ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43;330.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004054
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційна індустріалізація в агропромисловому комплексі України / Осецький В.Л., Куліш В.А. // Економіка АПК. - 2020. - № 4 - С. 54

Мета статті – визначити теоретичні засади дослідження процесу інноваційної індустріалізації агропромислового комплексу, тенденції розвитку та особливості впровадження агроінновацій в Україні. Методика дослідження. У процесі дослідження використано комплекс таких загальнонаукових методів: діалектики – для пізнання процесів і явищ; емпіричний (щодо комплексної оцінки сучасного стану об’єкта дослідження); аналізу, порівняння та опису (визначення стану розвитку АПК та впровадження інновацій в агропромисловий комплекс) та специфічних методів, зокрема економіко-статистичні та графічний – для опису основних показників соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу України; монографічний (аналіз еволюції наукових поглядів учених на розуміння поняття «інновації в агропромисловому комплексі» («агроінновація»), аналіз стану інноваційної індустріалізації агропромислового комплексу); абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень, авторського визначення понять та формування висновків). Результати дослідження. На основі вторинного аналізу результатів емпіричних досліджень розкрито сутність понять інновація, агроінновація (або інновація в агропромисловому комплексі). Досліджено сучасний стан і тенденції розвитку агропромислового комплексу. Визначено основні агроінновації та проаналізовано їх використання. Розглянуто інновації для агропромислового комплексу, розроблені українськими дослідниками. Оцінено позицію України в Глобальному рейтингу інновацій. Проаналізовано позиції агропромислових підприємств у рейтингу інноваційності українських компаній. Визначено лідерів у впровадженні інновацій в агропромисловому комплексі за Mind Innovation Index 2019. Елементи наукової новизни. Наведено авторське визначення понять «агроінновація» та «інноваційна індустріалізація агропромислового комплексу». Набули подальшого розвитку дослідження видів та особливостей впровадження агроінновацій в процес функціонування агробізнесу, що виступає основою інноваційної індустріалізації агропромислового комплексу. Практична значущість. Одержані результати можуть бути використані при викладанні дисциплін «економічна теорія», «економічна політика», «макроекономіка», «національна економіка», а також для подальшого наукового вивчення процесів інноваційної індустріалізації агропромислового комплексу України. Табл.: 5. Рис.: 3. Бібліогр.: 34.
Ключові слова: агропромисловий комплекс; інновація; агроінновація; інновації в агропромисловому комплексі; інноваційна індустріалізація; Індекс інноваційності українських компаній; сільське господарство

