аналітичне забезпечення антикризового управління: теорія і практика : монографія / Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : Видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2018. 480 с.
 2. Гудзенко Н. М., Китайчук Т. Г. Роль обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 3. С.125-134.
 3. Довідник економіста сільськогосподарського підприємства / [Лупенко Ю. О., Захарчук О. В., Пугачов М. І. та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. В. Захарчука. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 600 с.
 4. Калетнік Г., Козловський С., Козловський В. Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави. Економіка України. 2012. № 7. С. 16-25.
 5. Киш Л. М. Фінансова стійкість компанії в сучасних умовах. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 36. С. 75-79.
 6. Мазур В. А., Томчук О. Ф., Браніцький Ю. Ю. Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 3. С. 7-20.
 7. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій. Економіка АПК. 2017. № 2. С. 5-16.
 8. Правдюк Н. Л., Мулик Т. О., Мулик Я. І. Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект : монографія. Київ : «Центр учбової літератури», 2018. 224 с.
 9. Плахтій Т. Ф. Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку на основі якісного підходу : монографія. Житомир : ТОВ «БукДрук», 2017. 304 с.
 10. Правдюк А. Л., Прутська Т. Ю., Правдюк М. В. Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму : монографія. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. 360 с.
 11. Правдюк Н. Л., Правдюк М. В. Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки. Облік і фінанси. 2016. № 2 (72). С. 57-65.
 12. Рамазанов С. К., Степаненко О. П., Тимашова Л. А. Методи антикризового управління : монографія. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. 192 с.
 13. Танклевська Н. С. Основи формування фінансової безпеки функціонування сільського господарства як базису економічного розвитку. Науковий вісник НУБІП України: серія Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2015. № 222. С. 15-20.
 14. Терен Г. М. Система методологічних елементів аналізу ліквідності сільськогосподарського підприємства. Агросвіт. 2017. № 21. С. 30-34.
 15. Халатур С. М., Бровко Л. І., Моруга Т. О. Методологія оцінки ліквідності та платоспроможності сільськогосподарських. Економіка та держава. 2017. № 12. С. 56-60.
 16. Чайка Т. Ю., Александрова В. О., Бабіч В. В. Платоспроможність, ліквідність і фінансова стійкість: теоретичні і методичні аспекти аналізу. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Економічні науки. Bulletin of the National Technical University «KhPI» (economic sciences) : зб. наук. пр. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. № 37 (1313). С. 82-89.
 17. Abuselidze G. Fiscal policy directions of small enterprises and anti-crisis measures on modern stage: During the transformation of Georgia to the EU. Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives. 2018.Vol. 12. № 1. Р. 1-11.
 18. Bobryshev A. N. The concept of anti-crisis management accounting subsystem formation. Mezhdunarodnyi bukhgalterskii uchet. International Accounting. 2015. Vol. 22. Р. 27-39.
 19. Chaya V. The system of analytical triggers in anti-crisis management, 2015. Vol. 0019.
 20. Coombs W. T. An analytic framework for crisis situations: Better responses from a better understanding of the situation. Journal of public relations research. 1998. № 10(3). Р. 177-191.
 21. Lee Y. J., Harrald J. R.. Critical issue for business area impact analysis in business crisis management: Analytical capability. Disaster Prevention and Management: an international journal, 1999.
 22. Plastina A. Financial stress in Iowa farms: 2014–2016. 2017. DOI https://doi.org/10.31274/icm-180809-260.
 23. Pokynchereda V., Pravdiuk N., Pravdiuk M. The human capital of an enterprise: theory and assessment methodology. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 2. Р. 176-183. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-176-183.
 24. Toth M., Cierna Z., Serences P. Benchmark values for liquidity ratios in Slovak agriculture. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. 2013. Vol. 12. Р. 3.
 25. Usykova O., Pravdiuk N., Skrypnyk M. Mechanism of economic processes self-organization at the enterprise. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. № 1(28). Р. 302-312; (ISSN: 2306-4994; e-ISSN:2310-8770 ): URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163030.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_02_p_33_44.pdf