ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43.01 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003111
Сторінка молодого науковця

Організаційно-економічний механізм використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств / Бобровник Д.О. // Економіка АПК. - 2020. - № 3 - С. 111

Мета статті – сформувати теоретичні й методичні основи організаційно-економічного механізму використання бенчмаркінгу для подальшого впровадження в практичну діяльність вітчизняних аграрних підприємств. Методика дослідження. На основі аналізу сучасних тенденцій розвитку світових лідерів аграрної сфери щодо застосування бенчмаркінгу на зарубіжних підприємствах окреслено теоретичні засади розуміння дефініціїї «аграрний бенчмаркінг» та визначено основні його елементи. За допомогою експертного методу оцінки дослідження виявлено, що аграрні підприємства фактично, окрім великих агрохолдингів, не використовують бенчмаркінг у власній роботі. Встановлено, що значний потенціал сільського господарства в Україні, зростання обсягів експорту продукції відповідної галузі зумовлюють важливість залучення перевірених іноземних технологій для підвищення рівня інноваційності аграрних підприємств та якості управління ними. Результати дослідження. Розкрито авторське розуміння процесів бенчмаркінгу з теоретичної і практичної точок зору. Побудовано організаційно-економічний механізм використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств. Зазначено, що функціонування організаційно-економічного механізму бенчмаркінгу в управлінні аграрними підприємствами безпосередньо пов’язане з необхідністю підвищення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств, зокрема окремих видів їх продукції. Елементи наукової новизни. Запропоновано авторську позицію стосовно формування організаційно-економічного механізму використання бенчмаркінгу аграрних підприємств, що дозволить удосконалити процеси прийняття управлінських рішень, активізувати інструменти дієвої реалізації економічного потенціалу та реновації потенційно рентабельних напрямів розвитку, вишукати латентні можливості підвищення ефективності діяльності аграрних підприємств. Практична значущість. Запропоновані методи, важелі та інструментарій організаційно-економічного механізму бенчмаркінгу плануються до впровадження в аграрних підприємствах Одеської області в галузі тваринництва, де очікується підвищення прибутковості та рівня конкурентоспроможності аграрної продукції. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: аграрний бенчмаркінг; організаційно-економічний механізм; діяльність аграрних підприємств; конкурентоспроможність; інноваційний інструментарій

Список використаних джерел

 1. Бенчмаркінг як метод конкурентного аналізу: переваги та недоліки. URL : http://sesia.in.ua/archi-ves/96.
 2. Бобровник Д. Підвищення ефективності бенчмаркінгу в контексті забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3 (19). С. 194-201.
 3. Types of Benchmarking. The Global Benchmarking Network (GBN). URL : https://www.globalbenchmarking.org/index.php/whats-benchmarking/types-of-benchmarking/.
 4. Воробйова Н. П. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності організації. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2018. № 14. С. 13-20.
 5. Гнатьєва Т. М., Лівінський А. І. Методологія застосування імітаційних моделей у контексті розширеного відтворення підприємств аграрного виробництва. Агросвіт. 2019. № 5. С. 25–31. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.5.25.
 6. Гришова І., Дяченко О., Герасименко A. Бенчмаркінг як метод підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств: практичний досвід застосування. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 6. С. 62-72. https://doi.org/10.32886/instzak.2019.06.07.
 7. Гришова І. Ю., Стоянова-Коваль С. С. Аналітичне забезпечення економічного розвитку підприємств з позицій інвестиційної привабливості. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2015. № 2. С. 195-204.
 8. Ніколюк О. В., Русан В. М., Лівінський А. І. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва. Фінансові дослідження. 2017. № 1 (2). С.180-185.
 9. Шабатура Т. С. Формування інвестиційного потенціалу в контексті вирішення економічних конфліктів. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 1(5). С. 235-242.
 10. Яців І. Б., Бобровник Д. О. Концептуальні засади розвитку бенчмаркінгу на підприємствах аграрної сфери України. Український журнал прикладної економіки. 2018. Т. 3. № 1. С. 120-127.
 11. Gryshova I., Nikoliuk O., Marchuk L. Institutional aspects of the regulation of economic security of the agricultural production. Food Industry Economics. 2019. Vol. 11, Issue 3. Pр. 23-32. https://doi.org/10.15673/fie.v11i3.1458.
 12. Gryshova I., Petrova M., Tepavicharova M., Diachenko A. P., Gutsul, T. A model for selection of a management team to ensure the sustainability and development of the business organizations, Entrepreneurship and Sustainability Issues 7(1). 2019. Рр. 690-703. https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(49).
 13. Shabatura T. S., Kravchuk А. A., Hnatieva T. М. Model of economic developmententerprisein the context of Europeanintegration. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 2. С. 89-94.
 14. The Global Benchmarking Network (GBN). URL : https://www.globalbenchmarking.org (дата звернення: 01.08.2017).
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_3_p_111_117.pdf