ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.3:6631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002045
Аграрний менеджмент і підприємництво

Становлення та розвиток сімейного фермерства у Польщі: досвід для України / Золотницька Ю.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 2 - С. 45

Мета статті – розкрити етапи і ключові фактори сталого розвитку сімейного фермерства у Польщі та, з урахуванням успішного європейського досвіду і національних особливостей, окреслити перспективи розвитку сімейних ферм в Україні. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ; монографічний (аналіз етапів розвитку сімейного фермерства в Польщі); емпіричний (щодо комплексної оцінки сучасного стану об’єкта дослідження); порівняльного аналізу (визначено проблеми й напрями становлення та розвитку сімейного фермерства у Польщі та в Україні); абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. За аналізу етапів становлення та сучасного стану сімейного фермерства у Польщі виявилося можливим окреслити ключові чинники розвитку сімейного фермерства в Україні. Встановлено, що в рамках імплементації досвіду Польщі щодо розвитку сімейного фермерства Україні слід враховувати власні історичні та економічні передумови розвитку сільського господарства, сформований менталітет сільських мешканців, реалії розвитку аграрного сектору та ключові інтереси всіх без винятку сільськогосподарських товаровиробників. Не применшуючи значущості великих сільськогосподарських виробників, як провідних експортерів-аграріїв, доведено, що домінуючою рушійною силою в розвитку сільських територій та становленні продовольчої та екологічної безпеки, соціально-економічної стабільності в Україні мають стати сімейні ферми. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку підходи до механізму управління розвитком сімейних ферм, в основу яких покладено ключові фактори сталого розвитку сільських територій, підвищення добробуту фермерів та соціально-економічної стабільності країни, а саме: достатня та обґрунтована фінансова підтримка малих і середніх сімейних фермерських господарств, розвиток системи дорадництва та доступ до організованого ринку. Практична значущість. Доведено викладені теоретичні положення та методичні підходи до рівня конкретних рекомендацій стосовно розвитку сімейного фермерства в Україні. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: фермерство; сімейні ферми; особисті селянські господарства; сталий розвиток сільських територій; органічна продукція; органічне виробництво

Список використаних джерел

 1. Державна служба статистики. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 03.02.2020).
 2. Лупенко Ю. О. Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2017. № 6. С. 7-10. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_6_4 (дата звернення: 03.02.2020).
 3. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : наукова доповідь / [кол. авторів: Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк, В. Я. Месель-Веселяк та ін.]. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 114 с.
 4. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств : Закон України від 10.07.2018 № 2497-VIII / Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-19 (дата звернення: 03.02.2020).
 5. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003 № 742-IV/ Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15 (дата звернення: 02.05.2019).
 6. Про фермерське господарство : Закон України від 19.06.2003 № 973-ІV / Верховна Рада України. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/973-15 (дата звернення: 02.02.2020).
 7. Ринок органічної продукції в Україні. URL: http://agro-business.com.ua/agro/podiia/item/9994-rynok-orhanichnoi-produktsii-v-ukraini.html (дата звернення: 03.02.2020).
 8. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Розвиток інституційних форм господарської діяльності на селі. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : Зб. матер. Сімнадцятого конгр. вчен. екон.-аграр. та Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 30 трав. 2019 р. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. С. 275–280.
 9. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Становлення організаційно-економічної моделі сімейного фермерства в Україні: інституційні засади, проблеми та пріоритети. Економіка АПК. 2019. № 9. С. 86–98.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483.
 11. Michna W. Ewolucja rodzinnych gospodarstw rolnych na rzecz uzyskania odpowiedniej zdolności konkurencyjnej i samowystarczalności żywnościowej kraju. W: Wieś i rolnictwo w mediach. Warszawa : Wydawnictwo SGGW., 2011. 340 c.
 12. Polska wieś i rolnictwo, 2018 rok. URL : https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-wies-i-rolnictwo (дата звернення 03.02.2020 р.).
 13. Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich: Polska 2018, OECD, s. 17. URL : https://www.oecd.org/cfe/oecd-przeglady-polityk-rozwoju-obszarow-wiejskich-polska-2018-9788376106625-pl.htm (дата звернення 03.02.2020 р.).
 14. Reisch E. Gospodarstwa grupowe jako czynnik przemian w strukturze obszarowej gospodarstw. Warszawa: Maszynopis w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW, 1994.
 15. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018 / Główny Urząd Statystyczny / URL : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjvrYTql7rnAhWnxIsKHQr8BZsQFjADegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fstat.gov.pl%2Fdownload%2Fgfx%2Fportalinformacyjny%2Fpl%2Fdefaultaktualnosci%2F5515%2F6%2F12%2F1%2Frocznik_statystyczny_rolnictwa_2018.pdf&usg=AOvVaw3gjg__gagABo7welzztniU (дата звернення 03.02.2020 р.)
 16. Rozwój gospodarki rolnej w Polsce URL : https://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGWiRL/ARP/03.Rozwoj%20gospodarki%20rolnej%20w%20Polsce.pdf (дата звернення 03.02.2020 р.).
 17. Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego z dalszymi zmianami (Dz.U. 2017 r., poz. 2233). URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030640592/T/D20030592L.pdf (дата звернення 03.02.2020 р.).
 18. Wieś i rolnictwo w mediach / Gospodarstwa rodzinne. Podstawa Europejskiego rolnictwa w odniesieniu do PROW 2007-2013. 174 c. URL: http://andrzej_parzonko.users.sggw.pl/minrol.pdf (дата звернення 03.02.2020 р.).
 19. Wilkin J, Nurzyńska I. Polska jako beneficjent Wspólnej Polityki Rolnej, 2018. Raport o stanie wsi, red. nauk., Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2018, с. 140 [розд. 6].
 20. Wojciech Ziętara. Gospodarstwa rodzinne w Polsce, stan i kierunki rozwoju (Family farms in Poland: present condition and development directions) Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych. 2018. № 4. C. 89–103. URL : https://pdgr.urk.edu.pl/zasoby/98/2018_z4_a06.pdf (дата звернення 03.02.2020 р.).
 21. Woś A. W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, Wydawnictwo IERiGŻ, 2004 r. URL : https://www.econbiz.de/ Record/w-poszukiwaniu-modelu-rozwoju-polskiego-rolnictwa-wo%C5%9B-augustyn/10002515510 (дата звернення 03.02.2020 р.)
 22. Zestaw krajowych wskaźników zrównoważonego rozwoju, Główny Urząd Statystyczny. URL : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD-Pynn7rnAhVSxIsKHTWfBGkQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fstat.gov.pl%2Fcps%2Frde%2Fxbcr%2Fgus%2Foz_wskazniki_zrownowazonego_rozwoju_Polski_us_kat.pdf&usg=AOvVaw0UukgcMgeuoQU83rCYNdr- (дата звернення 03.02.2020 р.).
 23. Zolotnytska Y. Small farms and organic production / Industrial versus small farms – competitors or partners. Jachranka, Poland 10-12.12.2018 r. URL : https://www.ierigz.waw.pl/aktualnosci/seminaria-i-konferencje/22831,18,3,0,miedzynarodowa-konferencja-w-jachrance-(grudzien-2018).html (дата звернення 03.02.2020 р.).
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_02_p_45_54.pdf