ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.02 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202007020
Аграрний ринок

Формування і реалізація державної політики продовольчої безпеки України / Скидан О.В., Литвинчук І.Л., Николюк О.М., Пивовар П.В., Іванюк О.В., Гринишин В.Є. // Економіка АПК. - 2020. - № 7 - С. 20

Мета статті – розвинути теоретичні положення та розробити методичні і практичні рекомендації щодо формування нового комплексного багаторівневого механізму управління ключовими складовими проблеми національної продовольчої безпеки. Методика дослідження. У процесі дослідження використано: метод аналітичних узагальнень – для систематизації трактувань і поглядів на продовольчу безпеку, основних положень національної й міжнародної нормативно-правової бази; методи стратегічного планування – для окреслення напрямів політики формування продовольчої безпеки; графічний – для наочності презентації складових елементів механізму формування продовольчої безпеки. Результати дослідження. Розглянуто сучасні тенденції у формуванні продовольчої безпеки й запропоновано на їх основі новітню доктрину продовольчої безпеки, положення якої ув’язують в єдиний механізм та уможливлюють забезпечення управління продовольчою безпекою з економічної, екологічної, організаційної, нормативної та соціальної позицій. Елементи наукової новизни. Імплементація розробленого авторами механізму дозволить подолати наявні недоліки процесу публічного управління продовольчою безпекою, оскільки системно закладає ряд регуляторних механізмів впливу на процес формування продовольчої безпеки та передбачає створення новаторської системи організованого моніторингу за відповідним процесом із застосуванням сучасних технологій з метою підготовки актуальних рекомендацій та прийняття управлінських рішень. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використанні в процесі розробки національної доктрини продовольчої безпеки та Закону України «Про продовольчу безпеку». Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: продовольча безпека; загрози продовольчій безпеці; політика; публічне управління; доктрина; інструменти продовольчої безпеки; механізм реалізації

Список використаних джерел

 1. Европейский план действий в области пищевых продуктов и питания на 2015-2020 гг. Publications WHO Regional Office for Europe UN City, Copenhagen, Denmark. URL : https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/294475/European-Food-Nutrition-Action-Plan-20152020-ru.pdf.
 2. Конституція України : Закон України № 254к/96-ВР від 28.06.1996. URL : https://ips.ligazakon.net/document/z960254k?an=&ed=2004_12_08&dtm (дата звернення 03.05.2020 р.).
 3. Про державну цільову підтримку сільського господарства України : Закон України № 1877-IV від 24.06.2004 r. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text (дата звернення 05.05.2020 р.).
 4. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року : Закон України № 1877-IV від 18.10.2005. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2982-IV#Text (дата звернення 10.05.2020 р.).
 5. Про основи національної безпеки України : Закон України № 64-IV від 19.06.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text (дата звернення 13.05.2020 р.).
 6. Про продовольчу безпеку України : проєкт Закону України № 8370-I від 28.04.2011. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF6GI01G.html (дата звернення 16.05.2020 р.).
 7. Про продовольчу безпеку України : пропозиції Президента до Закону України №8370-I vid 10.01.2012. URL : https://ips.ligazakon.net/document/view/bf6gi01o?an=3&ed=2012_01_10). (дата звернення 26.05.2020 р.).
 8. Codex Alimentarius Food and Agriculture organization of the United Nations World Health organization, FAO/WHO, Rome. URL : https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=7xwq6KDpunwC&oi=fnd&pg=PR9&dq=FAO/WHO+Codex+Alimentarius&ots=pM9-pI83FB&sig=zQjho-jli93L7Hh1elLSYnZfnCk&redir_esc=y#v=onepage&q=FAO%2FWHO%20Codex%20Alimentarius&f=false.
 9. Consolidated Annual Activity Report 2017. Report jointly prepared by EFSA. URL : https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/ar2017.pdf.
 10. Food Standards and Labeling Policy Book. Publications USDA, 2008. URL : https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/7c48be3e-e516-4ccf-a2d5-b95a128f04ae/Labeling-Policy-Book.pdf?MOD=AJPERES.
 11. Food safety Modernization Act. Food Safety Magazine, 2011. URL : https://www.foodsafetymagazine.com/?id=4005&sub=sub2.
 12. Safe Food for Canadians Regulations. Publications CHFA, 2018. URL : https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-108/index.html.
 13. Strategy 2020. Trusted science for safe food. Report jointly prepared by EFSA. URL : https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/strategy2020.pdf.
 14. The Food Safety Modernization Act. Report jointly prepared by FSMA. URL : https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/full-text-food-safety-modernization-act-fsma.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_7_p_20_32.pdf