ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [631.15:636]:[631.158:658.32] DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004111
Наукова дискусія

Концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі / Дюк А.А. // Економіка АПК. - 2020. - № 4 - С. 111

Мета статті – запропонувати концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі з визначенням секторів і показників для аналізу. Методика дослідження. Виклад матеріалу відповідно до поставленої мети побудовано на методології: пізнання загальнотеоретичних положень еволюції і розвитку підприємництва; визначення засад, критеріїв організаційно-економічної соціалізації економічних систем; оціночного визначення складу форм господарювання, підприємств, які утворилися в результаті трансформації до ринку; висвітленні характеристик результативності підприємницької діяльності з проєкцією на соціально-економічне становище сільських територій, продовольчу безпеку тощо. Результати дослідження. Запропоновано концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної динаміки життєдіяльності на селі з визначенням секторів і показників для аналізу тенденцій соціалізації підприємництва. Елементи наукової новизни. Удосконалено засади оцінки соціалізації підприємництва на селі на основі визначення секторів і показників для аналізу. Практична значущість. Полягає у формуванні комплексного підходу до удосконалення організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі як чинника ефективності господарювання. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 34.
Ключові слова: методика; концептуальні положення; підприємництво; соціалізація; господарювання

Список використаних джерел

 1. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі. Київ : Основи. 2001. 670 с.
 2. Борнштейн Д. Как изменить мир: Социальное предпринимательство и сила новых идей / пер. с англ. Москва : Альпина Паблишер, 2012. 499 с.
 3. Бородаєвський С. В. Історія кооперації. Київ : Центр учбової літератури. 2019. 446 с.
 4. Вебер Макс. Господарство і суспільство: нариси соціології розуміння / пер. з нім. М. Кушнір. Київ : Вид. дім «Всесвіт», 2012. 1112 с.
 5. Вебер Макс. Протестантська етика і дух капіталізму. Київ : Наш Формат, 2018. 216 с.
 6. Веблен Торстейн. Теория делового предприятия / пер. с англ. Москва : Дело, 2007. 288 с.
 7. Галушка З. І. Соціалізація трансформаційної економіки: закономірності та суперечності : монографія. Чернівці : ЧНУ, 2009. 404 с.
 8. Губені Ю. Е. Підприємництво: навч. посіб. Львів : НВФ «Українські технології». 2012. 572 с.
 9. Дієсперов В. С. Еволюція сільськогосподарських підприємств. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 290 с.
 10. Економічний енциклопедичний словник : у 2-х т. Т. 1 / за ред. С. В. Мочерного. Львів : Світ, 2005. 616 с.
 11. Економічний енциклопедичний словник : у 2-х т. Т. 2 / за ред. С. В. Мочерного. Львів : Світ, 2005. 568 с.
 12. Жук В. М. Обіг земель сільськогосподарського призначення за селозберігаючою моделлю аграрного устрою України : наук. доп. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 128 с.
 13. Зіновчук В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. Київ : Логос, 2001. 380 с.
 14. Кантильон Р. К вопросу о сущности предпринимателей. Санкт-Петербург : Литера плюс, 2006. 220 с.
 15. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий. Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 121–139.
 16. Малік М. Й. Кооперація в сільському господарстві: стан та перспективи. / Економічні науки. Серія: Облік і фінанси. 2009. Вип. 6 (24). Ч. 1. С. 55–64.
 17. Методичні підходи до оцінки підприємницької діяльності в аграрній сфері економіки / Ю. О. Лупенко та ін. Київ : ННЦ«ІАЕ», 2016. 57 с.
 18. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наук. доп. / за заг. ред. акад. НААН П. Т. Саблука. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 342 с.
 19. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: наук. доп. / Ю. О. Лупенко та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 114 с.
 20. Попадинець О. В. Соціалізація економіки як нова парадигма економічної теорії / Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 49. С. 228–231.
 21. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін. ; за ред. О. Г. Шпикуляка]. Київ : ННЦ«ІАЕ», 2017. 204 с.
 22. Романова Л. В. Становлення підприємництва в сільському господарстві. Київ : ІАЕ, 1997. 272 с.
 23. Сичевський М. П. Формування національної продовольчої системи на засадах незалежності. Вісник аграрної науки. 2014. № 6. С. 11–18.
 24. Сміт Адам. Дослідження про природу і причини багатства народів / пер. з англ. О. Васильєв, М. Межевікіна, А. Малівський. Київ : Наш формат, 2018. 736 с.
 25. Соціологічна енциклопедія / уклад. В. Г. Горо¬дяненко. Київ : Академвидав, 2008. 456 с.
 26. Українська економічна думка : Хрестоматія / упоряд. С. М. Злупко. Київ : Знання, 2007. 694 с.
 27. Харитонова Е. В., Крылова Е. М. Социализация предпринимательства как фактор роста национального богатства. Социально-экономические явления и процессы. 2014. Т. 9. № 5. С. 76–83. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/sotsializatsiya-predprinimatelstva-kak-faktor-rosta-natsionalnogo-bogatstva (дата звернення: 07.04.2020).
 28. Шпикуляк О. Г. Становлення соціального капіталу в аграрній сфері трансформаційної економіки. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Vol. 8. P. 28–34. Published 2007. URL : http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/678/704 (дата звернення: 31.03.2020).
 29. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 73-82.
 30. Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку : Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / пер. з англ. В. Старка. Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2011. 242 с.
 31. Юнус М. Мир трех нулей. Как справиться с нищетой, безработицей и загрязнением окружающей среды / пер. с англ. Москва : Изд-во «Альпина Паблишер», 2019. 280 с.
 32. Яхно П. Т. Соціалізація економіки та індивідуалізація споживчого ринку як необхідної передумови національного розвитку. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. Вип. 2 (80). С. 12–17.
 33. Sakovska O., Shpykuliak O. State regulation of the functioning and development of agricultural cooperatives in the grain market. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019 Granada, Spain. Editor Khalid S. Soliman. 2019. P. 8316-8321. URL : http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85074096591&partnerID=MN8TOARS (дата звернення: 07.04.2020).
 34. Shpykuliak O., Bilokinna I.. “Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of evelopment of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies. Volume 5 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, 262 pages. Р. 249–255. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_4_p_111_120.pdf