ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [338.1+332.2]:[061+63+004] DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004080
Управління та інформаційне забезпечення

Шляхи цифрової трансформації сільськогосподарського дорадництва в Україні / Бакун Ю.О., Саяпін С.П. // Економіка АПК. - 2020. - № 4 - С. 80

Мета статті – обґрунтувати доцільність створення бінарної системи дорадництва, яка представлена структурою класичного дорадництва, провідними аграрними закладами вищої освіти (ЗВО), науковими установами з використанням технологічної вебплатформи електронного дорадництва. Визначити роль громадської організації «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» (НАСДСУ) у трансформаційних процесах. Методика дослідження. Застосовано методологію цифрової та інформаційної економіки, методи економічного й статистичного аналізу, теорію створення, накопичення, монетизації та амортизації інформації для обґрунтування використання бінарної системи дорадництва. Результати дослідження. Проаналізовано досвід становлення інституції та практичного впровадження системи дорадництва на початку 2000-х років за рахунок централізованих бюджетних ресурсів. Зроблено висновок, що на той час у дорадництва практично була відсутня системна клієнтська база та наявний суттєвий недолік – відсутність платформи для накопичення знань з актуальних питань розвитку сільських територій. Наведено результати дослідження щодо затребуваності дорадчих послуг поряд із констатацією суттєвого низького використання основних технологій на рівні домогосподарств малих товаровиробників. Проаналізовано потенціал наукового й дорадчого забезпечення, поряд із потенційними клієнтами системи сільськогосподарського дорадництва. Визначено, що в системі надання дорадчих послуг, незважаючи на наявний потенціал, в незначному ступені були задіяні аграрні університети та наукові установи. При цьому задекларований дорадчий потенціал пропонувався здебільшого формально. Запропоновано концепцію системи бінарного дорадництва як поєднання на базі цифрової платформи зусиль професійної науки з діяльністю сертифікованих дорадників. Акцентовано увагу як на збереженні соціально орієнтованих дорадчих послуг, так і монетизації даної діяльності з використанням потенціалу цифрової платформи, а також пріоритетні напрями накопичення знань по ключових питаннях аграрної сфери. Елементи наукової новизни. Запропоновано напрями цифрової трансформації сільськогосподарського дорадництва з поєднанням професійних сертифікованих дорадників, освітніх та наукових установ на базі цифрової електронної платформи. Практична значущість. Представлено реалізовані напрями цифрової трансформації сільськогосподарського дорадництва, направлені на практичну значимість для всіх учасників дорадчого процесу. Табл.: 3. Рис.: 5. Бібліогр.: 29.
Ключові слова: цифрова трансформація сільськогосподарського дорадництва; затребуваність дорадчих послуг; цифрова платформа; електронне сільськогосподарське дорадництво; цифровий розрив; домогосподарства; державне фінансування дорадництва

