ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 316.343.37:314.18 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002068
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Особливості ролі сільської жінки в сім’ї / Саблук Г.І. // Економіка АПК. - 2020. - № 2 - С. 68

Мета статті – розкрити соціальну особливість ролі сільської жінки в сім’ї з огляду на трансформаційні процеси, що відбуваються в суспільному житті. Методика дослідження. Методами узагальнення надано аналіз природного життя людства, заснованого на сукупності соціальних норм та різних фізіологічних проблемах, зокрема, охарактеризовано своєрідний мікросвіт життя людей села. Використано економічно-статистичну інформацію щодо проблем, які поєднані з особливостями жіночої ролі у формуванні та розвитку сімейних відносин. Приділено особливу увагу характеристиці сім’ї як малої соціальної групи суспільства. Результати дослідження. Визначено сутність ролі жінки, яка проживає в сільській місцевості, її споконвічну активну позицію, її роль у сім’ї та суспільстві. Висвітлено проблеми, які нині переважають на селі, умови праці й побуту селян, що є першою ознакою при формуванні сім’ї та норми її існування. Проаналізовано трансформацію поглядів жінки на життєвий світ, враховуючи проблеми нинішнього часу, тобто прилаштування до нових умов сучасного життя в ринковому світі. Елементи наукової новизни. Підкреслено особливу роль сільської жінки в її орієнтації на власну працю, бажання бути господинею з метою підвищення життєвого рівня сім’ї, адже в умовах економічної кризи, що склалася в сільській місцевості, соціальні ролі жінок у провідній когорті. Сільська жінка прагне побудувати нормальну сім’ю з її позитивним мікрокліматом і виконати свою природну функцію – народити і виховати достойних дітей, бути продовжувачкою роду. Практична значущість. Зроблено вагомий наголос на сім’ї як на окремій інституції, яка повинна бути трансформатором соціальних норм і поведінки людини в суспільстві, яка формує погляди членів сім’ї на майбутнє життя. При цьому відповідальна і найактивніша роль відводиться жінці, яка проживає в сільській місцевості. Табл.: 2. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: сім’я; сільська жінка; сімейні відносини; інституція; господиня; економічна криза; соціальна роль

Список використаних джерел

 1. Буртак С. Сільські жінки успішні – через підтримку розвитку сімейного фермерства та кооперації. URL : https://genderindetail.org.ua/library/ukraina/silski-zhinki-uspishni-cherez-pidtrimku-rozvitku-simeynogo-fermerstva-ta-kooperatsii-1341160.html.
 2. Гендерні стосунки в контексті сільської України. Гендерний аналіз сільської громади Вінницької області. Інформаційно-консультативний жіночий центр. URL: http://www.wicc.net.ua/category/s-l-s-k-zh-nki.
 3. Дослідження стану підприємництва серед жінок в Україні. Київський міжнародний інститут соціології для проекту Нью біз нет, 2000.
 4. Економічна активність населення України 2018 : стат. зб. Київ : Державна служба статистики України, 2019. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_EAN_2018.pdf.
 5. Жіноче серце, сповнене любові: Портрети киянок на початку ХХІ ст. : Збірка нарисів / упоряд.: Г.М. Менжерес. Київ : Просвіта, 2003. 520 с.
 6. Забезпечення прав та розширення можливостей сільських жінок. URL : http://www.wicc.net.ua/media/rozshyrennia_prav_ta_mozhlyvostej_silskyh_zhinok.pdf
 7. Населення України за 2018 рік. Демограф. щорічник. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 188 с. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat u/2019/zb/12/zb_ukr_2018.pdf.
 8. Пиріжок О. Чому освіта жінок в селах може прокачати український агробізнес? URL : https://www.epravda.com.ua/columns/2018/08/2/639253/.
 9. Саблук Г. І. Міграційні процеси як наслідок негативних тенденцій в житті сільських жінок. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 71-78.
 10. Саблук Г. І. Соціально-психологічний фактор у житті сільської жінки. Економіка АПК. 2016. № 3. С.66-73.
 11. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України : стат. зб. Київ : Державна служба статистики України, 2014. 187 с.
 12. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір /[О.М.Бородіна, І.В.Прокопа, В.В.Юрчишин та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.- кор. НАН України О.М.Бородіної ; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. 320 с.
 13. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. Г. Булавки. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 74 с.
 14. Сушицька І. Трансформація ролі та становища жінки у сучасній українській сім’ї. Вісник НАКККіМ. 2013. № 3. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vdakkkm_2013_3_27.
 15. Якуба К. І. Жінки в трудовому потенціалі села : монографія. Київ : Аграр. наука, 1998. 280 с.
 16. Moldavan L., Employment of Women in Rural Areas and the Problem of Unemployment there. The Now Days Problems of Women at the Labor Market and Possible Decisions. Ministry of Family and Youth Affairs of Ukraine, Ukrainian Social Research Institute, International Bureau of Labour, 1998.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_02_p_68_76.pdf