ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.13:631.52(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003006
Економіка агропромислового виробництва

Ефективність виробництва насіння та перспективи розвитку насінництва в Україні / Захарчук О.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 3 - С. 6

Мета статті – розробити науково обґрунтовані пропозиції щодо розв’язання проблем розвитку та забезпечення ефективності виробництва насіння в Україні. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи: діалектичне пізнання процесів і явищ; монографічний (аналіз сучасного стану та перспективи розвитку виробництва насіння); емпіричний (щодо комплексної оцінки ефективності використання насіння та садивного матеріалу); порівняльного аналізу (визначено основні проблеми розвитку насінництва в Україні); абстрактно-логічний (узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Висвітлено підходи до оцінки ефективності виробництва насіння зернових культур, аналіз сучасного стану й перспективи розвитку насінництва в Україні, визначення потенційних обсягів виробництва сортового насіння і садивного матеріалу та забезпеченості такими сільськогосподарських товаровиробників. Намічено перспективні шляхи для прискорення розвитку організації ринку насіння і садивного матеріалу в Україні. Елементи наукової новизни. Набули подальшого опрацювання теоретичні та методичні положення щодо розвитку насінництва в Україні, які нададуть можливість налагодження міжнародної співпраці для продукування нових високопродуктивних та якісних сортів вітчизняної селекції, що сприятиме впровадженню у рослинництво прогресивних технологій і підвищенню продуктивності праці. Практична значущість. Розв’язання вказаних проблем надасть можливість налагодження міжнародної співпраці України з виробництва насіння та садивного матеріалу, сприятиме залученню додаткових інвестиційних коштів на розвиток селекційної галузі. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: ефективність виробництва; насіння і садивний матеріал; інтелектуальна власність; система насінництва; добазове та базове насінництво

Список використаних джерел

 1. Бакай С. С. Економіка насінництва. Київ : Урожай, 1977. 110 с.
 2. Захарчук О. В. Економіка насінництва. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 272 с.
 3. Захарчук О. В. Теоретико-методологічні та практичні основи функціонування ринку сортів рослин. Київ : Вид-во «Алефа», 2009. 390 с.
 4. Неттевич Э. Д. Рождение и жизнь сорта. 2-е изд. Москва : Московский рабочий, 1983. 174 с.
 5. Пічкур О. В. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві : монографія. Київ : ПП «Авокадо», 2006. 804 с.
 6. Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» : Закон України від 8 груд. 2015 р. № 864-VIІІ / Верховна Рада України. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/864-19/paran241#n241.
 7. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 17 січ. 2002 р. № 2986-III / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 23. Ст. 163.
 8. Про приєднання до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин : Закон України, від 2 черв. 1995 р. № 209 / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 22. Ст. 168.
 9. Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку : Закон України від 15 лют. 2011 р. № 3019-VI / Верховна Рада України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3019-17.
 10. Худолій Л. М. Економічний механізм формування і функціонування ринку зерна в Україні. Київ : ІАЕ, 1998. 211 с.
 11. Enabling the Business of Agriculture, 2015. Progress Report / O. V. Zakharchuk and others. Washington : World Bank Group, 2015.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_3_p_6_15.pdf