ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.137.2:637.12:332.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004034
Економіка агропромислового виробництва

Оцінювання регіональної конкурентоспроможності виробництва молока в Україні / Козак О.А., Грищенко О.Ю. // Економіка АПК. - 2020. - № 4 - С. 34

Мета статті – розробити методичні підходи до оцінювання регіональної конкурентоспроможності виробництва молока в Україні, розрахувати інтегральні показники конкурентоспроможності по кожному регіону та на основі їх побудувати рейтинги, а також встановити залежність між конкурентоспроможністю виробництва та рівнем самозабезпеченості регіону молоком. Методика дослідження. Робота ґрунтується на діалектичному методі пізнання з використанням таких методів дослідження: абстрактно-логічний (для узагальнення та формулювання висновків); порівняльного аналізу (для зіставлення рівня показників конкурентоспроможності виробництва молока між регіонами); статистико-економічний (при здійсненні рейтингової оцінки регіональної конкурентоспроможності виробництва молока); графічний (для наочного відображення результатів статистичного аналізу); балансовий (при визначенні співвідношення регіонального рівня виробництва та споживання молока), а також системний підхід, методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції та інші у сфері економічних досліджень. Результати дослідження. Розроблено методичні підходи до оцінки регіональної конкурентоспроможності виробництва молока, які представлені у вигляді послідовності наступних дій: визначити систему показників для оцінки конкурентоспроможності за основними виробниками молока; здійснити нормування середніх показників; розрахувати інтегральні індекси за кожним товаровиробником та визначити інтегральну рейтингову оцінку кожного регіону; побудувати рейтинг регіонів за інтегральними індексами та загальною рейтинговою оцінкою. Розрахунки, проведені згідно із зазначеним алгоритмом, дозволили визначити конкурентоспроможні регіони України за виробництвом молока. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку методичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності виробництва молока в регіонах України з урахуванням усіх категорій товаровиробників та розрахунком співвідношення ступеня конкурентоспроможності регіону. Практична значущість. Розроблені методичні підходи та результати оцінки є інформаційною базою для прийняття управлінських рішень, направлених на вирівнювання конкурентоспроможності виробництва молока в регіонах України в контексті розробки регіональної політики соціально-економічного розвитку. Отримані показники рівня конкурентоспроможності можуть бути використані сільськогосподарськими товаровиробниками для виявлення сильних чи слабких сторін у розвитку молочного виробництва та порівняння підприємства з успішнішими практиками господарювання. Інформація, отримана в дослідженні, буде цікавою потенційним інвесторам, які планують займатися молочним бізнесом в Україні. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: конкурентоспроможність; виробництво молока; рейтингова оцінка; самозабезпеченість; регіон

Список використаних джерел

 1. Бойко В. І., Козак О. А. Формування продовольчих ресурсів в Україні: регіональний аспект. Економіка АПК. 2010. № 4. С. 37-40.
 2. Ільчук М. М., Коновал І. А. Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні. Економіка АПК. 2016. № 5. С. 51-59.
 3. Конкурентоспроможність виробництва молока в Україні. Київ : Інститут економічних досліджень та політичних консультацій в Україні. Німецька консультативна група з питань економічних реформ. Жовтень, 2002 р. 17 с. URL : http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2002/s12_ur.pdf.
 4. Легеза Д. Г. Конкурентоспроможність продукції сільськогосподарських підприємств : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 396 с.
 5. Лупенко Ю. О. Науково-методологічне забезпечення розвитку економіки сільського господарства України. Економіка АПК. 2018. № 10. С. 6-14.
 6. Малік М. Й., Нужна О. А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств : методологія і механізми : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 270 с.
 7. Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю. Рейтингова оцінка регіонального соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: методика, розрахунки. Економіка АПК. 2017. № 11. С. 11-17.
 8. Патика Н. І. Конкурентоспроможність та позиціонування України на світовому ринку молочної продукції. Економіка АПК. 2019. № 5. С. 77-86. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905077.
 9. Патика Н. І. Теоретико-методологічні підходи до конкурентоспроможності сільського господарства в сучасних умовах. Економіка АПК. 2019. № 4. С. 66-74. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904066.
 10. Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 856. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/856-2015-%D0%BF.
 11. Устік Т. В. Формування конкурентоспроможності молочної продукції. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. 2013. № 1(3). С. 277-284.
 12. Defining International Competitiveness. IMD World Competitiveness Center. URL : https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-reflections/international-competitiveness/.
 13. Enhancing European competitiveness. First report to the President of the Commission, the Prime-Ministers and heads of state. The competitiveness advisory group. June 1995. URL : http://aei.pitt.edu/2866/1/2866.pdf.
 14. IMD World Competitiveness Yearbook. (2014). Lausanne: IMD World Competitiveness Center.
 15. Porter M. Competition. USA: Harvard Business School Publishing Cooperation, 2008. 544 р.
 16. Prahalad C. Competitive advantages. Boston: Harvard Business Scholl Press, 2005. 552 p.
 17. US Competitiveness Policy Council. "Building a competitive America. "The First Report to the President and Congress, Competitiveness Policy Council, Washington, D.C. 1992.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_4_p_34_42.pdf