ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002054
Аграрний менеджмент і підприємництво

Розвиток особистих селянських господарств та їх трансформація у сімейні фермерські / Неміш Д.В., Савка М.В., Баланюк І.Ф., Шеленко Д.І., Іванів С.І. // Економіка АПК. - 2020. - № 2 - С. 54

Мета статті – розкрити та проаналізувати становище особистих селянських господарств у сучасних умовах господарювання. Методика дослідження. За методологічну основу дослідження обрано системний метод пізнання процесів розвитку особистих селянських господарств, опрацювання особливостей їх трансформації та інтеграції в сімейні фермерські господарства. Запропонована послідовність методичних прийомів передбачає застосування абстрактно-логічного методу при визначенні сутності статусу особистих селянських господарств, графічного – для отримання синтезованого уявлення щодо об’єкта дослідження, виявлення його складових, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, вибіркового обстеження особистих господарств одного з районів Івано-Франківської області та узагальнення – для формулювання висновків щодо об’єкта дослідження. Результати дослідження. Розглянуто соціально-економічні передумови становлення особистих селянських господарств як суб’єктів підприємницької діяльності. Виділено основні стримуючі чинники їхнього розвитку як повноцінної складової аграрного сектору. Показано приклад диференціації особистих селянських господарств за рівнем доходу від продажу сільськогосподарської продукції. Наведено основні напрями, інституційні передумови та можливості трансформації особистих селянських господарств у підприємницькі структури. Досліджено проблеми зайнятості та доходів сільського населення в особистих селянських господарствах одного із районів Івано-Франківської області. Проаналізовано структуру виробництва основних видів продукції в господарствах населення і структуру грошових і негрошових доходів сільських домогосподарств.* Елементи наукової новизни. Поглиблено обґрунтування залежності доходів від ведення особистого селянського господарства стосовно таких факторів: соціальних – наявності працеспроможних членів господарства, кількості членів родини, віку власників, соціального стану, ступеня прояву господарської активності; економічних – напряму виробничої діяльності, розміру землекористування, продуктивності худоби, наявності в господарстві власної техніки та необхідних засобів виробництва, можливості реалізації надлишків виробленої продукції тощо. Практична значущість. Розроблено пропозиції щодо напрямів трансформації особистих селянських господарств у структури підприємницького типу. Наведено, що найбільше можливостей трансформуватися у підприємницькі структури мають особисті селянські господарства товарного спрямування. Рис.: 3. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: особисті селянські господарства; особисті селянські господарства товарного спрямування; трансформація особистих селянських господарств; сімейні фермерські господарства, доходи домогосподарств, сільськогосподарська продукція

Список використаних джерел

 1. Баланюк І. Ф., Козак І. І., Шеленко Д. І. Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2019. № 5. С. 59–67.
 2. Власюк В. М., Роєнко О. А. Розвиток земельно-орендних відносин у фермерських господарствах Черкаської області. Економіка АПК. 2001. № 8. С. 27–30.
 3. Збарський В. К., Канінський М. П. Тенденції розвитку особистих селянських господарств. Агроінком. 2008. № 5–6. С. 56–61.
 4. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 11-19
 5. Малік М. Й., Заяць В. М. Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2013. № 5. С. 87–95.
 6. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні. Економіка АПК. 2018. № 10. С. 72–86.
 7. Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 212 с.
 8. Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств: Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016. № 21. ст. 406). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1067-19.
 9. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003 р. № 742–ІV. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/ ogi-bin/laws/main.ogi?nreg=742-15.
 10. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ogi-bin/laws/show/324/19-%D0%B2%D1%80
 11. Прокопа І. В., Беркута Т. В., Бетлій М. Г. Диференціація господарств населення за характером виробництва: наслідки ринкової трансформації. Економіка і прогнозування. 2010. № 3. С. 74–89.
 12. Свиноус І. В. Методологічні аспекти трактування поняття “Особисте селянське господарство”. Агроінком. 2008. № 5–6. С. 53–56.
 13. Спаський Г. В. Розвиток сімейних фермерських господарств регіону. Економіка АПК. 2019. № 5. С. 49–59.
 14. Томич І. Ф. Завершення земельної реформи в умовах розвитку фермерських господарств та приватних власників. Економіка АПК. 2009. № 3. С. 92–93.
 15. Balaniuk I., Kozak I., Shelenko D., Balaniuk S., Kozak-Balaniuk I. Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA software. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania). 2019. № 28 (5). P. 148–163. [In English].
 16. Kozak I., Balaniuk I., Szelenko D., Balaniuk S., Kozak H. Traditional village system – case study from the Krempna Commune (Poland). 2019, Vol. 38, No. 1. P. 87–100.
 17. Noichl M. Report on the state of play of farmland concentration in the EU: how to facilitate the access to land for farmers (2016/2141(INI)). Committee on Agriculture and Rural Development. European Parliament. 2017. P. 18.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_02_p_54_67.pdf