ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.9:338.439.02 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202005006
Аграрна політика і реформування

Аграрні трансформації та селянські господарства в системі продовольчої безпеки України / Гладій М.В., Лузан Ю.Я. // Економіка АПК. - 2020. - № 5 - С. 6

Мета статті – виділити основні етапи та визначити результативність ринкових трансформацій аграрного сектору економіки за роки незалежності України, обгрунтувати необхідність удосконалення державного регулювання аграрного ринку, зокрема щодо створення рівних конкурентних передумов для розвитку всіх типів суб'єктів господарювання, визначити роль і місце селянських господарств у системі продовольчої безпеки України. Методика дослідження. Використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: логічний – для визначення соціально-економічних тенденцій; економіко-математичний, статистичний та порівняльний – для аналітичних розрахунків; системного підходу – з метою обґрунтування пропозицій з удосконалення регулювання ситуативних змін в аграрній економіці; монографічний – для опрацювання фахових публікацій із зазначеної тематики. Результати дослідження. Узагальнено процеси та результативність ринкових трансформацій аграрного сектору економіки України, визначено позитивні та негативні тенденції, доведено важливість функціонування селянських господарств у системі агропромислової діяльності, їх роль і місце у продовольчому забезпеченні населення та розвитку сільських територій. Обґрунтовано шляхи створення рівних конкурентних передумов для ефективного розвитку суб’єктів всіх форм господарювання, необхідність зміни акцентів застосування ринкових механізмів регулювання ситуативних змін на сучасному етапі розвитку аграрної сфери України. Елементи наукової новизни. Дістали подальшого розвитку шляхи удосконалення державної аграрної політики, визначено необхідність збільшення уваги держави до підтримки розвитку дрібних виробників, зокрема селянських господарств, збереження природного ресурсу земель сільськогосподарського призначення, вирішення соціально-економічних проблем села, коригування структурної політики в системі агропромислової діяльності. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути враховані при підготовці окремих проєктів законодавчих актів, поглибленні наукових досліджень, у навчальному процесі, в практичній діяльності органів державного управління, самоврядування та учасників аграрного ринку. Табл.: 5. Рис.: 2. Бібліогр.: 26.
Ключові слова: аграрний сектор; селянські господарства; аграрний ринок; ринкові трансформації; землекористування; продовольча безпека

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Агропромислові формування нового типу агропромислового виробництва в контексті розвитку вітчизняного сільського господарства. Економіка АПК. 2013. № 1. С. 3-16.
 2. Андрійчук В. Г. Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів та її наслідки. Економіка АПК. 2009. № 2. С. 3-9.
 3. Бородіна О. М. Убезпечення сільського розвитку життя: європейська політика, орієнтири для України. Економіка АПК. 2020. № 2. С. 20–33.
 4. Гадзало Я. М., Лузан Ю. Я. Земельна реформа: проблеми і перспективи розвитку аграрної економіки. Економіка АПК. 2017. № 1. С. 5–14.
 5. Гайдуцький П. І. Незабуті реформи в Україні 1991–2017. Благодійна організація «Інститут стратегічних оцінок». Київ : ДКС-центр, 2017. 849 с.
 6. Гайдуцький П. І. Правда про ринок землі. Київ : ДКС-центр, 2020. 57 с.
 7. Гладій М. В., Лузан Ю. Я. Земельна реформа: сучасні проблеми і шляхи вирішення. Економіка АПК. 2020. № 2. С. 6–20.
 8. Жук В. М. Обіг земель сільськогосподарського призначення за селозберігаючою моделлю аграрного устрою України: наук. доп. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 127 с.
 9. Жук В. М., Бездушна Н. С., Попко Є. Ю. Капіталізація національного багатства України: вартість земель сільськогосподарського призначення : наук. доп. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 47 с.
 10. Кропивко М. М. Економіка розвитку селянських господарств України : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016, 328 с.
 11. Кропивко М. Ф. Аграрні перетворення в Україні на рубежі ХХ–ХХІ ст. Економіка АПК. 2015. № 11. С. 125–128.
 12. Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення : наук. доп. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 40 с.
 13. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Теоретико-методологічне і нормативно-правове забезпечення трансформації аграрного сектору України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження. Економіка АПК. 2015. № 7. С. 5–24.
 14. Модернізація державної політики розвитку аграрної сфери України: виклики, шляхи вирішення : монографія / Гадзало Я. М., Гладій М. В., Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Київ : Аграрна наука, 2020. 330 с.
 15. Політика сільського розвитку на базі громад в Україні : наук. доп. / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук О. М. Бородіної, чл.-кор. НААН, д-ра екон. наук І. В. Прокопи, д-ра екон. наук О. Л. Попової ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2015. 70 с.
 16. Розвиток аграрної сфери економіки в умовах децентралізації управління в Україні / Гадзало Я. М., Гладій М. В., Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Київ : Аграрна наука, 2018. 327 с.
 17. Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки / Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 374 с.
 18. Саблук П. Т. Агроекономічні трансформації в Україні: напрями та перспективи розвитку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 378 с.
 19. Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Аграрна політика та чинники її реалізації. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 6–17.
 20. Федоров М. М. Земельна реформа і розвиток ринку земельних відносин. Економіка АПК. 2011. № 7. С. 55–60.
 21. Фокс Джефф. Торговельна політика США – час почати спочатку. Економіка України. 2017. № 5-6. С. 16-30. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2017_5-6_4.
 22. Хвесик М. А., Бистров І. К., Клиновий Д. В. Природні ресурси у фінансово-економічному забезпеченні розвитку об’єднаних територіальних громад. Київ : ДУ «ІЕПР» НААН, 2018. 34 с.
 23. Ходаківська О. В., Могильний О. М. Селянське питання. Від общинного землеволодіння до економічних агрохолдингів. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2020. 184 с.
 24. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2009. 470 с.
 25. Шпичак О. М. Боднар О. В. Проблеми власності та формування ринку землі сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2012. №12. С. 3–9.
 26. Шпичак О. М. Рівень цін земель сільськогосподарського призначення – запорука ефективного функціонування їх ринку. Економіка АПК. 2013. № 3. С. 38–43.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_5_p_6_21.pdf