Список використаних джерел

 1. Безкровний М. Державне регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності, Ефективна економіка. 2017. № 6. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5675 (дата звернення: 15.03.2020 р.).
 2. Дослідження ринку дорадчих послуг в Україні. ADP НАСДСУ. Дорада, 2019. 23 с.
 3. Досягнення рівноваги на потенційному ринку землі України в умовах макроекономічної нестабільності / Скрипник А., Ткачук В., Андрющенко В., Букін Е. Економіка АПК. 2019. № 2. С. 19-32.
 4. Замрига А. В. Сільськогосподарське консультування як дієвий інструмент реалізації інноваційних процесів. Ефективна економіка. 2015. № 9. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4331.
 5. Кількість підприємств (Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. [74.90]), одиниць: Платформа ефективного регулювання. URL : https://regulation.gov.ua/catalogue/index-item/id93054/graph (дата звернення: 21.02.2020 р.).
 6. Коваленко Т. До питання сільськогосподарської дорадчої діяльності. URL : http://agro-business.com.ua/agro/u-pravovomu-poli/item/1852-do-pytannia-silskohospodarskoi-doradchoi-diialnosti.html (дата звернення: 16.02.2020 р.).
 7. Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2018 році. Статистичний бюлетень. Київ: Державна служба статистики України, 2018. URL : http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/opsgd/oschd_2018_xl.xlsx.
 8. Про затвердження вартості соціально спрямованих дорадчих послуг: Наказ Міністерства аграрної політики та Міністерства економіки України №816/394 від 21.11.2007 року. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1330-07 (дата звернення: 19.02.2020 р.).
 9. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва на період до 2015 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України №303-р від 23.05.2012 р. URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/245240644 (дата звернення 19.02.2020 р.).
 10. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність : Закон України № 1807-IV від 17.06.2004 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-15 (дата звернення 19.02.2020 р.).
 11. Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва: Розпорядження КМУ №1098-р від 31.10.2011 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-%D1%80 (дата звернення 19.02.2020 р.).
 12. Реєстр сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників URL : https://agro.me.gov.ua/ua/file-storage/reyestr-silskogospodarskih-doradnikiv-i-ekspertiv-doradnikiv (дата звернення 16.02.2020 р.).
 13. Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб URL : https://agro.me.gov.ua/ua/file-storage/reyestr-doradchih-sluzhb-ta-doradnikiv (дата звернення 16.02.2020 р.).
 14. Сільськогосподарське дорадництво повинно сконцентруватися на інвестиціях (Німецько-український агрополітичний діалог, 2019). URL : https://apd-ukraine.de/ua/1131-silskogospodarske-doradnitstvo-povinno-skontsentruvatisya-na-investitsiyakh (дата звернення 21.03.2020 р.).
 15. Скрипник А., Букін Е. Аналіз ефективності та ризиків інновацій в аграрному секторі економіки України : монографія. Київ : ЦП Компринт, 2016. 324 c.
 16. Скрипник А. В., Саяпін С. П Інформаційне забезпечення в дорадництві з використанням сучасних інноваційних Інтернет-технологій. Економіка АПК. 2019. № 12. C. 46-60. URL : http://eapk.org.ua/contents/2019/12/46.
 17. Скрипник А. В., Стариченко Є. М. Методичні підходи до визначення інтегрального показника продовольчої безпеки. Економіка АПК. 2017. № 9. С. 25-33.
 18. Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2018 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств). URL : http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/soc_ek_stan_dom_2018.zip (дата звернення 28.10.2019 р.).
 19. Соціально-економічний розвиток України. Архів 2019. URL : http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/so_ek_r_u/soekru_u/arh_soekru_19.htm.
 20. Сучасні інформаційно-консультаційні технології в дорадництві : монографія / Т. П. Кальна-Дубінюк, К. Г. Рогоза, В. В. Самсонова, І. П. Кудінова, М. В. Бесчастна, М. М. Гнідан, Ю. В. Дубінюк, С. І. Данилюк, О. І. Бас. Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2017. 216 с.
 21. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2019 року. Статистичний збірник. URL : http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2019/zb_chnn2019.pdf (дата звернення 20.03.2020 р.).
 22. Babu S, C., JoshiP. K. Agricultural Extension Reforms in South Asia//Elsevier Science; June 2019. URL : https://www.elsevier.com/books/agricultural-extension-reforms-in-south-asia/babu/978 (дата звернення 15.03.2020 р.).
 23. Bahn H., McAleer P. U.S. Agricultural Extension Services: Adapting Farmer Education to Contemporary Market Requirements1. URL : http://www.ncap.res.in/Contract_%20farming/Resources/12.1%20Henry%20Bahn.pdf (дата звернення 16.03.2020 р.).
 24. Digital Economy Report 2019 - Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries (UNCTAD/DER/2019), Retrieved from: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf (дата звернення 17.03.2020 р.)
 25. Feder G., Willet A., Zijp W. Agricultural Extension: Generic Challenges and Some Ingredients for Solutions//World Bank Policy Research Working Paper No. 2129 a. Apr 2016. URL : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=620481 (дата звернення 10.03.2020 р.).
 26. Global Review of Good Agricultural Extension and Advisory Service Practices (FAO) (2008) Rome. URL : http://www.fao.org/3/i0261e/i0261e00.htm
 27. Mahdi M. Al-Kaisi, Elmore R., Miller G. Kwaw-Mensah D. Extension Agriculture and Natural Resources in the U.S. Natural Sciences Education. Vol. 44. 2015. рp. 26-33. URL : http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1833&context=agronomyfacpub (дата звернення 18.03.2020 р.).
 28. Morton, W., J.H. Lois, and J.G. Arbuckle, Jr. Shifts in farmer uncertainty over time about sustainable farming practices and modern farming’s reliance on commercial fertilizers, insecticides and herbicides. J. Soil Water Conserv. 68:1–12. 2013. Doi:10.2489.
 29. Srivastava R. B., Selvamurthy W. Innovations in Agro Animal TechnologiesElsevier Science; June 2019. URL : https://www.goodreads.com/book/show/44243890-innovations-in-agro-animal-techno (дата звернення 26.02.2020 р.).
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_4_p_80_93.pdf