ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.88 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003100
Проблеми економічної теорії

Теоретичні засади розвитку підприємництва / Ільчук М.М., Ус С.І., Дмитрук М.І., Ільчук О.М. // Економіка АПК. - 2020. - № 3 - С. 100

Мета статті – узагальнити теоретичні питання підприємництва та визначити основні напрями його розвитку в Україні та світі. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі філософські й загальнонаукові методи, принципи і прийоми, як абстракція, індукція та дедукція, аналіз і синтез, діалектичний метод, системний підхід та ін. Зважаючи на предметну характеристику дослідження, основним методом тут обрано дескриптивний, за застосування якого описано зміст концепцій підприємництва в сучасному світі й основні особливості міжнародних проєктів і премій у галузі дослідження підприємницької діяльності. За допомогою історико-компаративного методу з’ясовано мінливість цивілізаційних умов, які зумовили еволюцію підприємницької діяльності та створили соціально-історичний контекст для появи суспільно-економічних об’єктів дослідження теорії підприємництва. Використання методів аналітичних узагальнень і групування (як і статистичного порівняння) сприяло систематизації сучасних концептуальних напрямів дослідження підприємництва. Результати дослідження. Узагальнено провідні міжнародні премії, журнали та проєкти у галузі підприємництва. Присудження відповідних премій – критерій кваліфікованого визначення актуальності результатів наукової творчості того чи іншого лауреата. У свою чергу ідеї та розробки таких учених становлять концептуальний базис у дослідженні підприємництва. Запропоновано авторське визначення поняття теорії підприємництва і розкрито зміст категорії «концепція підприємництва». Розглянуто найбільш актуальні концепції підприємницької діяльності. Узагальнено сучасні напрями вивчення підприємництва. Елементи наукової новизни. Удосконалено систематизацію ідей, поглядів, концепцій зарубіжних учених, які є провідними фахівцями в галузі теорії підприємництва. Також поглиблено розкриття змісту методологічного інструментарію і теоретичних положень, що задають тренди в сучасному бізнес-дискурсі та у суміжних економічних дослідженнях. Практична значущість. Розглянуті положення і висновки надають можливість прикладного застосування отриманих знань та їх використання з позиції тенденційності розвитку сучасного підприємництва. Одержані результати можуть слугувати за інформаційну основу розвитку інноваційних проєктів, які залучають як підприємців, так і вчених (насамперед молодих) у підприємницький процес, а також підґрунтям знань, навичок та вмінь у сфері підприємництва, які вони розвивають. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: підприємництво; підприємницька діяльність; міжнародна премія; концепція підприємництва; теорія підприємництва; міждисциплінарний підхід

Список використаних джерел

 1. Алле М. Экономика как наука / пер. с франц. И. А. Егорова. Москва : Наука для общества, РГГУ, 1995. 168 с.
 2. Васільєва Л. М. Поняття і сутність підприємництва. Вісник ДДАЕУ. 2010. № 1. С. 175-178.
 3. Колесник Т. М., Демидова О. С., Колесник Д. А. Історія розвитку підприємництва. БізнесІнформ. 2013. № 1. С. 332-334.
 4. Мадзігон О. Історичний розвиток підприємництва та основні функції підприємництва. Молодь і ринок. 2012. № 2. С. 46-52.
 5. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій. Економіка АПК. 2017. № 2. С. 5-16.
 6. Шпикуляк О. Г., Грицаєнко М. І. Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері: менеджмент та ефективність : монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 424 с.
 7. Andersson M., Waldenström D. Hernando de Soto: Recipient of the 2017 Global Award for Entrepreneurship. Research Small Business Economics. 2017. Vol. 49. Issue 4. P. 721-728.
 8. Baumol W. J. Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive. Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. Issue 5. Pt. 1. P. 893-921.
 9. Blaug M. Economic Theory in Retrospect. 5th ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997. 752 p.
 10. Coleman J. S. Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology. 1988. Vol. 94. Supplement. P. 95-120.
 11. Davidsson P. Researching Entrepreneurship: International Studies in Entrepreneurship. New York: Springer, 2004. 218 p.
 12. Drucker P.F. The Discipline of Innovation. Harvard Business Review. 2002. Vol. 80. Issue 8. Р. 95-100.
 13. Ekelund R.B.Jr., Hebert R.F. A History of Economic Theory and Method. 3rd ed. New York : McGraw-Hill, Inc., 1990. XV, 688 p.
 14. Global Award for Entrepreneurship Research. URL : https://www.e-award.org (дата звернення: 09.02.2020).
 15. Google Scholar. URL : https://scholar.google.com (дата звернення: 09.02.2020).
 16. Granovetter M., Swedberg R. The Sociology of Economic Life. Boudler, Colo.: Westview Press, 1992. 339 p.
 17. Ilchuk M. M., Us S. I. Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 3. Lithuania : «Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016. 348 p. (authors p. 308-326).
 18. Landström H., Johnson S.K. Advanced Introduction to Entrepreneurial Finance. 2017. Lund : Edward Elgar Pub. 224 p.
 19. ResearchGate. URL : https://www.researchgate.net (дата звернення: 09.02.2020).
 20. Reznik N., Ilchuk M., Us S. Production Activity of Agricultural Business Structures and Its Efficiency in Ukraine. Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops. Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018. P. 17-29.
 21. Schumpeter J. A. History of Economic Analysis. London : George Allen & Unwin, 1954. XXV, 1260 p.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_3_p_100_110.pdf