ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.13:631.52 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003025
Аграрний ринок

Організаційно-економічний механізм просування сортів зернових колосових культур іноземної селекції на ринки України / Буняк Н.М., Данилко І.М. // Економіка АПК. - 2020. - № 3 - С. 25

Мета статті – проаналізувати кількість і частку сортів іноземної селекції зернових колосових культур у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, розглянути причини та організаційно-економічні механізми їх просування на ринки насіння в нашій країні. Методика дослідження. В основу методики дослідження покладено комплексний підхід до вивчення організаційно-економічного механізму. Застосовано методи: статистико-економічний при вивченні динаміки просування; графічний і табличний – для наочного відображення результатів наукового дослідження. © Результати дослідження. Визначено частку сортів іноземної селекції групи зернових колосових культур в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні. На основі реальних даних про обсяги сертифікації насіння жита озимого визначено частку конкретних сортів і гібридів під урожай 2020 р. Досліджено, що сільськогосподарські товаровиробники, які вирощують продовольче та фуражне жито на основі сортів, а не гібридів, використовують для сівби насіння власного виробництва, а сортооновлення або сортозаміну здійснюють один раз на три-п’ять років. Розкрито основні складові організаційно-економічного механізму просування насіння сортів іноземної селекції на ринки України. Елементи наукової новизни. Визначено особливості просування насіння іноземних сортів на ринки України, які базуються на глобалізаційній та ринково-інноваційній системах господарсько-економічних відносин. Практична значущість. Одержані результати можуть бути використані вітчизняними науковими установами для просування власних сортів як в Україні, так і за її межами. Табл.: 5. Рис.: 2. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: організаційно-економічний механізм; сорт; категорія насіння; просування; іноземна селекція; власники сортів

Список використаних джерел

 1. Бобонич Є. Ф., Карпич М. К., Мирон О. М. Джерела права інтелектуальної власності на сорти рослин. Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 червня 2019 р.). Вінниця, 2019. С. 159-160.
 2. Буняк Н. М., Данилко І. М. Організаційно-економічний механізм виробництва добазового насіння зернових колосових. Економіка АПК. 2018. № 5. С.23–33.
 3. Кожухар Т. Глобальний та український ринок насіння: обсяги та тренди. URL : https://agravery.com/uk/posts/show/globalnij-ta-ukrainskij-rinok-nasinna-obsagi-ta-trendi.
 4. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні за 2016, 2017, 2018 роки. URL : https://www.profihort.com/wp-content/uploads/2018/07/5b488e7b71efe.pdf.
 5. Захарчук О. В., Ткачик С. О., Завальнюк О. І. Становлення насіннєвого ринку в Україні, інноваційний шлях розвитку. Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 червня 2019 р.). Вінниця, 2019. С. 239-241.
 6. Захарчук О. В. Теоретико-методологічні та практичні основи функціонування ринку сортів рослин. Київ : Алфера, 2009. 290 с.
 7. Лукінов І. І. Вибрані праці : [у 2-х кн.]. Кн. 2. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2010 472 с.
 8. Науково-методичне забезпечення формування та реалізації фінансової політики підприємства / О. Є. Гудзь, П. А. Стецюк, С. А. Навроцький, В. М. Алексійчук. Облік і фінанси. 2013. № 2. С. 69-86.
 9. Ночвіна О. В., Мізерна Н. А., Носуля А. М. Аналіз Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 2019 року. Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 червня 2019 р.). Вінниця, 2019.С. 162-163.
 10. Олійник О. Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 288 с.
 11. Онищенко А. М. Формирование общих экономических интересов предприятий и организаций АПК. Киев : Урожай, 1987. 62 с.
 12. Пасхавер Б. Й. Прибутковість і рентабельність сільськогосподарських підприємств в інфляційному процесі. Економіка і прогнозування. 2016. № 3. С. 66-76.
 13. Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал за 2018 та 2019 роки. URL : https://agro.me.gov.ua/ua/file-storage/reyestr-sertifikativ-na-nasinnya-taabo-sadivnij-material.
 14. Шпичак О. М., Боднар О. В., Шпичак О. О. Теоретико-методологічні та практичні основи ціноутворення. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 545 с.
 15. Шубравська О. В. Розвиток селекційної діяльності та ринку селекційної продукції в Україні та світі. Економіка і прогнозування. 2012. № 2. С. 86-98.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_3_p_25_35.pdf