ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.48 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003065
Аграрний менеджмент і підприємництво

Інфраструктурне забезпечення розвитку вітчизняних підприємств зеленого туризму / Яковенко А.О., Гакал Т.О. // Економіка АПК. - 2020. - № 3 - С. 65

Мета статті – обґрунтувати та узагальнити ефективну інфраструктурну підтримку розвитку ринку туристичних послуг та сільських підприємств зеленого туризму. Методика дослідження. У процесі дослідження застосовано методи й підходи економічної, інституціональної та теорії стійкого розвитку. Зокрема, використано системні та цілісні підходи, методи аналізу і синтезу, структурного моделювання (формування ефективних областей розвитку інфраструктури); монографічний (опрацювання найновіших досліджень у напрямку правового забезпечення та статистики); абстрактно-логічний (теоретичне узагальнення та формулювання пропозицій щодо подальшого розвитку інфраструктури ринку туристичних послуг). Результати дослідження. Розглянуто поняття туристичної інфраструктури сільськогосподарського сектору та визначено структурні складові. Розкрито особливості функціонування суб'єктів управління зеленим туризмом. Виділено економічні, соціальні й екологічні переваги розвитку сільського зеленого туризму. Досліджено фактори, що впливають на розвиток туристичної інфраструктури, серед яких виділено фактори негативної дії. Виявлено низку проблем розвитку інфраструктури зеленого туризму в Україні. На основі аналізу сучасного стану транспортної системи нашої держави та оцінки відповідності її європейським нормам визначено пріоритетні транспортні та внутрішні туристичні маршрути. Розкрито основні стимули щодо розвитку туристичних послуг для іноземних мандрівників. Наголошено на важливості державної підтримки у питаннях підвищення туристичної привабливості нашої країни, забезпеченні належної реалізації інвестиційних програм розвитку туристичної галузі. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано необхідність використання системного підходу в процесі розвитку інфраструктури ринку туристичних послуг. Виділено основні напрями розвитку інфраструктури туристичних послуг, а саме якісне та кількісне наповнення туристичних послуг відповідно до потреб і запитів споживачів; належний рівень зручності, безпеки й раціональної логістики туристичних перевезень; розробка та впровадження інформаційних та новітніх технологій туристичного ринку. Практична значущість. Одержані результати можуть бути використані в процесі подальшого наукового опрацювання важливої проблеми – підвищення ефективності розвитку ринку туристичних послуг та підприємств сільського зеленого туризму. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: інфраструктура; зелений туризм; економіка; сільські території; розвиток; туристичні послуги

Список використаних джерел

  1. Гнатьєва Т. М., Лівінський А. І. Методологія застосування імітаційних моделей у контексті розширеного відтворення підприємств аграрного виробництва. Агросвіт. 2019. № 5. С. 25–31. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.5.25.
  2. Гришова І., Шабатура Т., Ніколюк О. Державне регулювання екотуризму в контексті Європейського досвіду. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2020. № 1. С. 126-136. URL : https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1783.
  3. Гришова І. Ю., Федоркін Д. В. Функціонування механізму управління екологічною безпекою аграрного виробництва. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 1(1). С. 59-69. URL : https://instzak.com/index.php/journal/article/view/21.
  4. Дем’яненко М. Я., Гришова І. Ю. Сталий розвиток аграрної економіки в контексті розвитку сільського зеленого туризму. Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку: функціональний, галузевий і регіональний вектори : колективна монографія / під ред. С. М. Шкарлета. Київ : ТОВ «Кондор», 2015. С. 48-54.
  5. Кравчук А. О. Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку суб’єктів агробізнесу в регіонах України. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського НЕУ «Економічна думка», 2014. Т. 18. № 3. С. 45-52.
  6. Кравчук А. О. Сільський туризм як стратегічний напрям диверсифікації операційної діяльності суб’єктів аграрного сектору Одещини. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського НЕУ “Економічна думка”, 2014. Т. 17. № 3. С.42-49.
  7. Мищак І. М. Проблеми та перспективи розвитку туризму на Прикарпатті. Туристично-краєзнавчі дослідження. Федерація профспілок України. Інститут туризму. Київ, 2004. Вип. 5. С. 192–198.
  8. Gryshova I., Nikoliuk O., Marchuk L. Institutional aspects of the regulation of economic security of the agricultural production. Food Industry Economics. 2019. Vol.11, Issue 3. P. 23-32. https://doi.org/10.15673/fie.v11i3.1458.
  9. Panzer-Krause S. Networking towards sustainable tourism: Innovations between green growth and degrowth strategies. Reg. Stud. 2019. Vol. 53. Р. 927–938.
  10. Shabatura T. S., Kravchuk А. A., Hnatieva T. М. Model of economic development enterprise in the contex to European integration. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 2. С. 89-94.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_3_p_65_71.pdf