ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.63:330.567.222 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004104
Зовнішньоекономічні відносини

Тенденції споживання харчових продуктів у світі / Духницький Б.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 4 - С. 104

Мета статті – визначити кількісні та якісні показники загального й індивідуального споживання основних груп продуктів харчування у світі, його регіонах і окремих країнах за останні десятиліття. Методика дослідження. Використано методи: теоретичного узагальнення – для опису типових тенденцій на глобальному продовольчому ринку; аналізу і синтезу – для розгляду головних показників споживання продуктів харчування та узагальнення отриманих висновків; порівняльної оцінки – для зіставлення статистичних даних у динаміці та стосовно регіональних продовольчих ринків; історичний – для оцінки структурних змін у світовому споживанні; графічний і табличний – для оптимізації наведених у статті інформаційних і цифрових результатів. Результати дослідження. Проаналізовано кількісні зміни споживання продуктів харчування з 1961-го по 2017 р. у світі та його географічних регіонах, розглянуто енергетичну цінність сучасного раціону типового мешканця планети з виділенням її складових рослинного і тваринного походження, наведено характеристику показників споживання в ключових країнах кожного географічного регіону, досліджено диференціацію витрат на органічну продукцію залежно від купівельної спроможності покупців, виконано порівняння узагальнених показників у світі з відповідними даними по Україні. Елементи наукової новизни. Встановлено причини змін в індивідуальному споживанні визначених груп харчових продуктів та їх наслідки для функціонування глобального, регіональних та національних агропродовольчих ринків на сучасному етапі й у найближчій перспективі.© Практична значущість. Наведені положення спрямовані на фактичне підтвердження типових тенденцій споживання в усьому світі та знаходження відмінностей окремих його показників при деталізації стосовно визначених регіонів і країн, які можуть бути використані представниками профільних органів влади та бізнесу при оцінці та плануванні їх діяльності, особливо у пошуку ринків збуту за межами України. Табл.: 2. Рис.: 2 . Бібліогр.: 15.
Ключові слова: споживання; харчові продукти; регіони; історичні дані; тенденції; порівняння

Список використаних джерел

 1. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_bsoph2018_pdf.pdf.
 2. Білорус О. Г., Зубець М. В., Саблук П. Т., Власов В. І. Глобальна продовольча безпека. Київ : ННЦ ІАЕ, 2009. 486 с.
 3. Бойко В. І. Продовольча безпека України в контексті глобалізації проблеми. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2007. 30 с.
 4. Власов В. І. Глобалістика: історія, теорія : монографія. В 2 т. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012. Т. 2. 856 с.
 5. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 6. Методичні рекомендації щодо оцінки ємності внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції та продовольства / [Шпичак О. М., Лупенко Ю. О., Жук В. М. та ін.] ; за ред. О. М. Шпичака. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 56 с.
 7. Продовольча безпека в Україні у 2017 році. Огляд основних індикаторів. URL : http://edclub.com.ua/analityka/prodovolcha-bezpeka-v-ukrayini-u-2017-roci-oglyad-osnovnyh-indykatoriv.
 8. Сичевський М. П. Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні. Економіка АПК. 2019. № 1. С. 6-17.
 9. Федерація органічного руху України. URL : http://www.organic.com.ua.
 10. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства : монографія / [Ю. О. Лупенко, М. І. Пугачов, Б. В. Духницький та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 320 с.
 11. FAOSTAT. URL : http://www.fao.org/faostat/en.
 12. OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028. URL : http: //www.fao.org/3/ca4076en/ca4076en.pdf.
 13. The State of Food Security and Nutrition in the World 2018. URL : http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf.
 14. The State of Food Security and Nutrition in the World 2019. URL : http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf.
 15. The World of Organic Agriculture 2020. URL : https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_4_p_104_110.pdf