ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.012.123 : 631.11 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003089
Управління та інформаційне забезпечення

Удосконалення планування господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / Павлик В.П. // Економіка АПК. - 2020. - № 3 - С. 89

Мета статті – запропонувати методичні положення з удосконалення планування господарської діяльності сільськогосподарських підприємств на основі системного підходу для прийняття ефективних управлінських рішень. Методика дослідження. Використано монографічний метод у процесі узагальнення наукових положень з удосконалення планування господарської діяльності підприємств. Для ідентифікації та інтерпретації конкретного сільськогосподарського підприємства запропоновано системний підхід, що дає змогу встановити взаємозв’язок і узгодженість показників виробництва й реалізації продукції на основі причинно-наслідкових зв’язків. Закономірності у зміні ціни продукції, рівня рентабельності господарювання залежно від співвідношення обсягів її реалізації й виробництва визначено за допомогою засобів Microsoft Excel. Результати дослідження. Встановлено результати господарювання конкретного сільськогосподарського підприємства (державне підприємство «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України», Сумський район, Сумська область) з виробництва й реалізації пшениці озимої та молока. За допомогою системного підходу, запропонованої системи рівнянь, яка визначає взаємозв’язок між показниками виробництва й реалізації продукції, здійснено ідентифікацію та інтерпретацію процесів виробництва й реалізації пшениці озимої та молока. Використовуючи засоби Microsoft Excel встановлено закономірності у зміні ціни, рівня рентабельності виробництва й реалізації пшениці озимої та молока залежно від відповідного співвідношення обсягів реалізації та виробництва продукції. Визначено рівень повної собівартості продукції та мінімальна її ціна, за яких досягається ефективність господарювання, забезпечується економічний ефект при плануванні господарської діяльності, приймаються науково обґрунтовані управлінські рішення. Елементи наукової новизни. Встановлено послідовність управлінських рішень з планування господарської діяльності сільськогосподарських підприємств на основі визначення ситуації на ринку й у виробництві продукції, що мають науково обґрунтовану відмінність. Практична значущість. Використання запропонованого методичного інструментарію з планування господарської діяльності сільськогосподарських підприємств дає змогу удосконалити процес управління, підвищити ефективність виробництва й реалізації продукції. Табл.: 7. Рис.: 4. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: управління; сільськогосподарські підприємства; господарська діяльність; планування; методи; системний підхід; закономірність; ефективність

Список використаних джерел

 1. Брасловец М. Е. Экономико-математические методы в организации и планировании сельскохозяйственного производства: учебник для экон. фак. с.-х. вузов. Москва : Экономика, 1971. 368 с.
 2. Галушко В. П. Управленческие решения и их формализация. Киев : Вища шк., 1983. 128 с.
 3. Кропивко М. Ф. Інформація в управлінні агропромисловим виробництвом. Київ : ІАЕ УААН, 1997. 252 с.
 4. Нелеп В. М., Сидоренко М. І. Перспективне планування в сільськогосподарських підприємствах. Київ : Урожай, 1975. 232 с.
 5. Павлик В. П. Інформаційно-аналітична модель організації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2017. № 8. С. 65–69.
 6. Павлик В. П. Методи управління сільськогосподарським підприємством : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 156 с.
 7. Скирта Б. К. Имитационное моделирование в управлении сельскохозяйственным производством : учеб. пособие. Киев : Вища шк., 1990. 206 с.
 8. Фінансова звітність Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України» за 2016 рік. URL : http://dpdg-sad.com.ua/2016.
 9. Donald D. Osburn, Kenneth C. Schneeberger. Modern agricultural management : a systems approach to farming. Virginia : Reston Publishing Company, 1983. 416 p.
 10. Grünig R. Planung und Kontrolle: Ein Ansatz zur integrierten Erfüllung der beiden Führungsaufgaben. 3. Aufl, Bern[etc.] : Haupt 2002. 196 s.
 11. Sawyer G. Business policy and strategic management : planning, strategy, and action. San Diego[etc.] : Harcourt College Pub, 1990. 528 p.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_3_p_89_99.pdf