ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.13.017:634.1.076:634.7 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003016
Аграрний ринок

Розвиток ринку плодів та ягід в Україні / Сало І.А. // Економіка АПК. - 2020. - № 3 - С. 16

Мета статті – розглянути стан розвитку вітчизняного ринку плодів та ягід й оцінити необхідність фінансової державної підтримки галузі садівництва. Методика дослідження. За основу досліджень слугували діалектичний метод пізнання ринкових процесів і системний підхід до вивчення проблем, які виникають при виробництві та просуванні продукції садівництва від виробника до споживача. Також використано методи: аналітичних узагальнень, балансовий, статистичного порівняння, конструктивно-розрахунковий, графічний – для узагальнення, аналізу та оцінки показників ринкової кон’юнктури. Результати дослідження. Здійснено оцінку економічних параметрів розвитку вітчизняного ринку плодів та ягід – виробництво, споживання, цінова ситуація, зовнішня торгівля. Встановлено рівень споживчого забезпечення населення плодоягідними культурами й потребу виробництва за напрямами використання продукції. Розкрито особливості структурних і географічних змін експортно-імпортних поставок плодів та ягід. Визначено доцільність фінансового забезпечення галузі садівництва й особливості розподілу коштів. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано основні параметри розвитку вітчизняного ринку плодів та ягід з позиції необхідності раціонального забезпечення потреб населення, підвищення експортного потенціалу й подальшої державної підтримки галузі садівництва. Практична значущість. Результати досліджень доцільно використати при формуванні цільової програми розвитку галузі садівництва на довгостроковий період, спрямованої, насамперед, на раціональне забезпечення населення України плодоягідною продукцією. Табл.: 1. Рис.: 4. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: ринок; плоди; ягоди; споживання; ціна; державна підтримка

Список використаних джерел

 1. Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках / Демчaк І.М. та ін. Київ : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2020. 92 с.
 2. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України / за ред. О. М. Прокопенко. Київ : Держстат, 2019. 58 с.
 3. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 27.02.2019 р.).
 4. Економіка та організація промислового садівництва України / Шестопаль О. М. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2010. 334 с.
 5. Про визначення напрямів державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства на 2019 рік : затв. наказом М-ва аграрної політики та продовольства України від 28.01.2019 р. №24-19. URL : http://www.minapk.gov.ua/uk/organic_ministry?nid=26928 (дата звернення: 27.02.2019 р.).
 6. Про визначення напрямів державної підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства на 2019 рік : затв. наказом М-ва розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 17.12.2019 р. №711-19. URL : https://dialog.me.gov.ua/Ascod/List?lang=uk-UA&id=9a364a5c-7434-4e99-bb08-50ea1a5a2fef&tag=Vistavkovo-iarmarkovaDiialnistUKrainakh-OsnovnikhPartnerakhUkraini&fNum=711-19 (дата звернення: 27.02.2019 р.).
 7. Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 151 НА : затв. наказом М-ва розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 29.11.2019 р. №461-19. URL : https://dialog.me.gov.ua/Ascod/List?lang=uk-UA&id=9a364a5c-7434-4e99-bb08-50ea1a5a2fef&tag=Vistavkovo-iarmarkovaDiialnistUKrainakh-OsnovnikhPartnerakhUkraini&fNum=461 (дата звернення: 27.02.2019 р.).
 8. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. № 587 (зі змінами) URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2005-%D0%BF (дата звернення: 27.02.2019 р.).
 9. Про розподіл коштів за бюджетною програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» : затв. наказом М-ва аграрної політики та продовольства України від 13.08.2019 р. № 469-19. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN054904.html (дата звернення: 27.02.2019 р.).
 10. Перспективи розвитку вітчизняного аграрного сектору у зв’язку з підписанням України економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом / Пугачов М. І., Власов В. І., Духницький Б. В. [та ін.] ; за ред. М. І. Пугачова. Київ : ННЦ ІАЕ, 2014. 44 с.
 11. Food and Agricultural Organization of the United Nations. URL : http://www.fao.org/faostat/ru/#data (дата звернення 27.02.2019 р.).
 12. Schreier D. Wahnsinn wegen Überproduktion in Europa – Felder mit verdorbenen Äpfeln und Winzer müssen Trauben hängenlassen. Netzfrauen. 23.10.2018. №10. URL : https://netzfrauen.org/2018/10/23/ueberproduktion/ (дата звернення 27.02.2019 р.).
 13. Schreier D. Wahnsinn wegen Überproduktion in Polen – 70 Tonnen Äpfel einfach vernichtet und Regierung will eine halbe Million Tonnen Äpfel vom Markt nehmen – Überproduktion drückt den Preis!. Netzfrauen. 14.10.2018. №10. URL : https://netzfrauen.org/2018/10/14/aepfel/ (дата звернення 27.02.2019 р.).
 14. Streit C. Äpfel-Rekordernten mit Folgen. Schweizerbauer. 19.10.2018. №10. URL : https://www.schweizerbauer.ch/markt--preise/marktmeldungen/aepfel-rekordernten-mit-folgen-45251.html (дата звернення 27.02.2019 р.).
 15. Rost C., Sebald C. Esst mehr Äpfel. Süeddeutsche Zeitung. 04.10.2018. № 10. URL : https://www.sueddeutsche.de/bayern/landwirtschaft-esst-mehr-aepfel-1.4155935 (дата звернення 27.02.2019 р.).
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_3_p_16_25.pdf