ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.15:338.58:633.033 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202006027
Економіка агропромислового виробництва

Вплив рівня інтенсивності виробництва на формування ефективної структури витрат у рослинництві / Шиян Д.В., Ляліна Н.С., Гончарова К.І. // Економіка АПК. - 2020. - № 6 - С. 27

Мета статті – здійснити оцінку взаємозв’язку між рівнем урожайності та абсолютною і відносною величиною витрат на виробництво пшениці, кукурудзи на зерно та соняшнику. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичний метод пізнання, системний підхід до вивчення економічних явищ і процесів; монографічний метод (аналіз наукових здобутків вітчизняних і зарубіжних учених з проблем теорії та практики забезпечення ефективного формування витрат у сільськогосподарських підприємствах). Зі спеціальних методів дослідження використано абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень та формулювання висновків); економіко-статистичні (при визначенні впливу рівня інтенсивності на величину та ефективність витрат основних видів продукції рослинництва, встановленні характеру їх залежності); графічний (при побудові графічних зображень досліджуваних процесів). Результати дослідження. Встановлено, як інтенсивність виробництва впливає на формування ефективності виробництва основних видів сільськогосподарських культур (пшениці, кукурудзи на зерно, соняшнику). Також визначено характер та ступінь залежності між рівнем урожайності основних сільськогосподарських культур та абсолютною і відносною величиною витрат на їх виробництво. Усе це дозволило сформувати передумови для забезпечення розвитку сільського господарства, зокрема галузі рослинництва. Елементи наукової новизни. Дістала подальшого розвитку кількісна оцінка впливу інтенсивності виробництва на формування ефективності витрат у рослинництві, з обґрунтуванням зміни їх абсолютної і відносної структури. Практична значущість. Використання одержаних результатів дозволить визначати вплив зміни структури витрат залежно від рівня інтенсивності виробництва на урожайність основних сільськогосподарських культур, а також урахування даної обставини при обґрунтуванні стратегії розвитку галузі рослинництва. Табл.: 5. Рис.: 2. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: витрати; структура витрат; постійні і змінні витрати; інтенсивність виробництва; урожайність; ефективність; рентабельність виробництва; рослинництво

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Виклики агробізнесу: пошук відповідей. Економіка АПК. 2015. № 5. С. 12-22.
 2. Дем’яненко С. І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві : навч. посіб. Київ : Київ. нац. екон. ун-т., 1998. 264 с.
 3. Москаленко В. Управління витратами сільськогосподарських підприємств. Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи: зб. наук. праць: у 2-х ч. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2017. Ч. 2. С. 250-252.
 4. Моссаковський В. Б., Костякова А. А., Кононенко Т. В. Особливості розрахунку точки беззбитковості в аграрній сфері. Економіка АПК. 2009. № 9. С. 73-78.
 5. Нагорнюк О. П. Формування виробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2014. № 6. С. 96-102.
 6. Проданчук М. А. Теоретичні засади обліку витрат та калькулювання в системі управління витратами. Економіка АПК. 2012. № 2. С. 62-65.
 7. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю. О. Лупенко, П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк та ін. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 26-38.
 8. Свиноус І. В., Шпичак О. М. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність : монографія. Київ : ІАЕ, 2008. 320 с.
 9. Цап В. Д. Проблеми витрат виробництва зрошувального землеробства в умовах сучасних змін у податковому законодавстві. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 57-66.
 10. Шиян Н. І. Структура витрат як фактор формування рівня ефективності галузі м’ясного скотарства. Економіка АПК. 2015. № 12. С. 44-49.
 11. Benjamin C. А., Sheldon I. M. R&D Concentration Under Endogenous Fixed Costs: Evidence from Genetically Modified Corn Seed. American Journal of Agricultural Economics. 2017. 99, Issue 5. Р. 1265-1286. https://doi.org/10.1093/ajae/aax036.
 12. Lence S. H. Farmland Prices in the Presence of Transaction Costs: Reply. American Journal of Agricultural Economics. 2002. 84, Issue 2. Р. 530-531. https://doi.org/10.1111/1467-8276.00316.
 13. Matošková D. Competitiveness in the production of selected crops from the perspective of variable costs. Agricultural Economics. Czech. 2004. 50. Р. 514-523. https://doi.org/10.17221/5242-AGRICECON.
 14. Michler J., Tjernström E., Verkaart S., Mausch K. Money Matters: The Role of Yields and Profits in Agricultural Technology Adoption. American Journal of Agricultural Economics. 2019. Vol. 101, Issue 3. P. 710-731. https://doi.org/10.1093/ajae/aay050.
 15. Střeleček F., Kollar P. Evaluation of the effectiveness of intensification costs. Agricultural Economics. Czech. 2002. 48. Р. 399-406. https://doi.org/10.17221/5344-AGRICECON.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_6_p_27_36.pdf