ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 311:338.439.6:637.52(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003036
Аграрний ринок

Статистичний аналіз споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні / Сегеда С.А. // Економіка АПК. - 2020. - № 3 - С. 36

Мета статті – проаналізувати обсяги виробництва і споживання м’яса та м’ясопродуктів на одну особу населення в Україні, виявити наявність і щільність зв’язку між попитом і пропозицією м’яса загалом та за видами, визначити варіацію результативної ознаки від факторів впливу на неї. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи: абстрактно-логічний – для формулювання висновків; монографічний – при деталізації виробництва м’яса в Україні загалом за видами; порівняльного аналізу і рядів динаміки – для порівняння показників та виявлення тенденцій їх зміни у часі; статистичний – при аналізі попиту і пропозиції на м’ясо та м’ясопродукти; графічний – для виявлення та ілюстрації тенденцій досліджуваних економічних явищ; економіко-математичні – при визначенні щільності й напряму зв’язку між результативними і факторними ознаками, а також для визначення впливу окремих незалежних змінних на варіацію споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні. Результати дослідження. Проаналізовано сучасний стан виробництва і споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні, визначено основні зміни у попиті і пропозиції м’яса, щільність та напрям зв’язку між споживанням і факторами, що його обумовлюють, а також виявлено причинно-наслідкові залежності між споживанням і пропозицією м’яса та м’ясопродуктів в Україні. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку аналітичні оцінки й визначення впливу основних факторів на споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні. Практична значущість. Результати дослідження будуть корисними для виробників і споживачів м’яса та м’ясопродуктів, а також зацікавлених сторін продовольчого ланцюга. Обґрунтовані висновки можуть слугувати орієнтиром для урядовців при розробці довгострокової політики розвитку галузі тваринництва в Україні. Табл.: 5. Рис.: 3. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: споживання; виробництво; м’ясо та м’ясопродукти; яловичина; свинина; м’ясо птиці

Список використаних джерел

 1. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України за 2018 рік / за ред. О. М. Прокопенко. Київ : Держстат, 2019. 59 с.
 2. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України за 2010 рік / за ред. О. М. Прокопенко. Київ : Держстат, 2011. 55 с.
 3. Варченко О. М., Свиноус І. В., Липкань О. В. Особливості формування попиту на продовольство в сучасних умовах. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 1 (187). С. 50-61.
 4. Власенко І. Г., Власенко В. В., Лоянич Г. С. Стан виробництва і споживання м’яса в Україні. Товари і ринки. 2016. № 2. С. 21-31.
 5. Дієсперов В. С. Скотарство як найбільш проблемна галузь тваринництва. Економіка АПК. 2016. № 2. С. 38-45.
 6. Карп’як М. О. Ринок м’яса та м’ясопродуктів в Україні в умовах євроінтеграції: зовнішньоекономічні аспекти. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Вип. 3. С. 18-21.
 7. Кернасюк Ю. В. Ринок яловичини: нові перспективи. Агробізнес сьогодні. URL : http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/9088-rynok-ialovychyny-novi-perspektyvy.html.
 8. Кернасюк Ю. Ринок м’яса: основні тренди. Агробізнес сьогодні. 2018. URL : http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/11153-rynok-miasa-osnovni-trendy.html.
 9. Козак О. А., Грищенко О. Ю. Особливості формування попиту та пропозиції на ринку яловичини. Економіка АПК. 2019. № 7. С. 21-31. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201907021.
 10. Ляховська О. В. Основні тенденції зовнішньої торгівлі України м’ясом та м’ясними продуктами. Агросвіт. 2020. № 4. С. 70-75.
 11. Мудрак Р. П., Музика Б. Б. Споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні: сучасний стан і перспективи. Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 3-4. С.25-28.
 12. Пасхавер Б. Й. Тенденції та проблеми національного продовольчого споживання. Економіка АПК. 2014. № 10. С. 5-13.
 13. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року. № 780 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF.
 14. Сегеда С. А. Аграрно-продовольче забезпечення населення України. Економіка АПК. 2017. № 10. С. 40-48.
 15. Сегеда С. А. Характеристика споживання продовольства в Україні та основні фактори впливу на його рівень. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 2 (2). С. 197-201.
 16. Тваринництво України 2018 : стат. зб. Київ, 2019. 166 с.
 17. Хворостяний В. Ринок м’яса та м’ясопродуктів в Україні за 2017-2019 роки. URL : https://agropolit.com/infographics/view/94.
 18. Шиян Н. І. Розвиток скотарства як чинник формування соціальної ефективності. Економіка АПК. 2019. № 2. С. 32-41.
 19. Шлапак О. В. Стратегічні напрями розвитку галузі м’ясного скотарства в Україні. Економіка України. 2013. № 3. С. 57-65.
 20. Andren T. Econometrics. Tomas Andren & Ventus Publishing ApS, 2007. 141p.
 21. Chatterjee S. and Hadi A.S. Regression Analysis by Example. John Wiley & Sons, Inc. Publication, Hoboken, New Jersey, 2006.
 22. Ilic, M., Ilic, I., Stojanovic, G., et al. Association of the consumption of common food groups and beverages with mortality from cancer, ischaemic heart disease and diabetes mellitus in Serbia, 1991-2010: an ecological study. BMJ Open. 2016. vol. 6. issue 1. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-008742.
 23. Seheda S., Datsenko G., Otkalenko O., Musil P. The agrarian food consumption in Ukraine and its association with socio-demographic indicators of human development. Economic Annals-XXI. 2019. № 1-2 (175). pp. 45-52. https://doi.org/10.21003/ea.V175-08.
 24. Seheda, S. Per capita food consumption trends in Ukraine. 2018. https://doi.org/10.22004/ag.econ.271974.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_3_p_36_46.pdf