ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [631.15:636]:[631.158:658.32] DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202005108
Наукова дискусія

Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі в умовах трансформації господарювання / Дюк А.А. // Економіка АПК. - 2020. - № 5 - С. 108

Мета статті – охарактеризувати тенденції організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі в умовах трансформації господарювання. Методика дослідження. Виклад матеріалу відповідно до поставленої мети побудовано на методології: пізнання теоретичних положень підприємництва; критеріїв організаційно-економічної соціалізації; аналізі складу організаційних форм господарювання; висвітленні характеристик результативності підприємницької діяльності з проєкцією на соціально-економічне становище сільських територій, зайнятість, оплату праці тощо. Результати дослідження. Теоретико-методично обґрунтовано взаємозв’язок економічних і соціальних ознак підприємництва в механізмі ринкового господарювання. Охарактеризовано сутність соціалізації підприємництва як функціональної основи у побудові соціально спрямованої економіки. Систематизовано критерії практики соціалізації підприємництва з позиції поширення організаційно-правових структур господарювання. Оцінено й доведено методичний зв'язок економічної соціалізації сільськогосподарських підприємств з чинниками структури та соціально-економічної ефективності їх діяльності. Елементи наукової новизни. Визначено критерії організаційно-економічної соціалізації підприємництва і доведено методичну доцільність застосування міждисциплінарного підходу в здійсненні аналізу ефективності господарювання на селі. Практична значущість. Результати дослідження можуть використовуватися для обґрунтування соціальної ефективності організаційно-правових структур і результативності діяльності сільськогосподарських підприємств, а також для оцінки перспективи сільського розвитку. Табл.: 6. Рис.: 1. Бібліогр.: 26.
Ключові слова: підприємництво; господарювання; соціалізація; організаційні форми підприємств; структура та ефективність виробництва

Список використаних джерел

 1. Башнянин Г. І., Гончарук Л. Я., Михайляк І. В. Соціалізаційна ефективність економічних систем за умов посилення глобалізаційних процесів. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.14. С. 189–197.
 2. Вебер, Макс. Господарство і суспільство: нариси соціології розуміння / з нім. пер. М. Кушнір. Київ, 2012. 1112 с.
 3. Дієсперов В. С. Еволюція сільськогосподарських підприємств. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 290 с.
 4. Економічний енциклопедичний словник : у 2-х т. Т. 1 / за ред. С. В. Мочерного. Львів : Світ, 2005. 616 с.
 5. Економічний енциклопедичний словник : у 2-х т. Т. 2 / за ред. С. В. Мочерного. Львів : Світ, 2005. 568 с.
 6. Жук В. М. Обіг земель сільськогосподарського призначення за селозберігаючою моделлю аграрного устрою України: наукова доповідь. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 128 с.
 7. Кантильон Р. К вопросу о сущности предпринимателей. Санкт-Петербург : Литера плюс, 2006. 220 с.
 8. Каталог соціальних підприємств України 2016– 2017 роки. Довідкове видання. Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2017. URL : https://drive.google.com/file/d/151lNaCLownZVph-lAgcZpk3Esp79sicw/view (дата звернення: 28. 12. 2019).
 9. Лопатинський Ю. М. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади. Чернівці : Рута, 2006. 344 с.
 10. Макаренко П. М. Моделі аграрної економіки. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2005. 682 с.
 11. Марк Блауг. 100 великих экономистов до Кейнса / пер. с англ. под ред. A. A. Фофонова. Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2005. 352 с.
 12. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність : монографія / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 13. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М. та ін. Київ, 2016. 430 с.
 14. Романова Л. В. Становлення підприємництва в сільському господарстві. Київ : ІАЕ, 1997. 272 с.
 15. Сільське господарство України в 2018 р. : стат. зб. Київ, 2019. 134 с.
 16. Сміт Адам. Дослідження про природу і причини багатства народів / пер. з англ. О. Васильєв, М. Межевікіна, А. Малівський. Київ : Наш формат, 2018. 736 с.
 17. Соціологічна енциклопедія / укладач В. Г. Городяненко. Київ : Академвидав, 2008. 456 с. (Серія «Енциклопедія ерудита»).
 18. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року / [Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, В. М. Заяць та ін.] ; за ред. М. Й. Маліка. Київ : ННЦ «ІАЕ». 2013. 50 с.
 19. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року / [Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г. та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2020. 60 с.
 20. Типи і види соціалізації економічних систем / Г. І. Башнянин, Б. В. Кульчицький, Л. Я. Гончарук, А. І. Тесля. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.14. С. 204–210.
 21. Формування об’єднаних територіальних громад у сільській місцевості (інформаційно-аналітичний огляд) / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Булавка та ін. Київ. : ННЦ «ІАЕ», 2020. 60 с.
 22. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2009. 480 с.
 23. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 73-82.
 24. Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2011. 244 с.
 25. Яхно П. Т. Соціалізація економіки та індивідуалізація споживчого ринку як необхідної передумови національного розвитку. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. Вип. 2 (80). С. 12–17.
 26. Oleksandr Shpykuliak, Ilona Bilokinna. “Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of evelopment of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. 2019. Р. 249–255. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_5_p_108_117.pdf