ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339:338.439.4:339.56:637.14 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002084
Зовнішньоекономічні відносини

Розвиток світового виробництва та торгівлі молочними продуктами / Козак О.А. // Економіка АПК. - 2020. - № 2 - С. 84

Мета статті – проаналізувати сучасні особливості глобального виробництва та торгівлі молочними продуктами, визначити базові фактори, що спричиняють трансформації в переробній галузі, окреслити напрями розвитку світової молочної індустрії та торгівлі молокопродуктами. Методика дослідження. Спираючись на діалектичний метод пізнання, використано загальнонаукові методи дослідження, а саме: абстрактно-логічний (для узагальнення та формулювання висновків); монографічний (при вивченні стану й особливостей функціонування світової молочної індустрії та торгівлі молочними продуктами), порівняльного аналізу (для зіставлення показників виробництва та торгівлі молочними продуктами різних країн); експертних оцінок (при окресленні перспектив розвитку виробництва та торгівлі молочними продуктами у світі, базуючись на експертних висновках провідних міжнародних організацій); статистичних групування (при групуванні країн світу за часткою переробленого молока та за рівнем консолідації молочної промисловості); графічний (для наочного відображення результатів статистичного аналізу), а також системний підхід, аналізу та синтезу, індукції і дедукції та інші у сфері економічних досліджень. Результати дослідження. Здійснено економічну оцінку світової молочної індустрії та торгівлі молокопродуктами на основі аналізу обсягів надходження молока на переробні підприємства, динаміки виробництва молочних продуктів, характеристики провідних молокопереробних компаній та основних країн-експортерів і країн-імпортерів. Визначено рівень консолідації молочної промисловості по країнах, залежно від якого виділено три види ринків молочних продуктів: монопсонічний, олігопсонічний та фрагментований. Виявлено вплив самозабезпеченості молоком на структуру зовнішньої торгівлі молочними продуктами. Обгрунтовано перспективи розвитку виробництва молочних продуктів у світі та торгівлі ними залежно від нових та традиційних тенденцій, які властиві сучасному молочному світу. Елементи наукової новизни. Визначено основні фактори впливу на розвиток глобальної молочної індустрії, що стимулюватимуть її до подальших структурних змін – ріст населення, урбанізація, зростання доходів, покращення раціонів у бік збільшення молочних білків, зміна поведінки споживачів. Встановлено, що самозабезпеченість молоком країни є визначальним фактором при формуванні зовнішньої торгівлі молочними продуктами у світі. Практична значущість. Результати дослідження щодо розвитку виробництва та торгівлі молочними продуктами можуть бути використані зацікавленими учасниками молокопродуктового підкомплексу України при розробці стратегічних планів своєї роботи як на найближчу, так і на відділену перспективу. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: молочні продукти; молочна промисловість; торгівля; імпорт; експорт; світ

Список використаних джерел

 1. Асоціація виробників молока. Офіційний сайт. URL : http://avm-ua.org/uk.
 2. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наук. доп. / за заг. ред. акад. НААН П.Т. Саблука. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 342 с.
 3. Інфагро. Офіційний сайт. URL : infagro.com.ua.
 4. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наукова доповідь / [Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ: ННЦ ІАЕ, 2016. 546 с.
 5. Сичевський М. П., Дейнеко Л. В. Продовольчий сектор України у світовому вимірі. Продовольчі ресурси. 2017. № 5(9). С. 9-14.
 6. Спілка молочних підприємств України. Офіційний сайт. URL : http://www.molsouz.org.ua/.
 7. Тивончук С. В., Тивончук Я. О. Світовий ринок молока і молочних продуктів: особливості формування та тенденції розвитку. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2014. Вип. 2. С. 57-64.
 8. Чагаровский В. Молочная недостаточность: обзор украинского и мирового рынка молока. Латифундист. 2 декабря 2019 р. URL : https://latifundist.com/blog/read/2544-molochnaya-nedostatochnost-obzor-ukrainskogo-i-mirovogo-rynka-moloka.
 9. 2018 Annual review. Global Dairy Platform. 16 p. URL : https://www.globaldairyplatform.com/wp-content/uploads/2019/02/gdp-annual-report-2018-compressed.pdf
 10. Baseline Outlook. FAPRI-MU: Food and Agricultural Policy Research Institute. University of Missouri. 2018. URL : https://www.fapri.missouri.edu/publications/outlook/.
 11. Dairy Market Review. FAO. March, 2019. Rome. URL: http://www.fao.org/3/ca3879en/ca3879en.pdf.
 12. Dairy products market (milk, cheese, cream, yoghurt, milk powder), distribution channel (supermarket, hypermarket, specialty store, online retailers) – global forecast to 2025. August 2019. Meticulous market research Pvt. Ltd. 198 p. URL : https://www.researchandmarkets.com/reports/4826052/dairy-products-market-milk-cheese-cream.
 13. Gao J., Haworth N. The global dairy industry. October 2011. URL : https://www.researchgate.net/publication/297313384_The_Global_Dairy_Industry.
 14. Health benefits and nutritional value of dairy. August 2017. Nutrition Factsheet. European Dairy Association. 3 p. URL : http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Nutrition_Factsheets/2017_08_30_EDA_Health_benefits_and_nutritional_value_of_dairy_final.pdf.
 15. Hemme (ed.) 2018 : IFCN Dairy Report 2018, IFCN, Kiel, Germany. 224 p.
 16. Hemme (ed.). 2019 : IFCN Dairy Report 2019, IFCN, Kiel, Germany. 224 p.
 17. OECD Database. URL : https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=91991&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en#.
 18. OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028. URL : https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2019-2028_agr_outlook-2019-en.
 19. Shahbandeh M. Global Dairy Industry - Statistics & Facts. January 15 2019. URL : https://www.statista.com/topics/4649/dairy-industry/.
 20. Sustainable development goal 8. Decent work and economic growth. FAO. 2016. URL : https://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/.
 21. The global dairy sector: facts. FAO, December 2016. URL : https://www.fil-idf.org/wp-content/uploads/2016/12/FAO-Global-Facts-1.pdf.
 22. The Global Dairy Sector – Trends and Opportunities. Deloitte the Netherlands. January 2017. 41 p. URL : https://www2.deloitte.com/ie/en/pages/consumer-industrial-products/articles/global-dairy-trends-2017.html.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_02_p_84_92.pdf