ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.488.2:502/504(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003057
Аграрний менеджмент і підприємництво

Функціонування екоготелів в Україні як чинник активізації підприємницької діяльності / Грановська В.Г., Бойко В.О. // Економіка АПК. - 2020. - № 3 - С. 57

Мета статті – розглянути екоготельний бізнес як складову індустрії гостинності та чинник активізації підприємницької діяльності в Україні. Методика дослідження. За теоретичну і методичну основу дослідження слугували наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, які вивчають індустрію гостинності. Основним методом дослідження став системний аналіз для комплексного розгляду перспектив розвитку екоготелів в Україні та південному регіоні. Метод теоретичного узагальнення та абстрактно-логічний – для обґрунтування необхідності розширення мережі й удосконалення функціонування аналогічних об’єктів розміщення в регіонах України. Результати дослідження. Розвиток екологічних готелів являє собою перспективний напрям у сфері гостинності України. Розглянуто особливості функціонування екоготелів, як чинника активізації підприємницької діяльності, також основні критерії, яким повинні відповідати такі об’єкти розміщення. Обґрунтовано, що розбудова мережі екоготелів сприяє залученню додаткових туристів і коштів до регіональних бюджетів. Визначено основні напрями розвитку екотуризму в південному регіоні. Елементи наукової новизни. Виокремлення особливостей функціонування екоготельного господарства у системі стратегічного розвитку регіонів України. Практична значущість. Полягає у можливості використання пропозицій щодо ефективного розвитку екоготельного господарства при формуванні стратегії розвитку регіонів України. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: екологізація; екоготель; підприємницька діяльність; екотуризм; екологічна сертифікація

Список використаних джерел

 1. Адажіо. Київ: що таке екоготель? URL : https://www.adagio-hostel.com.ua/uk/адажіо-київ-що-таке-екоготель/.
 2. В Україні зростає попит на екоготелі. URL : https://news.finance.ua/ua/news/-/328187/v-ukrayini-zrostaye-popyt-na-ekogoteli.
 3. Завідна Л. Д. Аналіз, проблеми та перспективи розвитку готельного господарства в Україні. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова, 2015. Т. 20. Вип. 3. С.91-95.
 4. Загорянська О. Л. Оцінка конкурентоспроможності екологічних готелей у сучасних умовах господарювання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 662-668.
 5. Лозова О. А., Мамотенко Д. Ю. Сучасний розвиток готельного господарства в Україні. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. 2017. Вип. 185. С. 251-259.
 6. Матвійчук Л. Ю., Тищук І. В. Регіональні особливості поширення зеленого туризму в Україні. Економічні науки. Сер. Регіональна економіка. Зб. наук. праць. Луцьк, 2014. Вип. 11 (43). C. 149–157.
 7. Паньків Н. Є., Гунько В. М. Вплив закладів туристичної інфраструктури на навколишнє середовище та розвиток екоготелів як інноваційної концепції гостинності. Науковий вісник НЛТУ України, 2017. Вип. 27(3). С. 108–112.
 8. Паук О. Є. Інноваційні напрями розвитку готельного господарства України: екологізація засобів розміщення. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26. 2. С. 29-32.
 9. Поляничко О. В., Катоніна Т. В. Екологізація готельно-рестораної сфери в Україні. Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку: Матеріали Міжнар. наук.-практич. Інтернет-конференції (м. Київ, 16 березня 2018 р.). Київ : КНЕУ, 2018. С. 160–163.
 10. Презентація міжнародної екологічної сертифікації готелів та курортів «Green Key» («Зелений Ключ»). URL : http://csrjournal.com/2844-prezentaciya-mizhnarodnoyi-ekologichnoyi-sertifikaciyi-goteliv-ta-kurortiv-green-key-zelenij-klyuch.html.
 11. Пушка О. С., Тіхонова Д. Ю. Розвиток сучасних еко-тенденцій у готельних господарствах міста Києва. «Young Scientist». 2017. № 4 (44). Р. 739-742.
 12. У Сновянці офіційно відкрився екоготель «ШишкінNN». URL : https://www.cult.gov.ua/news/u_snovjanci_oficijno_vidkrivsja_eko_otel_shishkinn_foto/2012-07-03-3771.
 13. Цілі сталого розвитку 2016-2030. URL : http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.
 14. Шувар Н. М., Закалик Г. М., Удуд І. Р. Перспективи розвитку екоготелів в Україні: економічний і психологічний аспекти. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 15. С. 502-508.
 15. Alejandro García-Pozo, Jose-Luis Sánchez-Ollero, Míriam Ons-Cappa. ECO-innovation and economic crisis: a comparative analysis of environmental good practices and labour productivity in the Spanish hotel industry. Journal of Cleaner ProductionVolume 138, Part 1, 2016, P. 131-138. https://doi.org/10.1016 /j. jclepro.2016.01.011Get rights and content.
 16. Boiko V. Determinants of development of small and medium enterprises in the region of Kherson. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2017. Vol. 3. No. 2. P. 22–29. URL : www.are-journal.com.
 17. Boiko V., Kwilinski A., Misiuk M., Boiko L. Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland. Economic Annals-XXI. 2019. 175(1-2). Рр. 68-72. https://doi.org/10.21003/ea.V175-12.
 18. Jurigová Z., Tučková Z., Kuncová M. Economic sustainability as a future phenomenon: moving towards a sustainable hotel industry. Journal of Security and Sustainability Issues. 2016. 6(1). Р. 103–112. https://doi.org/10.9770/jssi.2016.6.1(7).
 19. Kliment Arnudov, Simona Martinoska. Eco hotels as a prerogative for the future tourism offer of OHRID1. (2019). Р. 53-69. URL : https://uklo.edu.mk/filemanager/HORIZONTI%202019/Serija%20A%20br%2023/p04.pdf.
 20. Kyrylov Y., Thompson S., Hranovska V., Krykunova V. The World Trends of Organic Production and Consumption. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2018. Vol. 40. № 4. Р. 514-530 https://doi.org/10.15544/mts.2018.46.
 21. Map of all the Green Key sites in the world. URL : https://www.greenkey.global/.
 22. Maria-del-Mar Alonso-Almeida, Alfredo Rocafort and Fernando Borrajo. Shedding Light on Eco-Innovation in Tourism: A Critical Analysis. Sustainability 2016, 8. https://doi.org/10.3390/su8121262.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_3_p_57_65.pdf