Список використаних джерел

 1. Австралійці у пустелі побудували еко-ферму. UHBDP – Український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва. URL : https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/1051-avstralijtsi-pobuduvali-eko-fermu-u-pusteli.
 2. Автоматизована міні-ферма для вирощування полуниці. UHBDP – Український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва. URL : https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/771-avtomatyzyovana-mini-ferma-dlia-vyroshchuvannia-polunytsi.
 3. Американські розробники створили «розумну» домашню ферму. UHBDP – Український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва. URL : https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/806-amerikanski-rozrobniki-stvorili-rozumnu-domashnyu-fermu.
 4. Базилевич В. М. Передумови розроблення концепції розвитку АПК України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 2. С. 135-139. URL : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ppeu_2015_2_20.
 5. Бухвостов Ю. В. Детерминирующее воздействие инвестиций на формирование экономики инновационного типа (на примере аграрного сектора) : автореф. дис. на соискание учёной степени канд. экон. наук. Москва, 2009. 26 с.
 6. Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (2010-2018 рр.). Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/vtr_u.htm.
 7. Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності за 2001-2013 рр. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/vtr_kr_u.htm.
 8. Всеукраїнський хакатон аграрних інновацій: датчик концентрації вуглецю став кращою аграрною інновацією. UHBDP – Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва. URL : https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/726-vseukrajinskij-khakaton-agrarnikh-innovatsij-datchik-kontsentratsiji-vugletsyu-stav-krashchoyu-agrarnoyu-innovatsieyu.
 9. Глобальний інноваційний індекс (GII). Всесвітня організація інтелектуальної власності. URL : https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/.
 10. Долгошея Н. О. Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки. Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. 2011. № 1(55). С. 192—195.
 11. Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК / [І. М. Демчак, О. О. Митченок, Г. В. Трофімова та ін. Київ : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2019. 50 с.
 12. Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2018). Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/iosv_u.html.
 13. Кравченко В. Інновації та АПК: чому за таким союзом майбутнє. Mіnd – незалежний журналістський бізнес-портал. 27 вересня 2019 р. URL : https://mind.ua/publications/20202576-innovaciyi-ta-apk-chomu-za-takim-soyuzom-majbutne.
 14. ІТ інновації в агробізнесі. 8 ключових напрямків, про які Вам варто дізнатись. UHBDP – Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва. URL : https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/1306-it-innovatsii-v-ahro-biznesi-8-kliuchovykh-napriamkiv-pro-iaki-vam-varto-diznatys.
 15. ІТ технології в садівництві: система Pantheon Farming. UHBDP – Український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва. URL : https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/856-it-tekhnologiji-v-sadivnitstvi-sistema-pantheon-farming.
 16. Італійські науковці презентували ферми для вирощування рослин під водою. UHBDP – Український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва. URL : https://uhbdp.org/ua/ news/innovatsiji-v-apk/754-italijski-naukovtsi-prezentuvali-fermi-dlya-viroshchuvannya-roslin-pid-vodoyu.
 17. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2018 роки. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_e_bez.htm.
 18. Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2018). Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pdp/pdp_u/kzp_ek_vsmm_2010_2018_u.xlsx.
 19. Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2018). Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ fin/pssg/pssg_u/ksg_ek_2010_2018_u.xlsx.
 20. Кіндзерський Ю. В. Деіндустріалізація та її детермінанти у світі та в Україні. Економіка України. 2017. № 11. С. 48–72.
 21. Кот О. В. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку аграрного сектора економіки та його організаційно-економічне забезпечення. Проблеми науки. 2008. № 9. С. 30–37
 22. Муляр О. Д. Еволюція теорії інновацій та її розвиток в аграрній сфері виробництва. Вісник ЖНАЕУ. 2011. № 2. С. 50-61.
 23. Області використання дронів у сільському господарстві. UHBDP – Український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва. URL : https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/874-oblasti-vikoristannya-droniv-u-silskomu-gospodarstvi.
 24. Осецький В. Л., Куліш В. А. Інноваційна індустріалізація як нова модель реалізації євроінтеграційної макроекономічної політики України. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя : монографія. Київ : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2018. 536 с. С.162-182
 25. Первую в мире плавучую экоферму запустят в 2016 году. UHBDP – Український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва. URL : https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/663-pervuyu-v-mire-plavuchuyu-ekofermu-zapustyat-v-2016-godu.
 26. Попова О. В. Вопросы методологии управления инновационными процессами в АПК. Управления общественными и экономическими системами. 2007. URL : http://bali.ostu.ru/umc/zj2007_1.php.
 27. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України/з України: за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах (2010-2019). Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/inv_zd/pi_ak_ks_reg/pi_ak_ks_reg_2019u.xlsx.
 28. Україна посіла перше місце за темпами зростання імпорту до ЄС сільськогосподарської продукції. Mіnd – незалежний журналістський бізнес-портал. URL : https://mind.ua/news/20202407-ukrayina-posila-pershe-misce-za-tempami-zrostannya-importu-do-es-silskogospodarskoyi-produkciyi.
 29. Ферми майбутнього — це вертикальні хмарочоси. UHBDP – Український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва. URL : https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/690-fermi-majbutnogo-tse-vertikalni-khmarochosi.
 30. Шпикуляк О. Г., Грицаєнко М. І. Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері: менеджмент та ефективність : монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 424 с.
 31. Шумпетер Й. Теория экономического развития / пер. с нем. В. С. Автономова [и др.].Москва : Прогресс, 1982. 455 с.
 32. Янковська О. І. Особливості інновацій в сільському господарстві. Економіка ХХІ століття : виклики та проблеми : матеріали Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, листоп. 2009 р.) / [ред. кол. Ф. Г. Ващук] / М-во освіти і науки, Закарп. держ. ун-т. Ужгород : ЗакДУ, 2010. С. 304—308.
 33. Mind Innovation Index 2019: штучний інтелект, але піратський софт. Mіnd – незалежний журналістський бізнес-портал. URL : https://mind.ua/publications/20203121-mind-innovation-index-2019-shtuchnij-intelekt-ale-piratskij-soft.
 34. Osetskyi Valerii, Kulish Viktoriia. Investment cooperation of Ukraine and the countries of the European Union. Economics & Education. Riga, 2018. № 03(01). P. 14-22.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_4_p_54_65.pdf