ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.3:631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008013
Економіка агропромислового виробництва

Методичні аспекти визначення розміру втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні земельних ділянок для інших цілей / Нечипоренко О.М., Матвієнко А.П. // Економіка АПК. - 2020. - № 8 - С. 13

Мета статті – дослідити генезис механізму відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та запропонувати окремі напрями його вдосконалення. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи: монографічний, історичний і логічний (для ретроспективного огляду відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва), порівняння (для зіставлення проіндексованих нормативів за різними підходами), графічний (для наочного відображення одержаних результатів), узагальнення (для формулювання висновків). Результати дослідження. З метою подальшого удосконалення державного регулювання охорони й раціонального використання земель проведено аналіз механізму одного з його ключових економічних важелів – відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у разі вилучення угідь та їх використання у цілях, відмінних від ведення сільського та лісового господарства, обмеження прав власників і землекористувачів та погіршення якості земель. Розглянуто можливі підходи до осучаснення нормативів відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва на основі їх індексації з використанням індексів цін реалізації сільськогосподарської продукції та інфляції. Проведено порівняльну характеристику між ними й показниками нормативної грошової оцінки угідь. Елементи наукової новизни. Набуло подальшого розвитку дослідження нових методичних підходів до встановлення нормативів та визначення розміру втрат сільськогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню при вилученні земельних ділянок для інших цілей, що ґрунтується на використанні нормативної грошової оцінки угідь. Практична значущість. Застосування осучаснених нормативів відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва в нових економічних умовах дасть змогу збільшити надходження до місцевих бюджетів, сприятиме раціональному використанню та запобіганню необґрунтованого вилучення угідь. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; охорона земель; державне регулювання використання земель; сільськогосподарські угіддя; нормативна грошова оцінка; індексація

Список використаних джерел

 1. Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України: актуальні проблеми практичної теорії : монографія. Київ : Знання, 2005. 445 с.
 2. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності, та розпорядження ними : Рішення Рахункової палати України від 06.03.2018 р. № 4–5. URL : https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2018/4-5_2018/zvit_4-5_2018.pdf.
 3. Земельний кодекс Української РСР від 08.07.1970 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2874%D0%B0-07/ed19700708#Text (дата звернення: 14.03.2020).
 4. Земельний кодекс Української РСР від 18.12.1990 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/561-12/ed19901218#Text (дата звернення: 17.03.2020).
 5. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (дата звернення: 18.03.2020).
 6. Краснова М. В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством: (теоретико-правові аспекти) : монографія. Київ : Київський університет, 2008. 439 с.
 7. Кулинич П. Ф. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва як засіб охорони сільськогосподарських земель: правові питання. Часопис Київського університету права. 2007. № 2. С. 121–126.
 8. Лісова Т. В. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва як засіб охорони земель. URL : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5573/1/Lisova_105%E2%80%93107.pdf (дата звернення: 15.03.2020).
 9. Мартин А. Г., Шиянов О. Ю. Індексація нормативів втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Землевпорядний вісник. 2011. № 7. С. 20–24.
 10. Мельник Н. О. Правові аспекти відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/230566197.pdf (дата звернення: 17.03.2020).
 11. Носік В. В. Відшкодування збитків і втрат у земельному праві України. Юридичний журнал. 2003. № 5. С. 68–72.
 12. Про оцінку земель : Закон України від 11.12.2003 р. № 1378. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text (дата звернення: 17.03.2020).
 13. Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1279. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1279-97-%D0%BF/ed20171214#Text (дата звернення: 16.03.2020).
 14. Терлецька Л. М. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва. Держава і право. 2010. № 48. С. 429–434.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_8_p_13_21.pdf