ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.8:061.23 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002093
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Соціальна відповідальність бізнесу: інституціональний підхід / Новікова Н.Л., Овчаренко Л.В., Ожелевська Т.С. // Економіка АПК. - 2020. - № 2 - С. 93

Мета статті – оцінити природу та наслідки впровадження соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) у практичну діяльність суб'єктів господарювання. Методика дослідження. У процесі дослідження використано основний метод інституціоналізму – методологічний індивідуалізм (тлумачення сутності СВБ та наслідків впровадження її концепції у практичну діяльність суб'єктів ринкової економіки), а також монографічний (аналіз наукових здобутків українських та закордонних учених), емпіричний (дослідження негативних наслідків діяльності деяких світових компаній, що займають провідні місця у рейтингу Global CSR 100), та абстрактно-логічний (узагальнення та формулювання висновків) методи. Результати дослідження. Використовуючи інституціональний підхід до аналізу СВБ, зокрема наявність опортуністичної поведінки компаній-виробників, політичної ренти (як з боку компаній-виробників, лобіюючих свої інтереси у законодавчих органах, так і з боку бюрократії, якій доручено контроль за діяльністю компаній-виробників), негативних зовнішніх ефектів від діяльності більшості так званих "соціально відповідальних" корпорацій, відсутність загальноприйнятого в міжнародній практиці визначення СВБ, жорсткої системи контролю та покарання за її недотримання, наголошується, що наявна система впровадження СВБ приносить суспільству більше шкоди, аніж вигід. Обґрунтовано відсутність інституту СВБ, запропоновано авторське визначення категорії "соціальна відповідальність бізнесу" та виокремлено проблеми створення ефективного інституту СВБ. Елементи наукової новизни. Доведено недосконалість існуючої концепції СВБ, а також відсутність інституту "соціальна відповідальність бізнесу". Окреслені вкрай негативні наслідки для світової спільноти від впровадження існуючої концепції СВБ у практичну діяльність суб'єктів ринкової економіки. На основі інституціонального підходу сформульоване авторське бачення сутності цього інституту. Практична значущість. Полягає у можливості використання запропонованого підходу при інституціоналізації СВБ. Бібліогр.: 33.
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу; корпоративна соціальна відповідальність; інституціональна теорія; пошук політичної ренти; опортуністична поведінка; методологічний індивідуалізм

