ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 366.1:339.166.8 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003047
Аграрний ринок

Поведінка споживачів на продовольчому ринку: інституційний та маркетинговий підходи / Пчелянська Г.О. // Економіка АПК. - 2020. - № 3 - С. 47

Мета статті – розкрити фактори впливу на поведінку споживачів на продовольчому ринку з використанням інституційного й маркетингового підходів та розробити напрями вдосконалення діяльності суб’єктів продовольчого ринку. Методика дослідження. Застосовано діалектичний метод наукового пізнання процесів і явищ, монографічний (для аналізу й узагальнення теоретичних основ інституційної теорії та маркетингового підходу до поведінки споживачів); графічний (для відображення типів споживачів за рівнем опору ринку, структури виробництва харчових продуктів, індексу споживчих настроїв); індексний (для визначення індексу споживчих настроїв, поточного становища та економічного очікування); емпіричний (для визначення типів інституційних споживачів), абстрактно-логічний (для формування висновків дослідження). Результати дослідження. У процесі вивчення поведінки споживачів на продовольчому ринку розкрито сутність інституційного і маркетингового підходів, проаналізовано розвиток продовольчого ринку та його структуру. Виявлено основні групи інституційних споживачів залежно від сфери діяльності: виробництво сільськогосподарської продукції, виробництво харчових продуктів, дистрибуція та ринки збуту. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення інституційного підходу до поведінки споживачів на продовольчому ринку, основу яких становить поняття факторів впливу інституційного і маркетингового середовища на діяльність суб’єктів. Набув подальшого розвитку інституційний підхід до визначення опору споживачів, а саме: виділено ненавмисні та навмисні причини відсутності споживання на ринку. Практична значущість. Встановлено, що на поведінку споживачів впливатимуть інституційні й маркетингові чинники, такі як споживчі настрої населення, фактори формування конкурентних переваг для підприємства, діюча маркетингова концепція. Запропоновано заходи, необхідні для поліпшення інституційного середовища споживачів продовольчого ринку. Рис.: 3. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: маркетинг; поведінка споживачів; інституційний підхід; продовольчий ринок; маркетинг партнерських відносин

Список використаних джерел

 1. Виробництво промислової продукції за видами. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/pr/ovp/ovp_u/arh_ovp_u.html (дата звернення: 19.01.2020).
 2. Євтушевська О. В. Внутрішні чинники поведінки споживачів на ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 3. С. 42-45. URL : http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2017/9.pdf (дата звернення: 21.12.2019).
 3. Калетнік Г. М., Шпикуляк О. Г., Пчелянська Г. О. Інститути інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: регіональний аспект : монографія. Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2012. 324 с.
 4. Корнієцький О. В. Оцінка структурних перетворень комплексу продовольчого маркетингу. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 3. С. 52-57.
 5. Лопатинський Ю. М., Кифяк В. І. Розвиток аграрного сектора національної економіки на інституційних засадах : монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. 248 с.
 6. Лупенко Ю. О. Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспективи. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. 2015. Вип. 2(2). С. 30-34. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_2(2)__7. (дата звернення: 13.01.2020).
 7. Мазана Т. В., Ткаченко В. П. Ринкова поведінка споживача та її вплив на результативність функціонування підприємства. Агросвіт. 2017. № 7. С. 38-41. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2017_7_7 (дата звернення: 05.02.2020).
 8. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність. Економіка АПК. 2010. № 7. С. 132−139.
 9. Мамчур В. А. Аграрний ринок як інститут розвитку аграрного бізнесу Ефективна економіка. 2013. № 9. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2342 (дата звернення: 24.01.2020).
 10. Прес-реліз Індекс споживчих настроїв у січні 2020 року зменшився на 3,1 п. і становить 89,0 URL : https://sapiens.com.ua/publications/socpol-research/109/CCI_Jan20_PR_UKR.pdf (дата звернення: 27.02.2020).
 11. Россоха В. В., Шарапа О. М. Інституційне забезпечення управління господарською діяльністю аграрних підприємств. Економіка АПК. 2016. № 10. С. 73-82.
 12. Стадник В. В., Головчук Ю. О. Маркетингові підходи до аналізу чинників макросередовища в контексті економічної безпеки бізнес-стратегій підприємств туристичної індустрії. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 5. С. 224-232. URL : http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8502/1/24.pdf (дата звернення: 30.12.2019).
 13. Стан агропромислового комплексу у січні-листопаді 2019. URL : https://agro.me.gov.ua/storage/app/sites/1/stanAPK_pdf_zvity/%20АПК%2011%20міс.%202019%20року.pdf (дата звернення: 12.01.2020).
 14. Топ-10 продуктових рітейлерів України за кількістю магазинів. URL : https://rau.ua/novyni/top-10-produktovyh-ritejleriv/ (дата звернення: 21.01.2020).
 15. Шпикуляк О. Г., Прутська О. О., Супрун О. М. Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій. Modern Economics. 2017. № 4. С.130-141. URL : http://modecon.mnau.edu.ua/issue/4-2017/UKR/shpykuliak.pdf (дата звернення: 25.01.2020).
 16. Chaney D., Slimane K. B. Rethinking consumer resistance through institutional entrepreneurship. International Journal of Market Research. 2019. Vol. № 61(5). P. 468–477. https://doi.org/10.1177/1470785319864234.
 17. Jaakkola E. Purchase decision-making within professional consumer services. Organizational or consumer buying behaviour? Marketing Theory. 2007. № 7. P. 93-108. URL : https://www.researchgate.net/profile/Elina_Jaakkola/publication/247757012_Purchase_decision-making_within_professional_consumer_services_Organizational_or_consumer_buying_behaviour/links/564c464a08ae3374e5de5437.pdf (дата звернення: 04.01.2020).
 18. Katherine N. Lemon, Peter C. Verhoef. Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey Journal of Marketing: AMA/MSI Special Issue. 2016. Vol. 80 (November 2016), 69–96. https://doi.org/10.1509/jm.15.0420. URL : https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/0422/113134-2016-customer-journej-verhoef.pdf (дата звернення: 08.02.2020).
 19. Paul D. Berger, Nada I. Nasr Сustomer lifetime value: marketing models and applications. Journal of interactive marketing. 1998. Vol. 12. No 1. Р.17-30.
 20. Tanasiichuk A., Hromova О., Abdullaieva А., Holovchuk Y., Sokoliuk K. Influence of transformational economic processes on marketing management by an international diversified conglomerate enterprise. European journal of sustainable development. European center sustainable development. Italy. 2019. Vol. 8. No 3. URL : https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/898 (дата звернення: 18.01.2020).
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_3_p_47_56.pdf