ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [631.15:339.13]:631.354.2(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004043
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Формування ринку зернозбиральних комбайнів в Україні / Петров В.М. // Економіка АПК. - 2020. - № 4 - С. 43

Мета статті – розглянути кількісні та якісні зміни на ринку самохідних зернозбиральних комбайнів в Україні, обґрунтувати основні критерії прийняття рішень менеджментом сільськогосподарських підприємств при формуванні їхніх парків. Методика дослідження. За методологічну основу дослідження слугували діалектичний метод пізнання процесів і явищ, наукові праці вітчизняних учених з проблем формування, розвитку і функціонування ринків сільськогосподарської техніки. Для вирішення поставлених завдань застосовано наступні методи наукових досліджень: монографічний (для аналізу особливостей формування ринку зернозбиральних комбайнів в Україні), емпіричний (для комплексної оцінки сучасного стану об’єкта дослідження), абстрактно-логічний (для узагальнення і формулювання висновків). Результати дослідження. Проведено аналіз сучасного стану, передумов та особливостей формування ринку зернозбиральних комбайнів та забезпечення ними сільських товаровиробників. Досліджено фактори, що перешко-джають організації виробництва складної сільськогосподарської техніки в Україні за часів державної незалежності. Проаналізовано основні напрями впровадження досягнень науково-технічного прогресу в конструкціях самохідних зернозбиральних комбайнів провідних світових виробників. Розроблено науково обґрунтовані пропозиції щодо критеріїв прийняття рішень при формуванні парків зернозбиральних комбайнів сільськогосподарськими підприємствами з різними рівнями концентрації виробництва. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо формування ринку сіль-ськогосподарської техніки з урахуванням впровадження новітніх інноваційних досягнень науково-технічного прогресу в сільськогосподарському машинобудуванні та структурних змін у сільському господарстві України. Практична значущість. Визначено основні техніко-технологічні та економічні фактори, що впливають на фо-рмування ринку самохідних зернозбиральних комбайнів в Україні. Розроблено пропозиції щодо визначення критеріїв прийняття управлінських рішень при формуванні парків зернозбиральних комбайнів сільськогосподарськими підпри-ємствами з різними рівнями концентрації виробництва. Бібліогр.: 30.
Ключові слова: самохідні зернозбиральні комбайни; ринок; попит; виробництво; імпорт; модернізація

Список використаних джерел

 1. Агробізнес України: інфографічний довідник. URL : https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness2018/.
 2. Білоусько Я. К., Лузан Ю. Я., Товстопят В. Л. Техніко-технологічне забезпечення сільського господарства. Економіка АПК. 2009. № 12. С. 29-33.
 3. Білоусько Я. К. Міжгалузеві пропорції відтворення: агропромисловий комплекс. Економіка АПК. 2012. № 7. С. 30-36.
 4. Білоусько Я. К. Тенденції розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування. Економіка АПК. 2010. № 7. С. 84-90.
 5. Войтюк В., Демко А., Демко С. Характеристика парку зернозбиральних комбайнів господарств України. Пропозиція. 2005. № 6. С. 83-88.
 6. Демко А., Демко О. Чому втрати врожаю – не збитки, а статистика? Пропозиція. 2009. № 9. С. 100-104.
 7. Драгайцев В. Оснащённость зерноуборочными комбайнами сельского хозяйства России и зарубежных стран. АПК: экономика, управление. 2008. № 2. С. 61-65.
 8. Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні : колект. монографія / за ред. О. В. Ульянченка. Харків : Смугаста типографія, 2015. 320 с.
 9. Захарчук О. В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 92-99.
 10. Захарчук О. В. Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні. Економіка АПК. 2019. № 2. С. 48-55. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902048.
 11. Іванишин В. В. Інноваційне забезпечення оновлення техніко-технологічної бази підприємств АПК. Економіка АПК. 2010. № 1. С. 128-133.
 12. Іванишин В. В. Організаційно-економічні засади відтворення і ефективного використання технічного потенціалу аграрного виробництва : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 350 с.
 13. Іванишин В. В. Розвиток та функціонування ринку технічних за¬со¬бів для сільського господарства України. Економіка АПК. 2011. № 3. С. 78-82.
 14. Кравчук В. І. Важливі аспекти наукових досліджень технічного забезпечення АПК. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 48-51.
 15. Лупенко Ю. О., Захарчук О. В. Могилова М. М. Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 5-12.
 16. Матеріально-технічне забезпечення агропродовльчого комплексу в контексті модернізації промисловості / Перебийніс В. І., Рогоза М. Є., Косарева Т. В., Перебийніс Ю. В. Вісник економічної науки України. 2019. № 1. С. 92-100.
 17. Могилова М. М., Білоусько Я. К., Підлісецький Г. М. Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 61-67.
 18. Могилова М. М. Основні засоби сільськогосподарських підприємств: стан, оцінка, відтворення : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 404 с.
 19. Навроцький Я. Ф. Прибуток як фактор попиту на техніку в галузі рослинництва. Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій : матеріали Шістнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 01 черв. 2017 р.). Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. С. 381-384.
 20. Народне господарство Української РСР у 1990 році: стат. щорічник / відп. за випуск В. В. Самченко. Київ: Техніка, 1991. 496 с.
 21. Петров В. М. Виробнича та ринкова політика провідних світових виробників сільськогосподарської техніки. Економіка АПК. 2013. № 12. С. 63-70.
 22. Петров В. М. Вплив структурних змін у сільському господарстві на формування машинно-трак¬тор¬них парків сільсько¬господарських підприємств. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. Сер. Економічні науки. 2014. Вип. 150. С. 253-261.
 23. Петров В. М. Проблеми і перспективи організації технічного сервісу імпортної сільськогосподарської техніки в Україні. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. 2006. № 11. С. 215-219.
 24. Підлісецький Г. М., Могилова М. М. Напрями наукових досліджень проблем відтворення та ринку основних засобів сільського господарства. Економіка АПК. 2011. № 7. С. 76-80.
 25. Підлісецький Г. М, Товстопят В. Л., Бурилко А. В. Матеріально-технічна база аграрного виробництва: стан та проблеми відтворення. АгроІнКом. 2008. № 5-6. С. 34-39.
 26. Погорілий Л. В. Сучасні проблеми землеробської механіки і машинознавства при створенні сільськогосподарської техніки нового покоління. Техніка АПК. 2003. № 11. С. 3-10.
 27. Сільське господарство України у 2018 році : стат. зб./ відп. за вип. О. М. Прокопенко. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 235 с.
 28. Соловей Д. Ю., Білоусько Я. К. Аналіз кон’юнктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні. Економіка АПК. 2014. № 1. С. 40-44.
 29. Технічне переоснащення машинно-тракторного парку / Адамчук В. В., Грицишин М. І., Третяк В. М., Сергєєва Н. В. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : матеріали Чотирнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників (м. Київ, 16-17 жовт. 2012 р.). Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. С. 115-128.
 30. Тренди ринку зернозбиральних комбайнів. The Ukrainian Farmer. 2019. № 5. С. 6.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_4_p_43_53.pdf