ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.4:339 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202006098
Наукова дискусія

Парадигма функціонального підходу до проявів ризику в діяльності аграрних підприємств в умовах ринку / Павленчик Н.Ф., Горбонос Ф.В., Павленчик А.О., Скриньковський Р.М. // Економіка АПК. - 2020. - № 6 - С. 98

Мета статті – розглянути природу та особливості виникнення ризиків в окремих сегментах ринку сільськогосподарської продукції та обґрунтувати їх функції, які можуть проявлятися в процесі діяльності аграрних підприємств у ринковому середовищі. Методика дослідження. На основі емпіричного методу, шляхом анкетування та опитування, визначено основні загрози та рівень можливих ризиків на ринку сільськогосподарської продукції за його сегментами. На засадах методу функціонального підходу, з використанням елементів графічно-просторового опису, встановлено сукупність функцій ризику, який присутній на усіх етапах діяльності підприємства в ринкових умовах та досліджено їх за сегментами. Результати дослідження. Обґрунтовано природу походження ризиків діяльності аграрних підприємств в умовах ринку. Визначено необхідність використання аналітичного комплексного підходу до оцінювання можливих ризиків та встановлення причини їх виникнення і сферу походження. Намічено заходи держави у напрямі вдосконалення управління ризиками, зменшення їх початкового рівня та зведення до мінімального, з метою створення сприятливих умов для діяльності аграрних підприємств у ринковому середовищі. Елементи наукової новизни. Представлено авторський методичний підхід до розуміння сутності «ризику», згідно з яким він трактується як дія суб’єкта на основі усвідомленого прийняття рішення в ситуації невизначеності. Сформовано алгоритм ризику в ринковому механізмі, у контексті можливих загроз. Ключовим в алгоритмі визначено прагнення суб’єкта ринку до задоволення власного інтересу, який у свою чергу слугує рушійною силою соціально-економічного розвитку суспільства. Практична значущість. Ризики в будь-якій економічній діяльності підприємств внаслідок дії об’єктивних природних та економічних законів ринкового механізму й конкуренції неминучі. Звідси існує вірогідність, що саме обґрунтована якісна оцінка загроз і можливих наслідків ризику, а також ефективне управління ними можуть визначати успішну діяльність господарюючих суб’єктів. Особливо важливо встановити причини їх виникнення і сферу походження. Конструктивна і ґрунтовна поведінка суб’єкта щодо управління ризиком може стимулювати прийняття виправданого рішення, незважаючи на те, що інтерес, наміри і націленість у часі провокують у суб’єкта активність і певною мірою авантюризм дії, що може призвести до дестабілізації ситуації. У цьому й проявляється сутність підґрунтя ризику. Табл.: 4. Рис.: 7. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: загроза; ризик; підприємство; ринок; функції ризику; управління ризиком

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних під-приємств: теорія, методика, аналіз. Київ : КНЕУ, 2005. 292 с.
 2. Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска / пер. с англ. А. Марантиди. Москва : ОлимпБизнес, 2000. 400 с.
 3. Іваницька С. Д. Використання бюджетних коштів на підтримку сільськогосподарського виробництва. Економіка АПК. 2003. № 6. С. 89–93.
 4. Концепція державної програми створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005-2010 роки. Офіційний вісник України. 2004. № 32. С. 110–113.
 5. Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск менеджмента / пер. с англ. ; науч. ред. В. Б. Минасян. Москва : Юртай, 2011. 390 с.
 6. Лупенко Ю. О., Шолойко А. С. Перспективні способи фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 44-50.
 7. Михайленко О. М. Регіональні особливості динаміки роздрібного товарообігу України в період ринкових перетворень. Вісник Львівської комерційної академії. Сер.: Економіка. Львів : Вид-во ЛКА, 2005. Вип. 19. С. 287–295.
 8. Мороз О. В., Логоша Р. В., Підвальна О. Г. Нормативно-правова регламентація процесу формування ринкових механізмів в аграрній економіці. Економіка АПК. 2019. № 5. С. 27 - 39.
 9. Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я. Ціновий фактор у розвитку сільськогосподарського виробництва. Економіка АПК. 2011. № 9. С. 3-9.
 10. Словарь современных экономических и правовых терминов / [Шимов В. Н., Тур А. Н., Стах Н. В., Каменков В. С., Мальченко С. Н.]. Минск : Технология, 1999. 800 с.
 11. Стаханов В. Н. Экономика инфраструктуры общественного производства. Ростов на Дону : РИСХМ, 1989. 315 с.
 12. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2012. 182 с.
 13. Червен І.І., Крючков С.В. Формування інноваційного розвитку економіки. Молодий вчений. 2018. № 1 (53). С. 1006-1009.
 14. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 73 - 82.
 15. Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия / гл. ред. А. М. Румянцев. Москва : Сов. энциклопедия, 1979. 625 с.