ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.13:631.52 (477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004016
Економіка агропромислового виробництва

Світовий ринок насіння та місце України в ньому / Захарчук О.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 4 - С. 16

Мета статті – розробити науково обґрунтовані пропозиції щодо розв’язання проблеми комерційного обігу насіння й садивного матеріалу та шляхи вирішення загальних проблем вітчизняної насіннєвої галузі в Україні. Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи: діалектичне пізнання процесів і явищ; монографічний (аналіз сучасного світового стану та перспективи розвитку насіння); емпіричний (щодо комплексної оцінки ефективності використання насіння й садивного матеріалу в Україні та світі); порівняльного аналізу (визначено основні проблеми розвитку насінництва України); абстрактно-логічний (узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Висвітлено аналіз сучасного стану й перспективи розвитку насінництва в Україні та світі, запропоновано шляхи вирішення комерційного обігу насіння і садивного матеріалу. Намічено перспективні шляхи для прискорення розвитку організації ринку насіння і садивного матеріалу України. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні та методичні положення щодо розвитку насінництва в Україні, які нададуть можливість налагодження міжнародної співпраці для продукування нових високопродуктивних і якісних сортів вітчизняної селекції, що сприятиме впровадженню у рослинництво прогресивних технологій та підвищення продуктивності праці. Практична значущість. Розв’язання зазначених проблем надасть можливість налагодження міжнародної співпраці України з виробництва насіння й садивного матеріалу та сприятиме залученню додаткових інвестиційних коштів на розвиток селекційної галузі. Табл.: 3. Рис.: 2. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: насіння і садивний матеріал; ефективність виробництва; інтелектуальна власність; система насінництва; добазове та базове насінництво

Список використаних джерел

 1. Бакай С. С. Економіка насінництва. Київ : Урожай, 1977. 110 с.
 2. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 3. Захарчук О. В. Економіка насінництва. Київ : ННЦ ІАЕ, 2015. 272 с.
 4. Захарчук О. В. Теоретико-методологічні та практичні основи функціонування ринку сортів рослин. Київ : Вид-во «Алефа», 2009. 390 с.
 5. Зубець М. В., Тивончук С. О. Наукові основи розвитку агропромислового виробництва на інноваційних засадах. Київ : Аграр. наука, 2006. 480 с.
 6. Неттевич Э. Д. Рождение и жизнь сорта. 2-е изд. Москва : Московский рабочий, 1983. 174 с.
 7. Пічкур О. В. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві : монографія. Київ : ПП «Авокадо», 2006. 804 с.
 8. Про насіння і садивний матеріал : Закон України від 26.12.2002 № 411-ІV (зі змінами). База даних «Законодвавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/411-15.
 9. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993. № 3116-ХІІ (зі змінами). База даних «Законодвавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12.
 10. Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку : Закон України від 15.02.2011. № 3019-VI / База даних «Законодвавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3019-17.
 11. Топ-20 глобальных семеноводческий компаний в 2017 году. АгроXXI – агропромышленный портал. URL : https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/top-20-globalnyh-semenovodcheskii-kompanii-v-2017-godu.html.
 12. Топ-20 мировых семенных компаний в 2018 году. АгроXXI – агропромышленный портал. URL : https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/top-20-mirovyh-semennyh-kompanii-v-2018-godu.html.
 13. Худолій Л. М. Економічний механізм формування і функціонування ринку зерна в Україні. Київ : ІАЕ, 1998. 211 с.
 14. Enabling the business of agriculture 2015 : progress report (English) / Zakharchuk O.V. et al. Washington : World Bank Group. 2015. 172 p. URL : http://documents.worldbank.org/curated/en/674471468125681789/Enabling-the-business-of-agriculture-2015-progress-report.
 15. Gatunki, których odmiany wpisane są do krajowego rejestru (KR). Centralny ośrodek badania odmian roślin uprawnych. URL : http://www.coboru.pl/polska/Rejestr/gat_w_rej.aspx.
 16. Tadeusz Oleksiak. Rynek nasion 2018. Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie. URL : http://pw.ihar.edu.pl/blog/ht_project/dr-inz-tadeusz-oleksiak-2019-rynek-nasion-2018-raport-rynkowy/rynek-nasion-2019/.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_4_p_16_26.pdf