ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004121
Сторінка молодого науковця

Зарубіжний досвід державного регулювання аграрного підприємництва / Русанюк В.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 4 - С. 121

Мета статті – розкрити досвід реалізації механізмів державної підтримки аграрного підприємництва у країнах ЄС та розробити пропозиції щодо застосування в Україні. Методика дослідження. За методологічну основу дослідження щодо виявлення ефективних механізмів державної підтримки сільського господарства для України слугували загальнонаукові методи. Застосування монографічного методу в поєднанні із методом індукції дало змогу систематизувати й узагальнити зарубіжний досвід державної підтримки аграрного підприємництва. Результати дослідження Обґрунтовано умови розвитку аграрного підприємництва в Україні. Виокремлено методи та інструменти державної підтримки підприємництва, що використовуються у практиці зарубіжних країн. Узагальнено передумови ефективності державної підтримки аграрного підприємництва. Показано, що в зарубіжній практиці переважає програмно-цільовий підхід державного регулювання аграрного сектору. Елементи наукової новизни. Доведено, що активізація сільськогосподарського підприємництва, в тому числі у сімейних фермерських господарствах, залежить не лише від прямої, а й від створення умов для непрямої підтримки. Практична значущість Узагальнено основні інструменти державної підтримки суб'єктів аграрного підприємництва в Україні та визначено першорядні причини їх недостатньої результативності. Рекомендовано напрями вдосконалення державної підтримки суб'єктів аграрного підприємництва на основі зарубіжного досвіду. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: аграрне підприємництво; державна підтримка; сільське господарство; субсидії; агроконсалтинг; страхування; сімейні фермерські господарства

Список використаних джерел

 1. Алескерова Ю. В. Моделі страхової політики при сільськогосподарському страхуванні. Економіка АПК. 2014. № 10. С. 45-53.
 2. Калашнікова Т. В. Стратегія розвитку державної підтримки аграрних підприємств в умовах глобалізації. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: збірник матеріалів Чотирнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів- аграрників, Київ, 16-17 жовтня 2012 р. / Редкол. : Ю. О.Лупенко, П. Т.Саблук та ін. Київ : ННЦ “ІАЕ”, 2013. С. 736-739.
 3. Кейнс Дж. М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. Москва : Прогрес, 1978. 948 с.
 4. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика : [пер. с англ.]. Киев : Хагар-Демос, 1993. 785 с.
 5. Навроцький С. А. Система сільськогосподарського страхування: тенденції та перспективи розвитку. Облік і фінанси. Cерія: Економічні науки. 2012. Вип. 9 (2). С. 458-472.
 6. Назаркевич О. Б. Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малих сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2014. Вип. 3 С. 17-19.
 7. Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD). Agricultural Policy Monitoring and Evaluation, 2017. OECD Publishing, Paris. URL : http://dx.doi.org/10.1787/ agr_pol-2017-en.
 8. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства. Инновации в семейных фермерских хозяйствах. ООН, ФАО, 2015. 184 с.
 9. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наукова доповідь / Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 10. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 11. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М., Шпикуляк О. Г. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 12. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення : наукова доповідь / [Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, О. Г. Шпикуляк та ін.]; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 13. Рынок агрострахования. Газета Бизнес. URL : http:/ /www.business.ua/ management/ pasi_i_sokhrani-287950/.
 14. Самойлова И. А. Особенности становления и развития предпринимательства в условиях трансформационной экономики : дис. канд. экон. наук. Харьков, 2001. 196 с.
 15. Сільське господарство України за 2018 р. (у постійних цінах 2010 р.). Стат. бюл. Київ, 2019. 384 с.
 16. Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні : аналітична доповідь / Собкевич О. В., Русан В. М., Юрченко А. Д., Ковальова О. В., Жураковська Л. А. Національний інститут стратегічних досліджень. Київ : НІСД, 2014. 45 с.
 17. Ткаченко Т. П., Круш П. В. Розвиток підприємництва та формування середнього класу : монографія. Київ : НТУ України «Київ. політехн. ін-т», 2009. 216 с.
 18. Трусова Н. В. Світовий досвід державної підтримки розвитку сільськогосподарського виробництва. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. 2013. № 4 (24). С. 2.
 19. Угода про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-членами. Комітет з питань європейської інтеграції Верховної Ради України. URL : http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/publish/article?art_id=56220&cat_id=45826.
 20. Marta-Costa A., Silva E. Methods and Procedures for Building Sustainable Farming Systems. Application in the European Context. Springer Science+Business Media Dordrecht, 2013. 282 p.
 21. Scaling Up Access to Finance for Agricultural SMEs Policy Review and Recommendations. International Finance Corporation, 2011. 84 р.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_4_p_121_129.pdf