Список використаних джерел

 1. Bondy K. Isomorphism in the Practice of Corporate Social Responsibility: Evidence of an Institution and its Decline. University of Bath School of Management Working Paper Series, 2009. № 10. Р. 1-43. URL : http://www.bath.ac.uk/management/research/pdf/2009-10.pdf.
 2. Burger L. Roundup cancer verdict sends Bayer shares sliding. Reuters. 2018. August 13. URL : https://www.reuters.com/article/us-monsanto-cancer-lawsuit-bayer/bayer-shares-slide-after-monsantos-roundup-cancer-trial-idUSKBN1KY0M5.
 3. Cox D. The Roundup row: is the world’s most popular weedkiller carcinogenic? The Guardian. 2019, 9 March. URL : https://www.theguardian.com/environment/2019/mar/09/spray-pray-is-roundup-carcinogenic-monsanto-farmers-suing.
 4. European Commission Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. 2001, 18 July. DOC/01/9. URL : http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-9_en.htm.
 5. European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a Renewed EU Strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility. 2011, 25 October. URL : https://publications.europa.eu/ en/publication-detail/-/publication/ae5ada03-0dc3-48f8-9a32-0460e65ba7ed/language-en.
 6. Fauset C. What's wrong with corporate social responsibility? 2017. URL : https://corporatewatch.org/wp-content/uploads/2017/08/КСВreport.pdf.
 7. Friedman M. The social responsibility of business is to increase its profits. New York Times Magazine, 1970. Sept. 13. URL : https://is.muni.cz/el/1456/podzim2016/MPH_AMA2/um/58872690/The_Social_Responsibility_of_Business_is_to_Increase_its_Profits.pdf.
 8. Friedman М. Capitalism and Freedom. The Best of the OLL, 17. 1961. URL : http://lf-oll.s3.amazonaws.com/titles/2492/Friedman_CapitalismFreedom1961.pdf.
 9. Holland N. & Sourice B. Monsanto lobbying: an attack on us, our planet and democracy. 2016. URL : https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/monsanto_v09_web.pdf.
 10. Jabri Р. Bayer chief promises no Monsanto GM crops in Europe. Business Recorder. 2016, 10 October. URL: https://www.brecorder.com/2016/10/10/322438/bayer-chief-promises-no-monsanto-gm-crops-in-europe/.
 11. Khudhair А.А., Khalid А.А., Norwani N.M., Aljajawy, T.M. The Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance of Iraqi Corporations: A Literature Review. Journal of Modern Accounting and Auditing, 2019. № 15/1. Р. 28-33. URL : https://www.researchgate.net/publication/331035470_The_Relationship_between_Corporate_Social_Responsibility_and_Financial_Performance_of_Iraqi_Corporations_A_Literature_Review.
 12. Levitt T. The Dangers of Social Responsibility. Harvard Business Review. 1958. № 36. Р. 41-50. URL : https://www.scirp.org/(S(vtj3fa45qm1ean45vvffcz55))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1209105.
 13. Martínez J. B., Fernández M. L., Fernández R. P. M. Corporate social responsibility: Evolution through institutional and stakeholder perspectives. European Journal of Management and Business Economics. 2016. N 25. Рю 8-14. URL : https://www.elsevier.es/en-revista-european-journal-management-business-economics-487-articulo-corporate-social-responsibility-evolution-through-S1019683815000591.
 14. 100 Best Corporate Citizens 2018 / 3BL Corporate Responsibility Magazine's. URL : https://www.3blassociation.com/files/exV4MF/CR_Summer%2018_100%20Best_revised.pdf.
 15. Roszkowska-Menkes M., Aluchna M. Institutional isomorphism and corporate social responsibility: towards a conceptual model. Journal of Positive Management. 2017. N 8(2). Р. 3-16. URL : https://doi.org/10.12775/JPM.2017.007.
 16. Sanket, Sunand Dash & Mishra, Nidhi. Institutional theory as a driver of КСВ: anintegrative framework. The Sankalpa: International Journalof Management Decisions. 2017. N 31-2. Р. 69-82. URL : https://www.thesankalpa.org/pdf/Institutional%20theory.pdf.
 17. Schmeltz L. Consumer-oriented КСВ communication: Focusing on ability or morality? Corporate Communications: An International Journal. 2012. N17(1). Р. 29-49. URL : https://www.researchgate.net/publication/239781505_Consumer-oriented_КСВ_communication_Focusing_on_ability_or_morality.
 18. Smith V., Langford P. Responsible or redundant? Engaging the workforce through corporate social responsibility. Australian Journal of Management. 2011. N 36(3). Р. 425-447. URL : https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0312896211415459.
 19. Sybille de La Hamaide. French, German farmers destroy crops after GMOs found in Bayer seeds. Reuters. 2019, 6 February. URL : https://uk.reuters.com/article/uk-france-gmo-bayer/french-german-farmers-destroy-crops-after-gmos-found-inbayer-seeds-idUKKCN1PV1RJ.
 20. Tkachenko N., Seliverstova L. Formation of corporate social responsibility. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 3 (15). С. 49-54. URL : https://www.researchgate.net/publication/331735170_FORMATION_OF_CORPORATE_SOCIAL_RESPONSIBILITY.
 21. 2018 Global КСВ 100 RepTrak Webinar. UR L: https://www.reputationinstitute.com/research/2018-global-КСВ-100-reptrak-webinar.
 22. Warren Т. Google fined a record $5 billion by the EU for Android antitrust violations. The verge. 2018, 18 july. URL : https://www.theverge.com/2018/7/18/17580694/google-android-eu-fine-antitrust.
 23. Whiteman Н. How Coca-Cola affects your body when you drink it. Medical News Today. 2015, 15 August. URL : https://www.medicalnewstoday.com/articles/297600.php.
 24. Williamson O. E. Behavioral Assumptions. The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting. 1985. Р. 44–52.
 25. Wong J. C. Microsoft employees confront CEO over company's treatment of women. The Guardian. 2019, 4 April. URL : https://www.theguardian.com/technology/microsoft.
 26. Žukauskas Р., Vveinhardt J., Andriukaitienė R. Corporate Social Responsibility as the Organization’s Commitment against Stakeholders. IntechOpen. 2018. Р. 43-62. URL : https://www.intechopen.com/books/management-culture-and-corporate-social-responsibility/corporate-social-responsibility-as-the-organization-s-commitment-against-stakeholders.
 27. Ігнатенко М. М. Теоретичні засади та практичні напрями формування корпоративної соціальної відповідальності аграрних і харчових підприємств. Економіка АПК. 2015. № 1. С. 78-83.
 28. Ігнатенко М. М. Екологічні складники та інструменти здійснення соціальної відповідальності підприємствами агробізнесу. Економіка АПК. 2019. № 9. С. 52 -61.
 29. Коваль Л. П., Мельник В. В. Соціальна відповідальність бізнесу в контексті кризових явищ у виробничій сфері. Економіка і суспільство. 2018. № 19. С. 417-421. URL : http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/63.pdf.
 30. Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності: кол. моногр. / за ред. Е. М. Лібанової; відпов. за випуск О. В. Макарова, О. М. Хмелевська ; Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. Київ, 2017. 368 с. URL : https://www.idss.org.ua/monografii/2017_lud_rozvytok_kolektyvna.pdf.
 31. Малік М. Й., Мамчур В. А., Шпикуляк О. Г. Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств. Економіка АПК. 2017. № 12. С. 5-13.
 32. Пан Л. В. Середовище функціонування організації як основна категорія стратегічного управління. Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія". Економічні науки. 2002. № 20. С. 37-45. URL : http: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9056/Pan_Seredovyshche_funktsionuvannya_orhanizatsiyi.pdf.
 33. Розвиток КСВ в Україні: 2010–2018. Укладачі: Зінченко А., Саприкіна М. К.: Видавництво «Юстон», 2017. 52 с. URL : http://csr-ua.info/csr-ukraine/wp-content/uploads/2018/10/CSR_2017_reserch-1.pdf.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_02_p_93_103.pdf